Starostwo Powiatowe w Sztumie

STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE
Ulica Mickiewicza 31
82-400 Sztum

 


Starostwo jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Zarząd i Starosta wykonuje swoje zadania. Starosta wykonuje ponadto swoje zadania przy pomocy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży. Starostwo realizuje określone ustawami zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, a także zadania Powiatu wynikające z uchwał Rady i Zarządu.
 

Statut Powiatu Sztumskiego

Regulamin Organizacyjny

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców


Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie

Kierownictwo Starostwa