Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

 1. Do zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy w szczególności:

 2. rejestracja pojazdów,
 3. czasowa rejestracja pojazdów,
 4. wydawanie karty pojazdu dla pojazdów samochodowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem nowych pojazdów zakupionych od producenta lub importera),
 5. wyrejestrowanie pojazdów,
 6. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdów lub zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w ewidencji pojazdów,
 7. przyjmowanie i zwrot dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, zatrzymanych przez organa kontroli lub stację kontroli pojazdów po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 8. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 9. wydawanie uprawnień i pozwoleń do kierowania pojazdami,
 10. wydawanie świadectw kwalifikacji,
 11. wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu i przywróceniu uprawnień oraz pozwoleń do kierowania pojazdami,
 12. wydawanie skierowań i zaświadczeń celem sprawdzenia kwalifikacji do prowadzenia pojazdami,
 13. wydawanie wtórników kart rowerowych i motorowerowych,
 14. wydawanie upoważnień dla stacji kontroli pojazdów,
 15. nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów,
 16. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty,
 17. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców,
 18. nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców,
 19. wydawanie i cofanie upoważnień do przeprowadzania szkolenia kandydatów na instruktora,
 20. dokonywanie wpisów osoby do ewidencji instruktorów,
 21. kierowanie instruktorów na egzamin,
 22. skreślenie instruktorów z ewidencji,
 23. powołanie komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii i przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego taksówką,
 24. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 25. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 26. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych,
 27. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
 28. kontrola jednostek, którym wydano licencję zezwolenie lub zaświadczenie
 29. wydawanie decyzji przenoszącej uprawnienia wynikające z wydanej licencji na krajowy transport w razie:

  • a) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy,
   b) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego licencję,
   c) przejęcie przez innego przedsiębiorcę w całości lub w części działalności w zakresie transportu drogowego od przedsiębiorcy posiadającego licencję.

 30. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 31. prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym,
 32. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,
 33. przygotowanie opinii Zarządu w sprawie:

  • a) ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie powiatu,
   b) zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych.

 34. przygotowanie opinii Rady w sprawie:

  • a) likwidacji linii kolejowej lub jej części na terenie powiatu.

 35. przygotowanie uchwał Rady w sprawach:

  • a) zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z Marszałkiem województwa, po zasięgnięciu opinii Zarządów Gmin na obszarze których przebiega droga oraz po zasięgnięciu opinii Zarządów sąsiednich powiatów,
   b) przebiegu dróg powiatowych,

 36. zarządzanie dróg powiatowych, w tym:

  • a) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych,
   b) finansowanie zadań z zakresu modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych,
   c) utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich urządzeń zabezpieczających ruch innych urządzeń związanych z drogą,
   d) pełnienie funkcji inwestora,
   e) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obrony oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
   f) koordynacja w pasie drogowym,
   g) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych, pieniężnych z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
   h) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
   i) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
   j) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
   k) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
   l) wprowadzenie ograniczenia bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
   m) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
   n) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
   o) prowadzenie gospodarki gruntami oraz innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
   p) orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego samowolnie naruszonego pasa drogowego,
   r) wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy które powodują utrudnienia ruchu oraz wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
   s) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.