Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

 1. Do zakresu działania Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 2. opracowanie projektu Statutu i Regulaminu Organizacyjnego oraz aktualizacja tych dokumentów,
 3. przygotowanie oraz rejestracja udzielonych przez Starostę upoważnień do działania w jego imieniu,
 4. rejestrowanie zarządzeń i decyzji Starosty,
 5. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 6. prowadzenie spraw z zakresu komputeryzacji starostwa, administrowanie sieciami komputerowymi i programami,
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków obywateli,
 8. nadzór nad stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego w Starostwie,
 9. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa,
 10. organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarza,
 11. koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez Wydziały, komórki organizacyjne i jednostki powiatowe oraz opracowywanie zbiorczych analiz w danym zakresie,
 12. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej merytorycznej w Starostwie i opracowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej,
 13. organizacyjne zabezpieczanie prac związanych z powoływaniem i działalnością jednostek powiatowych,
 14. organizowanie i obsługa spotkań, konferencji, wizyt a także uroczystości,
 15. koordynowanie obiegu dokumentów i pism kierowanych do Starostwa,
 16. obsługa Sekretariatu,
 17. gospodarowanie etatami i funduszem płac,
 18. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
 19. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów kadrowych,
 20. analiza sytuacji kadrowej,
 21. przeprowadzanie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 22. zarządzanie budynkiem Starostwa i gospodarka lokalami biurowymi w Starostwie,
 23. gospodarka środkami rzeczowymi oraz zaopatrzeniem materiałowo – technicznym,
 24. prowadzenie remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji w budynku Starostwa,
 25. prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zakładowego i małej poligrafii,
 26. prowadzenie spraw łączności i telekomunikacji oraz transportu własnego, a w razie potrzeby obcego,
 27. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
 28. nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 29. wdrażanie postępu technicznego, doskonalenie metod i form pracy Starostwa,
 30. ustalanie potrzeb Starostwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
 31. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych,
 32. prowadzenie spraw b.h.p. i p. poż. w Starostwie,
 33. nadzór nad stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych,
 34. prowadzenie ewidencji zawartych porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej,
 35. przygotowanie i wysyłanie aktów prawa miejscowego celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa,
 36. stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie działania wszystkich Wydziałów i komórek Starostwa po zapewnieniu pomocy merytorycznej w specjalistycznych zamówieniach od tych jednostek,
 37. wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 38. prowadzenie rejestru wystąpień pokontrolnych organów kontroli, czuwanie nad ich terminową realizacją,
 39. wyrażanie zgody na wydawanie zwłok szkołom wyższym do celów naukowych,
 40. kierowanie do pracy inwalidy wojennego i wojskowego,
 41. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania konkursów na kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
 42. prowadzenie spraw emerytalnego – rentowych pracowników,
 43. powoływanie innego lekarza niż lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny,
 44. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 45. pośredniczenie przy wnoszeniu podania do Prezydenta RP o:

  • a) nadanie obywatelstwa polskiego,
   b) wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

 46. przyjmowanie oświadczeń o:

  • a )wyborze obywatelstwa polskiego,
   b) wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego,
   c) wyrażeniu zgody na utratę przez dzieci obywatelstwa polskiego,

 47. dokonywanie zameldowania o zmianie nazwiska lub imienia,
 48. wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą z zakresu drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 49. wyrażanie zgody na zatrudnienie osoby nie mającej obywatelstwa polskiego ani karty pobytu stałego w Polsce w drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 50. przygotowanie uchwał określających tryb udzielania pomocy repatriantom,
 51. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 52. wydawanie decyzji określających sposób zabezpieczenia imprez masowych,
 53. współdziałanie z właściwym organem przy wprowadzaniu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części na czas określony lub do odwołania w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 54. ustalanie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska,
 55. organizowanie na terenie powiatu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 56. prowadzenie biblioteki Starostwa i kancelarii ogólnej,
 57. prowadzenie Kroniki Starostwa,
 58. prowadzenie spraw związanych z zasadami wynagradzania i premiowania oraz przygotowania związanych z tym regulaminów i dokumentów,
 59. prowadzenie zbioru przepisów prawnych,
 60. organizowanie praktyk studenckich,
 61. organizowanie i przeprowadzanie poboru,
 62. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych i przechowywanie tych rzeczy,
 63. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnej,
 64. organizowanie kontaktów Przewodniczącego Rady i Starosty z dziennikarzami,
 65. przygotowanie listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań i obsługa spotkań okolicznościowych Starosty,
 66. oznakowanie majątku trwałego będącego na wyposażeniu Starostwa,
 67. obsługa wyjazdów służbowych Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i pozostałych pracowników,
 68. zabezpieczenie mienia Starostwa i organizacja ochrony zajmowanych pomieszczeń,
 69. przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego Starosty
 70. do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  • a) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
   b) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz przystępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
   c) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
   d) współdziałanie z właściwymi terytorialnie Urzędami Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami do których należy ochrona konsumentów,
   e) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów,
   f) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.