Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenia

 

 

2022-08-03  “OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Ogłoszenie


2022-07-22

Ogłoszenie o Likwidacji Klubu Sportowego Mikołajki Pomorskie

 


2022-07-18

Ogłoszenie o Likwidacji Klubu Sportowego "Polanie Sztumskie Pole" 

 


2022-06-23

Sztum, dnia 23.06.2022 r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 3251 z późn. zm.), 

informuję

że w dniu 23.06.2022 r. tut. organ administracji architektoniczno-budowlanej z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy w związku z budową wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486 obręb ewid. Uśnice, jednostka ewid. Sztum, rozstrzygnięcie sprawy nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 ust. 3 – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Zakończenie procedury nastąpi w ciągu 60 dni po zebraniu wszelkich niezbędnych stanowisk w niniejszej sprawie.

 


2022-05-19

Zawiadomienie o czynnościach  podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 


2022-03-02 Ogłoszenie konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR 264/2022 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

Ogłoszenie o konkursie stypendium kulturalne


Załącznik nr 1  do Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego - Wniosek o Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego


Sztum, dnia 01.03.2022 r.

INFORMACJA
o
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
Informuję,

że w dniu 21.02.2022 r. pełnomocnik Inwestora odniósł się do uwag strony postępowania z dnia 03.02.2022 r., w/s wznowionego postępowania dot. budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, zakończonej ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydanej na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy.

 


Sztum, dnia 17.02.2022 r.
INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Informuję, że w dniu 03.02.2022 r. strona postępowania, w odpowiedzi na zawiadomienie Starosty Sztumskiego z dnia 17.01.2022 r. AB.674.4.760.5.2020.IIIEK, wniosła o dopuszczenie do wznowionego postępowania w/s budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, dowodów z opinii biegłych z zakresu: medycyny, wyceny nieruchomości i ochrony środowiska oraz o możliwość przeprawienia rozprawy administracyjnej w przedmiotowej sprawie, zakończonej decyzją nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydanej na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy.

 


UCHWAŁA NR 257/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 r.

WZÓR oferta-realizacji-zadania-publicznego-załącznik-nr-1

WZÓR sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-załącznik-nr-5

UCHWAŁA NR 258/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

UCHWAŁA NR 259/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

WZÓR oferta-realizacji-zadania-publicznego-załącznik-nr-1

WZÓR sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-załącznik-nr-5

 

 


Sztum, dnia 28.01.2021r.

INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.01.2021r. wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę  wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486 obr. ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G, w związku z żądaniem strony z dnia 17.06.2020 r. oraz postanowieniem Wojewody Pomorskiego zn.: WI-7840.3.135.2020.BG z dnia 18.11.2020 r. (zwrot akt sprawy: 18.01.2021 r.).

 


Sztum, dnia 25.01.2022 r.
Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), informuję, że w dniu 25.01.2022 r. została wydana decyzja nr 8/2022 na rzecz VIASAT POLSKA LLC Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę radioliniowej anteny satelitarnej PLPM47A na stalowym słupie posadowionym na żelbetowej płycie fundamentowej, kabla zasilającego, kabla światłowodowego, urządzeń sterujących na ramie wsporczej oraz ogrodzenia na działce nr 719/6 obręb ewid. 1 – Dzierzgoń.

 


2022-01-12 Starosta Sztumski informuje, iż z wniosku z dnia 20.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: “Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLPM47” na działce nr 719/6 obręb ewid. 1 – Dzierzgoń, w postaci radioliniowej anteny satelitarnej, w ramach dostępu do szerokopasmowego internetu.

 


2022-01-11 INFORMACJA  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania
w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

 


2021-11-24 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego   w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-11-10 INFORMACJA Starosty Sztumskiego o  wydaniu decyzja nr 163/2021 udzielająca pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o budowę instalacji ultrafiltracji wraz z elementami towarzyszącymi na terenie działki nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, gm. Sztum.

 


2021-09-27 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego  w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-08-04 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie

 


2021-07-20  INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania  w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

Informacja

 


2021-06-29

Decyzja nr 72/2021 o pozwoleniu na budowę płyty fundamentowej o wym. 7,00 x 9,40 m wraz z montażem wyparki na działce nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G.

 

 


2021-06-11
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym