Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr VI/34/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Sztumie przy ul. Żeromskiego 8.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.); uchwala się co następuje:

§ l


Z dniem l września 2003 roku zmienia się siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Sztumie przy ul. Żeromskiego 8 oraz szkół wchodzących w skład tego Zespołu na siedzibę w Barlewiczkach.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku.

§ 3


Za wykonanie uchwały odpowiada Zarząd Powiatu Sztumskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


w związku ze zbyt małym wykorzystaniem budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach i możliwości zaniechania inwestycji w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Sztumie oraz racjonalnego wykorzystania budynków, zmniejszenia kosztów zarządzania, dokonania naboru do pełnych klas, właściwego wykorzystania budynków i obiektów sportowych przenosi się siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Sztumie do Barlewiczek. Funkcjonowanie szkół w jednym zespole pozwoli na racjonalne zatrudnienie nauczycieli. Uniknie się w ten sposób zwalniania, jeżeli nabór utrzyma się co najmniej na obecnym poziomie. Analizując liczbę urodzeń w perspektywie nabór będzie malał. Młodzież uczęszczająca do tak utworzonego Zespołu może korzystać z internatu i stołówki oraz urządzeń sportowych mieszczących się w jednym kompleksie.
W przypadku wystąpienia zmianowości w obiektach Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach pozostawia się możliwość nauki w obecnym budynku, przy ul. Żeromskiego 8, do czasu pełnej modernizacji obiektów w Barlewiczkach.