Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenia Starosty
2023

 

Zarządzenie Nr 1/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2021 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony 
Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 2/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2023-2026

Tracą moc: 
1)    Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022
2)    Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022
3)    Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 października 2019 roku sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2019-2022
 


 

Zarządzenie Nr 3/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie wydawania poleceń krajowych wyjazdów służbowych i poleceń zagranicznych wyjazdów służbowych dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie


Zarządzenie Nr 4/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

Tracą moc:
1)    Zarządzenie Nr 72/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych s Starostwie Powiatowym w Sztumie, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.
2)    Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych s Starostwie Powiatowym w Sztumie, których wartość przekracza 130 000 zł netto.
 


 

Zarządzenie Nr 5/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Środków i Współpracy z Organizacjami

 Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2023

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 7/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie powołania zezspołu ds. przeniesienia Pomorskiej Medycznej Szkoły  Policelanej do innej lokalizacji


Zarządzenie Nr 8/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim

Niniejsze Zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Nr 25/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 września 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim, które z dniem wejścia niniejszego Zarządzenia traci moc.
Akty normatywne, plany i instrukcje opracowane na podstawie uchylanego Zarządzenia zachowują moc jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
 


Zarządzenie Nr 9/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie realizacji zadań obronnych w 2023 roku w Powiecie Sztumskim


Zarządzenie Nr 10/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie organizacji Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS) związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Powiatu Sztumskiego

 

Traci moc Zarządzenie nr 29/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie organizacji Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS) związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie powiatu sztumskiego. 

 


Zarządzenie Nr 11/2023  STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO  z dnia 13 marca 2023 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy i Samorządzie Terytorialnym


 

Zarządzenie Nr 12/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia i pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej dzierżawionego od Powiatu Sztumskiego przez Spółkę Szpitale Polskie w Katowicach na podstawie umowy dzierżawy z dnia 25 lipca 2009 roku

 


ZARZĄDZENIE NR 13/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie


ZARZĄDZENIE NR 14/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych podczas wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie


ZARZĄDZENIE NR 15/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia Porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie


ZARZĄDZENIE NR 16/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie: ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

Zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza- powiat sztumski”

 


ZARZĄDZENIE Nr18/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim.

Niniejsze Zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Nr 8/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim, które z dniem wejścia niniejszego Zarządzenia traci moc.
Plany i instrukcje opracowane na podstawie uchylanego zarządzenia zachowują aktualność do czasu opracowania nowych, lecz nie dłużej niż do 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia
 


ZARZĄDZANIE NR 19/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 maja 2023 roku
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej depozytów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych funkcjonujących przy Starostwie Powiatowym w Sztumie.

 


ZARZĄDZANIE NR 20/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego.
Traci moc Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Sztumskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie formy sporządzania, przekazywania i przechowywania sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego.


ZARZĄDZENIE Nr 22/2023  Starosty Sztumskiego z  dnia 30 maja 2023 r. nr 22/2023 w sprawie „Procedury określającej sposób zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz postępowania z kluczami”.
Traci moc zarządzenie nr 41/2007 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Starostwa Powiatowego w Sztumie".Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
Traci moc Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w Lokalnej Grupie Działania “Kraina Dolnego Powiśla”.

 


Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny

 


Zarządzenie NR 25/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedur i Dokumentacji w ochronie danych osobowych

 


ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zasad organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie


Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących programów, projektów lub zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sztumskiego

 Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 


Zarządzenie NR 29/2023 Starosty  Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie tj.Zarządzenia Nr 19/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 października 2022 roku 

 


ZARZĄDZENIE NR 30/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z DNIA 30 CZERWCA 2023 r.
w sprawie unieważnienie procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Powiecie Sztumskim - Starostwie Powiatowym w Sztumie wprowadzonej zarządzeniem Starosty Powiatu Sztumskiego Nr 54/2018 dnia 31.12.2018r.


Zarządzenie Nr 31/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji powiatowej do Konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska 2023”
 


ZARZĄDZENIE NR 32/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie: ustalenie Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenie konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 


Zarządzenie NR 33/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Powiecie Sztumskim oraz Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Powiecie Sztumskim.
 


ZARZĄDZENIE NR 34/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia analiz prawdopodobieństwa naruszenia praw w ramach wykonywanej działalności gospodarczej poprzedzającej planowane kontrole przedsiębiorców realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie


 

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego  z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 28/2022 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niezawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 Zarządzenie NR 36/2023 Starosty Sztumskiego  z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

Zarządzenie NR 37/2023 Starosty Sztumskiego  z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

ZARZĄDZENIE NR 38/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu 
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa.


ZARZĄDZENIE NR 39/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu 
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 


ZARZĄDZENIE NR 40/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 września 2023 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Sztumie


ZARZĄDZENIE NR 41/2023 Starosty Sztumskiego z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie przyznawania stypendiów zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/211/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków form i zakresu Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego oraz trybu postępowania w tych sprawach


ZARZĄDZENIE NR 42/2023 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 października 2023 roku w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


ZARZĄDZENIE NR 44/2023
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu 
w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.


Zarządzenie Nr 45/2023
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 listopada 2023  roku
w sprawie: zasad przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu  mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym pełniona jest funkcja rodziny zastępczej lub prowadzony jest rodzinny dom  dziecka


ZARZĄDZENIE NR 46/2023
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 44/2023 Starosty Powiatu sztumskiego z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.


ZARZĄDZENIE NR 47/2023
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2023 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa.


ZARZĄDZENIE Nr 48/2023
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2024 rok


ZARZĄDZENIE NR 49/2023
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 roku


ZARZĄDZANIE NR 50/2023
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie: ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


ZARZĄDZANIE NR 51/2023
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zsad (polityki) rachunkowości dot. projektu w ramach programu Erasmus+