Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr III/16/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2002 roku

w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Malborku


Na podstawie §17 ust. 3 Uchwały z dnia 2 stycznia 2002r. Nr I/1/2002 podjętej przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu działającą za Radę Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu powiatu sztumskiego, Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Apeluje się do Ministra Sprawiedliwości o zmianę rozporządzenia z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2002 Nr 180, poz:.1508) przez pozostawienie obszaru terytorialnego powiatu sztumskiego w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Malborku.

§ 2


Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przekazania treści Uchwały Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Rada Powiatu Sztumskiego kierując się dobrem społeczności powiatu pragnie zaprotestować przeciwko w/w rozporządzeniu, na mocy którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie z dniem 1 stycznia 2003r. staje się sądem właściwym miejscowo dla gmin tworzących powiat sztumski.
Obecnie w Sztumie, który na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 631) z dniem 1 stycznia 2002r. został siedzibą powiatu sztumskiego, funkcjonuje jedynie wydział grodzki. Natomiast w sprawach, które nie należą do właściwości rzeczowej tegoż sądu właściwym miejscowo jest Sąd Rejonowy w Malborku.
Rozporządzenie, o którym mowa powyżej niewątpliwie przysporzy szereg trudności i dolegliwości mieszkańcom powiatu sztumskiego, którzy będą chcieli korzystać z ochrony swoich interesów na drodze sądowej.
Przede wszystkim połączenia komunikacyjne pomiędzy Kwidzynem a pięcioma gminami powiatu sztumskiego są bardzo niedogodne, nie tylko ze względu na odległości, ale również i znikomą liczbę środków komunikacji publicznej obsługujących trasy wiodące z poszczególnych gmin do Kwidzyna.
Poszczególne gminy, jak również powiat z uwagi na szczupłość swoich środków finansowych w żaden sposób nie są w stanie sfinansować dodatkowych połączeń.
Należy zaznaczyć, że z uwagi na przeszkody natury komunikacyjnej wiele osób z terenu powiatu sztumskiego nie będzie mogło dochodzić swych praw przed sądem zwłaszcza, że region ten dotknięty jest bardzo wysokim bezrobociem i mieszkańców nie będzie stać na długą i kosztowną podróż do Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Wyraźnie zostanie zatem naruszona fundamentalna zasada powszechnej dostępności obywateli do sądowej ochrony swych praw.
Kolejnym argumentem na rzecz przynależności powiatu sztumskiego do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Malborku jest to, że sąd ten od wielu lat obsługuje ludność tych pięciu gmin tworzący powiat sztumski, a co za tym idzie społeczeństwo jest już niejako przyzwyczajone do aktualnego stanu rzeczy .
Niebagatelną rolę odgrywa również fakt umiejscowienia w Malborku takich instytucji ponadpowiatowych jak urząd skarbowy oraz prokuratura czyli instytucji, których działanie w wielu przypadkach jest ściśle powiązane z funkcjonowaniem sądu.
Będzie rzeczą wysoce niezrozumiałą dla petenta, że sprawy podatkowe wynikające z orzeczeń Sądu Rejonowego w Kwidzynie będzie zmuszony załatwiać w Malborku np. deklaracje podatkowe z tytułu nabycia spadku będzie składał w Urzędzie Skarbowym w Malborku, zaś samo postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczyć się będzie przed sądem w Kwidzynie.
W związku z tym, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. 98.153.996) mieszkańcy gmin powiatu sztumskiego obsługiwani są przez Urząd Skarbowy w Malborku zaistnienie sytuacji, o której mowa powyżej jest nieuniknione w przypadku objęcia od dnia 1 stycznia 2003r. powiatu sztumskiego właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Kwidzynie.
Zważywszy powyższe okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i zasadne.