Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenia Starosty
2022

 

ZARZĄDZANIE NR 1/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Pełnomocnik
ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


ZARZĄDZANIE NR 2/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w
Wydziale Architektury i Budownictwa.


ZARZĄDZANIE NR 3/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w
Wydziale Pozyskiwania Środków i Współpracy z Organizacjami.


Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02.02.2022 r.
w sprawie powołania Komisji ds. optymalizacji kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz jednostek organizacyjnych powiatu.


Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 lutego 2022 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu w obiektach Przystani Żeglarskiej w Białej Górze.


Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 lutego 2022 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2022.


ZARZĄDZENIENR 7/2022
STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 lutego 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w
Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia.


ZARZĄDZENIENR 8/2022
STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17 lutego 2022 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w
Wydziale Pozyskiwania Środków i Współpracy z Organizacjami.


Zarządzenie Nr 9/2022  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 marca 2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


Zarządzenie Nr 10/2022  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność powiatu sztumskiego.


Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 kwietnia 2022 w sprawie powołania Komisji, celem oceny dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


Zarządzenie Nr 12/2022
Starosty Sztumskiego z dnia 9 maja 2022 r.
w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu “Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”. 

Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Sztumskiego z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat sztumski w Lokalnej Grupie Działania “Kraina Dolnego Powiśla”.

 

Traci moc Zarządzenie Starosty Powiatu Sztumskiego Nr 36/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w Lokalnej Grupie Działania "Kraina Dolnego Powiśla"

 


Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność powiatu sztumskiego 
Zarządzenie 15/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Sekretarz Powiatu.


Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.06.2012 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lipca 2022 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.


 

Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie", "Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie" 

 

Traci moc Zarządzenie Starosty Powiatu Sztumskiego Nr 47/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie, "Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie” 


Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Tracą moc: 
1)    Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie,
2)    Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie,
3)    Zarządzenie Nr 53/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie,
4)    Zarządzenie Nr 76/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie,
5)    Zarządzenie Nr 88/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie,


 

Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2022 Starosty Sztumskiego z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza- powiat sztumski”


 

Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

Zarządzenie nr 22/2022  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2022 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 


Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w SztumieZarządzenie Nr 24/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego, druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz pozycji książkowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
Tracą moc: 
1)    Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania, czeków, weksli oraz innych ewidencjonowanych druków w Starostwie Powiatowym w Sztumie
2)    Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Sztumie
3)    Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego i oddania części mienia nieruchomego do odpłatnego korzystania innym podmiotom.


Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia składu komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie na wolne stanowisko podinspektor w wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia

 


ZARZĄDZANIE NR 27/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie


 

Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 grudnia 2022  roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej oraz niezawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu  pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Traci moc Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie kar za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia  Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE.

 


ZARZĄDZANIE NR 29/2022 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie:  zasad prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie Centralnego Rejestru Umów i Zleceń  


ZARZĄDZANIE NR 30/2022  STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie sztumskim w 2023 roku.  


Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie zasad ewidencji finansowo- księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie