Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

2020-03-25 Zapytaina ofertowe:
Zadanie nr 1 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2020.
Zadanie nr 2 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2020.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
 


2020-02-14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską "Biała Góra", stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.
Ogłoszenie o przetargu
Załącznik 1 oraz załącznik 2

2020-03-25
Informacja o wyniku przetargu


2020-01-21 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wycinka drzew i złomów (wiatrołomów) drzew z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego wraz z wykupem drewna pozyskanego z wycinki.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
 


2019-12-10 ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Zapytanie oraz załączniki

2019-12-18 PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Protokół

 


2019-12-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
"Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Ogłoszenie

SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:
-I z dnia 06.12.2019r.
-II z dnia 10.12.2019r.
2019-12-11
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
- Zmiana SIWZ I
- SIWZ poprawiona I

2019-12-14 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:
- III z dnia 12.12.2019r.

- Zmiana SIWZ II
- SIWZ poprawiona II

2019-12-18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2019-01-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY
Informacja

 2019-11-28 Zapytanie ofertowe
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
Zapytanie
Załączniki

 


2019-11-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Ogłoszenie
SIWZ

2019-12-04 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2019-12-05 Zawiadomienie unieważnieniu postepowania
Unieważnienie


2019-11-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

2019-11-28
Załączniki w formie edytowalnej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
- I z dnia 03.12.2019r.
- II z dnia 03.12.2019r.
- III z dnia 05.12.2019r.
- IV z dnia 06.12.2019r.
- V z dnia 06.12.2019r.

- Zmiana SIWZ I
- SIWZ poprawiona I

2019-12-11
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmiana SIWZ II
-SIWZ poprawiona II

2019-12-13 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- Zmiana SIWZ III

2019-12-13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
- VI z dnia 06.12.2019r.
- VII z dnia 10.12.2019r.
- VIII z dnia 11.12.2019r.
- IX z dnia 11.12.2019r.
oraz
- Zmiana SIWZ IV
- SIWZ poprawiona III

2019-12-19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2020-03-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY
Zawiadomienie

 2019-11-26 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2020 r.

Zapytanie

2019-11-28
Wersja edytowalna

2019-12-27 PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Protokół

 

 


2019-11-26 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2020 r.

Zapytanie

2019-11-28
Wersja edytowalna

2019-12-27 PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Protokół

 


2019-11-15 ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

2019-11-20 Odpowiedź na pytania
Odpowiedź

2019-11-27 Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Protokół 

2019-10-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

2019-10-29 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
SIWZ poprawiona

2019-11-07  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
SIWZ poprawiona

2019-11-13 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
- I z dnia 23.10.2019r.
- II z dnia 25.10.2019r.
- III z dnia 25.10.2019r.
- IV z dnia 28.10.2019r.
- V z dnia 28.10.2019r.
- VI z dnia 13.11.2019r.
- VII z dnia 28.10.2019r.
- VIII z dnia 13.11.2019r.
- IX z dnia 04.11.2019r.

- Zmiana SIWZ III
- SIWZ poprawiona III
- - Załącznik C po zmianach

2019-11-18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
- Informacja

2019-12-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Informacja

 

 2019-11-08 Zapytanie ofertowe
Przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus – działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich  integracja z obiektami baz danych EGIB, BDOT500, GESUT.”

Zapytanie oraz załączniki

2019-11-20 Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Protokół
 


2019-11-08

 Unieważnienie postępowania
 „Konwersję mapy zasadniczej do wymogów „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej” oraz „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT”  dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie


2019-10-24

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku” Zadanie Nr 17 - Odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Sztum”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2019-10-18 Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

Zapytanie

Załączniki

2019-12-14 Protokół zamówienia publicznego
Protokół

 


2019-10-16

Zawiadomienie o wyborze, wykluczeniu i odrzuceniu oferty dot.
„Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 2019-10-16

Zapytanie ofertowe:

 „Konwersja mapy zasadniczej do wymogów „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej” oraz „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT”  dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.”

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki

 


2019-10-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku-Zadanie Nr 17 - Odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Sztum

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2019-10-15

Protokół zamówienia publicznego

Dotyczy zapytania ofertowego : „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Protokół


2019-10-10

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Uniważnienie


2019-10-08

Protokół zamówienia publicznego:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2019-10-03

Zapytanie ofertowe na:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2019-10-02

Zapytanie ofertowe:
Wykonanie utwardzenia pobocza na drogach powiatowych:
- nr 3133G na odcinku Myślice – Gisiel na długości 2900 m,
- nr 3129G na odcinku Grzymała – Szropy na długości 1100 m.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy


2019-09-23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2019-09-20

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
Dotyczy zapytania ofertowego : „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-09-16

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-09-16

Protokół zamówienia publicznego
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego


>> Plik do pobrania:

Protokół

 

 


2019-09-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie


2019-09-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9

 


2019-09-04

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2019-08-29

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-08-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2019-08-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 9

 

 


2019-08-12

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-07-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik C

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5

 


2019-07-19

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości do 30 000 euro
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-07-18

Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na:
a) Etap I - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie
b) Etap II - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków  Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


 

2019-07-01

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na:
1) Etap I - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie

2) Etap II - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków  Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd

>> Pliki do pobrania:
Zmiana zapisu do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

 


2019-06-28

Zapytanie ofertowe - Starostwo Powiatowe w Sztumie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30.000 euro na:
 
a)    Etap I - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie
b)    Etap II - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków  Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd

>> Pliki do pobrania:

Zaptanie ofertowe oraz załączniki

 


2019-06-25

Protokół zamówienia publicznego  - Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2019 roku.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2019-05-24

Zapytanie ofertowe

Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2019 roku.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki


2019-04-08

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. zapytania ofertowego: "pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-04-02

Starostwo Powiatowe w Sztumie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie".

>> Plik do pobrania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 


2019-04-02

Zapytanie ofertowe na:
Zadanie nr 1 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2019.

Zadanie nr 2 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2019.

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-04-02

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Zadanie nr 1 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2019.

Zadanie nr 2 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2019.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2019-03-20

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-03-13

Protokół zamówienia publicznego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2019 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2019-03-13

Protokół zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2019-03-13

Zapytanie ofertowe:

Zadanie nr 1 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2019.

Zadanie nr 2 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2019.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

Formularz ofertowy

Załącznik A

 


2019-03-13

Protokół z zrozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30000 euro.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2019-03-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 

 


2019-03-04


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie


2019-02-28

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załącznik

 


2019-02-27

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 


2019-02-25

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2019 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-02-20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-02-15

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”


>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-02-15

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”


>> Pliki do pobrania:

Odpowiedź

Załącznik C1

 

 


2019-02-14

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-02-14

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawiona

 


2019-02-14

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”


>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 


2019-02-14

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 

 


2019-02-12

Protokół z rozpoznania cenowego - wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej stropu (wywołanej jego ugięciem) pomiędzy salą sportową na parterze a salą gimnastyczną na poddaszu budynku

>> Plik do pobrania

Protokół

 

 


2019-02-07

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie,  ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>>  Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-02-06

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu: „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-02-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik C

Załączniki - wersja edytowalna
 


2019-02-04

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej stropu (wywołanej jego ugięciem) pomiędzy salą sportową na parterze a salą gimnastyczną na poddaszu budynku.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Szczegóły
 


2019-01-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2019-01-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zadanie II

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Pliki do pobrania:

Zawiadomienie

 


2019-01-04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
„Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia Pracowni Techniki Rolniczej do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:96806
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2020-03-25 16:47:30
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-25 16:43:31