Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

POWIAT SZTUMSKI
stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1. miasta i gminy: Sztum, Dzierzgoń,
2. gminy: Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ.

Siedzibą władz powiatu jest miasto Sztum.

Powiat ma osobowość prawną, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu lub wynikają one z zawartych porozumień. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Tworzenie jednostek organizacyjnych, następuje w drodze uchwały rady powiatu.

Organy powiatu
więcej...

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:17889
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-05 12:49:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-05 12:33:45