Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenia Starosty
2019

 


Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 3 stycznia 2019r.w sprawie: zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi I przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka.

Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 stycznia 2019r.
W sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022


Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul Reja 12, 82-400 Sztum”.


Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 luty 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”.


Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 7 lutego 2019r.
W sprawie: organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pod nazwą „ Powiat Sztumski – tu jest pięknie”.

Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 luty 2019r.
W sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2019.


Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 kwietnia 2019r.
W sprawie: powołania składu Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 kwietnia 2019r.
W sprawie: powołania komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa hali garażowo-magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.


Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 maja 2019r.
W sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 maja 2019r.
W sprawie: powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”.


Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 maja 2019r.
W sprawie: powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”.


Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 czerwca 2019r.
W sprawie: powołania Komisji powiatowej dla Konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska 2019”.


Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 czerwca 2019r.
W sprawie: powołania Powiatowego Sztabu Kryzysowego na czas usuwania skutków zagrożeń związanych z burzami, ulewnym deszczem na obszarze trzech gmin powiatu sztumskiego (gminy: Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń).


Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2019r.
W sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022


Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lipca 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”.

Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 sierpnia 2019r.
W sprawie: aktualizacji Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego.


Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 sierpnia 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”.

 

Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2019r.
W sprawie: przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 12 wrzesień 2019 r.

Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2019r.
W sprawie: wprowadzenia stopni alarmowych.


Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 9 września 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”.


Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 października 2019r.
W sprawie: powołania komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, zlokalizowanym przy ul. Reja 12 w Sztumie, na działce nr 403/16, obr II m. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie”.


Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 października 2019r.
W sprawie: powołania zespołu ds. realizacji polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014 – 2020.


Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 października 2019r.
W sprawie: powołania składu Komisji Stypendialnej.

ZARZĄDZANIE NR 24/2019 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 03 października 2019 roku
w sprawie: ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sztumie“

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku

ZARZĄDZANIE NR 26/2019 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg oraz na stanowisko Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.

ZARZĄDZANIE NR 27/2019 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie.

ZARZĄDZANIE NR 28/2019 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 16 października 2019 roku w sprawie: ustalenia sposobu postępowania z korespondencją wychodzącą ze Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 października 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku Zadanie Nr 17- Odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Sztum”.


Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 października 2019r.
W sprawie: likwidacji kasy w Starostwie Powiatowym w Sztumie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 października 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”.


Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 października 2019r.
W sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Ryku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022.


Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2019r.
W sprawie: ustalenia nowych godzin pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2019r.
W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2019r.
Zmieniające Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty  Sztumskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pod nazwą „Powiat Sztumski – tu jest pięknie”.


Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2019r.
W sprawie: wprowadzenia procedury udzielania i rozliczania zaliczek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 listopada 2019r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”.


Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2019r.
W sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2019r.
W sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Referenta do spraw Zarządzania Kryzysowego.