Starostwo Powiatowe w Sztumie

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 209) o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w zakresie warunków zawodu przewoźnika drogowego.
1.    Wprowadzona została nowa definicja bazy eksploatacyjnej, która według nowych przepisów – ma być miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
•    miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
•    miejsce załadunku, o załadunku lub łączenia ładunków,
•    miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;
Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do 1 stycznia 2023 r.   
Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy muszą zadeklarować spełnienie wymogu posiadania takiej bazy. W związku z powyższym do 15 stycznia 2023 r. należy złożyć w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.
2.    Nowym obowiązkiem dla takiego przedsiębiorcy, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest coroczny obowiązek przedkładania:
1)    oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia;
2)    informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywania pierwszej informacji w powyższym zakresie za rok 2022 – do dnia 31 marca 2023 roku.
Druki oświadczeń można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg.

Oświadczenie  przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych