Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XVI/75/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ l


Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.675.885 zł.

§ 2


Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę 8.350 zł oraz plan wydatków o kwotę 8.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi 567.920 zł
Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi 573.370 zł

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn