Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenia Starosty
2020

 

Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 stycznia 2020r.
W sprawie: zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka.


Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 stycznia 2020r.
W sprawie: powołania komisji przeprowadzenia spisu obiektów przystani żeglarskiej w Białej Górze powstałej w ramach projektu pn. „Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.


Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 stycznia 2020r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia NR 8/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Zarządzenie nr 4/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 lutego 2020r.
W sprawie: kar za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu, lub zbyciu pojazdu, lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE.


Zarządzenie nr 5/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2020r.
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie w związku ze zmianą na stanowisku Naczelnika Wydziału.


Zarządzenie nr 6/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.02.2020


Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.03.2020
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 marca 2020r.
w sprawie wydawania poleceń krajowych wyjazdów służbowych i poleceń zagranicznych wyjazdów służbowych dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

Traci moc Zarządzenie NR 53/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wykorzystania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych
Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wykorzystywania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych
  
Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 marca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie
 Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 marca 2020r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2020
w sprawie ograniczenia wszystkich imprez organizowanych przez Powiat Sztumski oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu


Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.03.2020
w sprawie zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie


Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


Zarządzenie nr 16/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.03.2020
w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych w Powiecie Sztumskim w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19


Zarządzenie nr 17/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.03.2020
w sprawie zmiany Zarządzeń Starosty Sztumskiego dotyczących ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu Powiatu Sztumskiego


Zarządzenie nr 18/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 marca 2020r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2020


Zarządzenie nr 19/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatów powiatowego konkursu na plakat pn. "Trzymaj formę! Bądź zdrów",


Zarządzenie nr 20/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2020
w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Sztumskiego miejsc kwarantanny zbiorowej


Zarządzenie nr 21/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 kwietnia 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydane dzienniki budowy

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2008 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydane dzienniki budowy 
Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 kwietnia 2020r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. u Pzp na: “Zakup i dostawę  sprzętu komputerowego”


Zarządzenie nr 23/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10.04.2020
w sprawie zmiany Zarządzeń Starosty Sztumskiego dotyczących ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu Powiatu Sztumskiego


Zarządzenie nr 24/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2020
w sprawie zmiany Zarządzeń Starosty Sztumskiego dotyczących ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu Powiatu Sztumskiego


Zarządzenie nr 25/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30.04.2020
w sprawie odwieszenia działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie


Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2020r.
w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu “Zdolni z Pomorza – powiat sztumski” 
Zarządzenie nr 27/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2020r.
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Kodeksu Postępowania RODO – System Zarządzania Ochroną Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji

Traci moc Zarządzenie Nr 61/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku  sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Sztumie 
Zarządzenie nr 28/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych w Powiecie Sztumskim 
Zarządzenie nr 29/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2020r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. u Pzp na:
“Zakup i dostawę  sprzętu komputerowego”
- “Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim” ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- “Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” 
Zarządzenie nr 30/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2020r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. u Pzp na:
“Wymianę pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu”
Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04.06.2020
w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie


Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg oraz na stanowisko Inspektora do spraw kadr w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Kadr 
Zarządzenie nr 32A/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez Powiat Sztumski oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu

Traci moc Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia wszystkich imprez organizowanych przez Powiat Sztumski oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu 
Zarządzenie nr 33/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 lipca 2020r.
w sprawie powołania Komisji powiatowej dla Konkursu pn. “Piękna Wieś Pomorska 2020” 
Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lipca 2020r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2020r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.: “Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń III piętra Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie z przeznaczeniem na Oddział Kardiologii – Rehabilitacyjnej”
 Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 
Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 lipca 2020r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Zarządzenie nr 38/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2020r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu, Dróg i Rozwoju 
Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2020r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej
 Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 sierpnia 2020r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Referent w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia 
Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 sierpnia 2020r.
w sprawie zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2


Zarządzenie Nr 42/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18.08.2020
w sprawie zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2

Traci moc Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2


Zarządzenie nr 43/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2020r.
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu


Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Sztumskiego z dnia 08.09.2020 r.
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu


ZARZĄDZANIE NR 49/2020 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 12 października 2020 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Naczelnik w Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia


Zarządzenie nr 45/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 września 2020r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2021-2027
 Zarządzenie nr 46/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 października 2020r.
w sprawie powołania Komisji celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie 
Zarządzenie nr 47/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 października 2020r.
w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej 
Zarządzenie nr 48/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 października 2020r.
w sprawie powołania składu zespołu ds. realizacji polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014-2020

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014 – 2020


Zarządzenie nr 50/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 października 2020r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. u Pzp na:
“Zakup i dostawa  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w związku z realizacją projektu “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Zarządzenie nr 51/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 października 2020r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Sztumskiego  podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego

Traci moc Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Sztumskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego


ZARZĄDZANIE NR 52/2020
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie


Zarządzenie nr 53/2020
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu


Zarządzenie nr 54/2020
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 października 2020r.
W sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert powierzenie zadania zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realziacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2021 r.


ZARZĄDZENIE Nr 55/2020
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania zespołu autorskiego do opracowywania dokumentacji planistycznej do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego


ZARZĄDZENIE Nr 56/2020
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego


ZARZĄDZENIE nr 57/2020
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


Zarządzenie nr 58/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 października 2020r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie
 


ZARZĄDZENIE nr 59/2020
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


Zarządzenie nr 60/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 listopada 2020r.
w sprawie zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Zarządzenie nr 61/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 listopada 2020r.
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu 
Zarządzenie nr 62/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 listopada 2020r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 42/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 sierpnia 2020 roku

Traci moc Zarządzenie Nr 42/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 
Zarządzenie nr 63/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 listopada 2020r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Traci moc Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski 
Zarządzenie nr 64/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 listopada 2020r.
w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Audytor Wewnętrzny 
Zarządzenie nr 65/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 listopada 2020r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. u Pzp na: “Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2021 roku”
 Zarządzenie nr 66/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2020r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie powiatowym w Sztumie 
Zarządzenie nr 66A/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2020r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. u Pzp na: “Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2021 roku”


ZARZĄDZENIE nr 67/2020
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 listopada 2020
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Traci moc Zarządzenie nr 63/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej


Zarządzenie nr 68/2020
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2021-2027

Traci moc Zarządzenie nr 45/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2021-2027


Zarządzenie nr 69/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 grudnia 2020r.
w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu “Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”

Traci moc Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu “Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”
 Zarządzenie nr 70/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2020r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. u Pzp na: “Bankowa obsługa budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych”
 
 


Zarządzenie Nr 71/2020
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18.12.2020r.
w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu “Rodzina najważniejsza-rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”


Zarządzenie Nr 72/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych s Starostwie Powiatowym w Sztumie, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.
Traci moc Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Zarządzenie Nr 73/2020  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie, których wartość przekracza 130 000 zł netto.