Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXI/21/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie oraz zasady i standardy zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 53 ust 2 i art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz. 408 z 1991 r. z późn. zm./

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się ogólne zasady zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie. Zasady powyższe stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Ustala się zasady i standardy zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Sztumie.
Zasady powyższe stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wniesienie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do spółek lub fundacji wymaga zgody Rady Powiatu Sztumskiego.

§ 4


W przypadku gdy majątek trwały stał się zbędny Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie może również przekazać go organowi założycielskiemu. Przekazanie organowi założycielskiemu wymaga opinii Rady Społecznej SP ZOZ.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego i Dyrektorowi SP ZOZ w Sztumie.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie a także zakup lub przyjęcie darowizny majątku trwałego i nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej może być dokonane przez Zakład na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył.
Zgodnie z powyższymi przepisami konieczne jest określenie niniejszych zasad. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie uważa się za zasadne.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.