Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc 

 

 

2023-10-26  Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2024 roku” na stronie internetowej Starostwa w zakładce “Dla organizacji pozarządowych”
 


2023-01-13

WAŻNE! 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – POWIAT SZTUMSKI

Fundacja Inter Vivos na potrzeby zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzeniu nieodpłatnej mediacji i realizacji edukacji prawnej z myślą o mieszkańcach Powiatu Sztumskiego uruchomiła stronę internetową prowadzoną pod adresem:
 https://www.fundacjaiv.pl/powiat-sztumski-2023 
oraz profil na portalu Facebook prowadzony pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089330284546

Ponadto Fundacja Inter Vivos uruchomiła zdalną i nieodpłatną pomoc prawną w postaci infolinii prawnej działającej pod numerem 
725 936 881, w każdy dzień roboczy, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem: poradyprawne@fundacjaiv.pl

 


2022-10-31

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Sztumskiego

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Sztumskiego

Zgodnie z Uchwałą 329/2022 z dnia 26 października 2022 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2023 zadań z zakresu:

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji i edukacji prawnej na terenie Powiatu Sztumskiego w miejscowości Dzierzgoń w 2023 roku zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.).

Oferty należy złożyć do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W TREŚCI UCHWAŁY I JEJ ZAŁĄCZNIKACH DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA:

Uchwała 329-2022 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26-10-2022

wzor_oferty.pdf

wzor_oferty.rtf

 zal._nr_1_do_uchwaly.docx

 zal._nr_2_do_uchwaly.docx

2022-11-29 Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie

 


2022-10-27

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sztumskiego w 2023 roku w miejscowości Dzierzgoń

Formularz zgłoszeniowy do zaproszenia do NPP

ZAPROSZENIE do oceny ofert NPP

 


 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór w załączeniu do karty), osobie udzielającej porady.

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) nieodpłatną mediację,

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4) przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

 


 

 

Ubieganie się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest kwalifikowane jako pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 poz. 743) zwanej dalej „ustawą”.

W związku z tym stosownie do treści art. 37 ust. 1 ww. ustawy, osoba ubiegająca się o pomoc przed umówieniem się na poradę prawną jest zobowiązana do:

1. złożenia wniosku o udzielnie pomocy  

2. przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo

przedstawienia oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie

lub

przedstawienia oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 3. przedstawienia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

W celu weryfikacji czy pomoc przysługuje należy przesłać lub dostarczyć oryginały dokumentów na adres:

Starostwo Powiatowe w Sztumie

ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum

ePUAP:  /1842pudhcg/SkrytkaESP

Dodatkowo osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232, z późn. zm.) będą zobowiązane do złożenia osobie udzielającej pomocy prawnej pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i że nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku . W czasie trwania stanu epidemii, jeżeli pomoc świadczona jest na odległość poza punktem pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oświadczenia nie pobiera się.

Wstrzymanie się z udzielaniem pomocy (art. 37 ust. 7 ustawy)

Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przed podmiot ubiegający się o pomoc wymienionych dokumentów.

Zwrot pomocy (art. 25 ust.1 ustawy)

W przypadkach pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami.

Monitorowanie pomocy publicznej (art. 31 ust. 1 ustawy)

Pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Upublicznienie pomocy (art. 11a ust.2 ustawy)

1. Fakt udzielenia pomocy podlega upublicznieniu. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania danych obejmujących numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.

2. Uzyskane dane będą udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis

(art. 5 ust. 3 i 3a ustawy)

Podmioty udzielające pomocy wydają Beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 


 

 

Informacja o możliwości przekazania przez osoby uprawnione anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Osoba uprawniona może wyrazić anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim:

Bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim

 – przekazuje się osobie uprawnionej do wypełnienia część B karty pomocy, która stanowi opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne, osoba uprawniona wypełnia druk osobiście i wrzuca go do zamkniętej urny dostępnej przed każdym z punktów.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

część B karty pomocy z opinią o udzielonej pomocy lub świadczony poradnictwie osoba uprawniona przekazuje:

· Telefonicznie (w zakresie informacji zawartej w części B karty) na numer tel. 552677420

· Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacyjny@powiatsztumski.pl

· Listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydział Organizacji, Promocji, Nadzoru i Kadr

ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum

Druk części B karty pomocy  oraz w każdym z punktów zlokalizowanych na obszarze powiatu sztumskiego


 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla cudzoziemców

Zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, osoby niemające obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w sprawach, które zostały określone w kategorii 12. URZĘDY I SĄDY załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U z 2018 r. poz. 2492) dotyczących:

1) uregulowania pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskania obywatelstwa polskiego;

3) uzyskania uprawnienia do wykonywania pracy;

4) inne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Obligatoryjnym warunkiem skorzystania przez osobę uprawnioną z wymienionych usług jest złożenie stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia obejmuje: imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL osoby uprawnionej. W przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1666, z późn. zm.):

1) cudzoziemcowi, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie pozbawienia go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, przysługuje nieodpłatna informacja prawna w postępowaniu w pierwszej instancji (art. 69c ust. 1);

2) cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, który działa bez adwokata lub radcy prawnego przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (art. 69d ust. 1).

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Urzędu do spraw cudzoziemców.

 


 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub doświadczających trudności w komunikowaniu się

Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową, nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet albo poza punktem poprzez zorganizowane wizyty w miejscu zamieszkania albo innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiającym komunikację lub z dostępem do tłumacza migowego.

Chęć skorzystania z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić telefonicznie pod nr 55 267 74 20  lub za pośrednictwem poczty e-mail: organizacyjny@powiatsztumski.pl

 >> Pliki do pobrania

 

1. KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

2. Karta poradnictwa - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3. Karta poradnictwa - MEDIACJA

4. Karta - PORADNICTWO OSÓB POKRZYWDZONYCH

5. Informacje ogólne

6. Informacja o możliwości przekazywania opinii-karta B

Karta pomocy część B

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis 
(dotyczy osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

KARTA POMOCY – część B

 


2022-05-27

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Poradnik - O CZYM SĄD ORZEKA W WYROKU ROZWODOWYM

 


 

2022NPA.JPG

 


 

202101b.png

 


Zawiadomienie z dnia 02 grudnia 2021  r. o wyborze oferty.

 


UCHWAŁA NR 228/2021 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 07.10.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 roku”.

 

 


2021-09-10 Zarządzenie nr 68/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 września 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert powierzenie zadania zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realziacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 r.
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 


 

Przechwytywanie202012.PNG

 

 


2020-12-01

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 


2020-10-29

UCHWAŁA NR 152/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.10.2020 roku  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku”.

 


2020-03-12

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników starostwa powiatowego, jak również zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa starosta Sylwia Celmer zdecydowała o wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze interesantów.

- Biuro Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji będzie nieczynne dla klientów do odwołania. W przypadku spraw pilnych – wymagających natychmiastowej konsultacji prawnej, prosimy o kontakt:
a) Punkt w Sztumie pod nr tel. 503 899 343 lub mailowy j.wojnilo@jw-adwokat.pl
b) Punkt w Dzierzgoniu pod nr tel. 724-897-263 lub mailowy adw.agata.lizinska@gmail.com

 


 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

2020-01-02

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy w roku 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2020 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1)    Joanna Wojniło - adwokat
według harmonogramu:
- od poniedziałku do czwartku – w godz. od 11.00 do 15.00,
- w piątek – w godz. od 10.00 do 14.00.

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą w  Gdyni 81-388, ul. Traugutta 2. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie według harmonogramu:
1)    poniedziałek, wtorek, piątek - adwokat/doradca Agata Lizińska,
2)    środa - adwokat/doradca Piotr Dworak,
3)    czwartek - doradca/mediator Krzysztof Urban,

- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 7.30 do 11.30

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
Sylwia Celmer

 


UCHWAŁA NR 72/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.10.2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku”
Załącznik do UCHWAŁY NR 72/2019
 

2019-12-12 Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie

 


2018-12-27

INFORMACJA  o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 
2018-12-27

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2019 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Bogdan Statkiewicz - adwokat
2/ Natalia Hajdamowicz-Rydel - adwokat
według harmonogramu:

    - od poniedziałku do piątku – w godz. od 11.00 do 15.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Anna Szypułowska-Stasiuk – radca prawny
2/ Piotr Świeca- adwokat
według harmonogramu:

    - od poniedziałku do piątku  – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

                                Starosta Sztumski
                                        /-/ Sylwia Celmer

 

 

 

 


2018-12-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTRY

Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku”

Zarząd Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2018r poz. 450 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 2030 ze zm.) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w w/w konkursie.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 


Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumski w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku”.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku” zleconego przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji

>> Plik do pobrania

Regulamin

 


2017-12-06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTRY

Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-12-06

UCHWAŁA NR 227/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 


2017-10-30

UCHWAŁA NR 220/2017 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 października 2017 r.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

>> Plik do pobrania

Uchwała

 


 

2017-10-30

UCHWAŁA NR 219 /2017 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 


2017-10-17

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 17 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Dzierzgoń”

>> Plik do pobrania:

Zarządzenie

 


2017-02-07

INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA

>>  Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-02-07

INFORMACJA
o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


>> Pliki do pobrania:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wzór UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Wzór OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 


2016-11-25

Uchwała nr 135/2016 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2016
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2017 r.

 


2016-11-04

 

UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 03 listopada 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2017 roku”

>> Plik do pobrania:

Uchwała nr 131


2016-10-20

UCHWAŁA NR 126/2016 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

>> Plik do pobrania

UCHWAŁA NR 126/2016

 


2016-10-17

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumski w miejscowości Dzierzgoń w 2017 roku”.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 


2016-10-10

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016, poz. 239 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015, poz. 1255)

STAROSTA SZTUMSKI

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Dzierzgoń”.

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1/ w skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

2/ w skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w taki stosunku prawnym i faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

3/ w skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

4/ w skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby, które korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2016 roku do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. 22 (I piętro), na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia (decyduje data doręczenia).

>> Plik do pobrania

ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 07 października 2016 roku oraz ogłoszenie wraz za załącznikami

 

 
2016-02-03

INFORMACJA
STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2016 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie adwokat Marta Fiszka - Subocz, według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 13.00 tel  55 267 74 22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie Marcin Kujawa – aplikant radcowski według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 14.00 tel. kontaktowy  55 276 22 50

Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys

 

 


2016-01-15


Zmianie godziny otwarcia - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Starostwo Powiatowe w Sztumie informuje, iż Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczący się w pok. Nr 6 Starostwa w dniach od 18.01.2016r. do 22.01.2016r. ulegają zmianie godziny otwarcia, tj.:

1. Poniedziałek od godz. 11.00 do 15.00

2. Wtorek od godz. 7.30 do godz. 10.30

3. Środa od godz. 9.00 do godz. 13.00

4. Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00

5. Piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00


2016-01-11

INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRWANIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ORAZ WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA

 

 

Osoba uprawniona

Wykazanie uprawnienia

1.

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenia się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

2.

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863).

 

Przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny.

3.

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

 

Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4.

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 2015, poz. 1203).

 

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

 

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6.

Osoba, która ukończyła 65 lat.

 

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7.

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Złożenia oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

 

Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5.

Oświadczenia, o których mowa w powyżej osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 


2015-12-11
Nieodpłatna pomoc prawna

 

Uchwala Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu sztumskiego

Uchwala Nr 61/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu sztumskiego

 


2015-11-20
Nieodpłatna pomoc prawna


INFORMACJA
STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2016 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie adwokat, według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 13.00

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone będzie organizacji pozarządowej, według harmonogramu:
- w poniedziałek i wtorek – w godz. od 9.00 do 13.00
- w środę – w godz. od 11.00 do 15.00
- w czwartek i piątek – w godz. od 9.00 do 13.00.


Starosta Sztumski
Wojciech Cymerys

 

 


2015-11-10
Zmiana treści ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 


W ogłoszeniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt I, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego w lokalu znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu”,
2. Punkt V, ust 2 otrzymuje brzmienie:
“Miejsce realizacji: realizacja zadania odbywać się będzie na terenie powiatu sztumskiego,
w budynku Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, w dni robocze, zgodnie z harmonogramem:
poniedziałek - od 9.00 do 13.00,
wtorek - od 9.00 do 13.00,
środa – od 11.00 do 15.00,
czwartek - od 9.00 do 13.00,
piątek - od 9.00 do 13.00.”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

>> Plik do pobrania

Załącznik: Uchwała nr 53 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada w sprawie zmiany Uchwały nr 50/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert

 


2015-11-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014, poz. 1118 z póź.zm.)

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

I.    Przedmiot konkursu i rodzaj zadania
1.    Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2.    Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego w lokalu znajdującym się w budynku Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu.

>> Pliki do pobrania

Uchwala Nr 50/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wraz z załącznikiem

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - wzór

 


2015-11-04

Ogłoszenie

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Sztumskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe w Sztumie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie

 


2015-09-25


Informacja dla organizacji pozarządowych


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Sztumie rozpoczyna prace nad projektem „Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
W projekcie w/w Uchwały planujemy ująć następujące zadania priorytetowe:
1) nauka, edukacja, oświata i wychowania,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) kultura,
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6) ratownictwo i ochrona ludności,
7) ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
9) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
10) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W związku z powyższym prosimy Państwa o zgłaszanie swoich propozycji  zadań, których realizacji chcieliby Państwo się podjąć w 2016 roku.

Państwa propozycja musi zawierać:
1. Nazwę zadania.
2. Cel zadania.
3. Kalkulację przewidywanych kosztów zadania.
4. Termin wykonania zadania.

Propozycje należy składać do dnia 09.10.2015 r. na adres e-mailowy: edukacja@powiatsztumski.pl, lub na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum z dopiskiem Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.