Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Aktualności

2019

2019-09-03

Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę

 


2019-08-29

 

Wykaz  garażu stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

Przeznaczonego w najem – w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 

 Gmina: Sztum

Obręb: II miasta Sztum

działka nr 403/16  przy ul. Reja 12 (na terenie szpitala)

 

 

 

 

Garaż o pow.14m2

 

 

 

Najem w drodze bezprzetargowej

 

 Garażowanie samochodu osobowego

 

 

 

Czynsz najmu płatny miesięcznie oraz opłata mediów

 

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Wykaz  lokalu użytkowego stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

Przeznaczonego w najem - w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego najemcy

 

 

Opis i położenie

Opis lokalu

Sposób zbycia

 

Przeznaczenie

lokalu

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Lokal użytkowy o pow. 40,41 m2 , położony  w Sztumie przy ul. Reja 12 (teren szpitala)

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz części wspólnych (korytarz i łazienka)

 

Najem  w drodze bezprzetargowej

 

Z przeznaczeniem na zaplecze przychodni

Czynsz najmu płatny miesięcznie oraz opłaty mediów

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


2019-06-18

ZAWIADOMIENIE

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie odbędzie się sesja Nr IX Rady Powiatu Sztumskiego.
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr VIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 17.05.2019 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
6. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2018 roku – referuje Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jan Wieczorek.
7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2018 rok – referuje Dyrektor Szpitala Polskiego w Sztumie Marzanna Kaczanowska.  
8. Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
9. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w powiecie sztumskim w 2018 roku - – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
c) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sztumskiego od dnia 1 września 2019 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
e) w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
f) w sprawie dofinansowania programu polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +  z grupy ryzyka” - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
h) w sprawie zmianie uchwały Nr IV/31/2019  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
i) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2018r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
11. Debata nad raportem o stanie powiatu sztumskiego:
a) głosy radnych
b) głosy mieszkańców.
12. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.
a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla zarządu powiatu sztumskiego- referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.  
13. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2018 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
14. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
15. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2018 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Zbigniew Pędziwilk.
16. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.             
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

>> Plik do pobrania:

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu sztumskiego do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wraz z wzorem listy podpisów

 


2019-06-14

„OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO w sprawie wydania decyzji dot. udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym"

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


2019-05-30

Wykaz  garażu stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

Przeznaczonego w najem – w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 

 Gmina: Sztum

Obręb: II miasta Sztum

działka nr 496/1  przy ul. Mickiewicza 39B

 

 

 

 

Garaż o pow.10m2

 

 

 

Najem w drodze bezprzetargowej

 

 Garażowanie samochodu osobowego

 

 

 

Czynsz najmu płatny miesięcznie oraz opłata mediów

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 24.05.2019 r.

 


2019-03-18

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzstania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 


2019-02-15

OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


2019-02-08

Szkolenie–kurs podstawowy żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Wojsko Obrony Terytorialnej.
Informujemy, że w związku z planowanym szkoleniem programowym żołnierzy 71 Batalionu Lekkiej  Piechoty w dniach 9-24.02.2019r. na terenie przyległym do Powiatu i gminy Sztum oraz Nadleśnictwa Kwidzyn odbędzie się szkolenie kursu podstawowego żołnierzy
7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Szkolenie realizowane jest w ramach zajęć z przedmiotu „Taktyka”.

>> Załącznik:
Mapa terenu

 


2019-02-05

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonej do przekazania w użyczenie

>> Plik do pobrania

Wykaz

 


 

2019-01-17

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dnia 08.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą nr 8/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.12.2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Protokół
z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 15.01.2019r.

Na realizację zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie. Wysokość środków finansowych na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 20 000 zł. Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie na zadanie zawarte  w ofercie pod nazwą „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” w wysokości 20 000 zł. Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie. Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla oferentowi.

Uchwała nr 16/2019 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

 


Aktualności

2018

 

2018-12-21

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Sztumskiego uprzejmie informuje, że w dniu 20.12.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą
nr 2/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23.11.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r. oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Protokół z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 20.12.2018r.
Na realizację w/w zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Społeczną „Bona Fide”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania   w 2019r. wynosi 1.130 000 zł.
Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej
i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Fundacji Społecznej „Bona Fide” w wysokości 1.130 000 zł na zadanie zawarte   w ofercie.
    
Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer


2018-12-13

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVI/253/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października
2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

>> Plik do pobrania:

UCHWAŁA NR 12/2018 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 13.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

WZÓR / OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 


2018-11-23

UCHWAŁA Nr 1/2018 ZARZĄDU  POWIATU  SZTUMSKIEGO z dnia 23.11.2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

>> Pliki do pobrania:
Uchwała

Załącznik Nr 1- wzór umowy

Załacznik Nr 2- wzór oferty

 


2018-11-19

OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 118a ust. 2, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 14.11.2018 r. została wydana:
1.    Decyzja znak: GK.I.6852.4.5.2018 dot. działki nr 23, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
2.    Decyzja znak: GK.I.6852.9.1.2018 dot. działki nr 4, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
3.    Decyzja znak: GK.I.6852.10.1.2018 dot. działki nr 2, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
4.    Decyzja znak: GK.I.6852.11.1.2018 dot. działki nr 27, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
5.    Decyzja znak: GK.I.6852.12.1.2018 dot. działki nr 26/1, 26/2, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum
zobowiązujące właścicieli gruntów do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie w celu wykonania remontu linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się, iż wszyscy zainteresowani tj. właściciele bądź spadkobiercy prawa własności przedmiotowych działek mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39b w Sztumie, pokój nr 16, lub uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 55 267 74 86 w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.”

 


2018-11-19

Transmisja z I inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego będzie dostępna od godz. 15:00 pod adresem:

http://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=pomorskie&rada=rada_powiatu_sztumskiego

 


2018-11-08

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

>> Plik do pobrania

Ogloszenie

 


 

Starosta Sztumski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 124/1 o powierzchni 0,3000 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


Wykaz  garażu stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego przeznaczonego w najem – w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

>> Plik do pobrania:

Wykaz

 


2018-09-12
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

 


OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Sztumskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 

 


Informacja

 

 


2018-07-24

 

OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
O wydaniu decyzji zezwalających na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 118a ust.2 ,  art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121)  - zawiadamia, że w dniu 24.07.2018 r. zostały wydane następujące decyzje zobowiązujące właścicieli do udostępnienia następujących nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym:
1.    Decyzja nr GK.I.6852.2.7.2018 z dnia 24.07.2018 r.  dla nieruchomości, położonej w miejscowości Gościszewo, gmina Sztum, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 173/7 o pow. 0,111 ha.

na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie celem wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej nn-0,4kV

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 K.p.a organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 49 K.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informujemy, że wszyscy zainteresowani tj. spadkobiercy prawa własności przedmiotowych działek, mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Wydziału Geodezji, Katastru, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starrostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39b, 82 – 400 Sztum lub uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 55 267 74 86 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

 


2018-07-13

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 


2018-07-12

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje, że w dniu 05.07.2018 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Spotkania integracyjne, Wyjazd do Krynicy Morskiej.
Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 19 lipca 2018 roku osobiście w Starostwie Powiatowym w Sztumie pok. 26 lub drogą elektroniczną na adres: edukacja@powiatsztumski.pl (skan z podpisem).

>> Pliki do pobrania

Formularz

Oferta

 

 


2018-07-03

GK.I.6852. 2.2018
ZAWIADOMIENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

GK.I.6852. 3.2018
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 


2018-05-23

Rozstrzygnięcie ponownego Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie ponownego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania  wpłynęły 3 oferty złożone przez:
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork, na zadanie pod nazwą: „ Indianie z Uśnic – obóz harcerski”;
-  Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Kwidzyn, na zadanie pod nazwą: „Obóz harcerski”;
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork na zadanie pod nazwą: „Obóz harcerski i kolonia zuchowa”.
Na podstawie protokołu przedłożonego przez Komisję Konkursową z dnia 18.05.2018 r. z opiniowania ofert w ramach ponownego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego Uchwałą nr 257/2018 z dnia 21.05.2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania wybiera do realizacji zadania publicznego dwie spośród w/w ofert w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji. Oferta ZHP Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork na zadanie pod nazwą: „ Indianie z Uśnic – obóz harcerski” nie spełniała wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu w związku
z czym nie mogła zostać dopuszczona do oceny merytorycznej i została odrzucona.
Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

Uchwała NR 2572018 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 21.05.2018 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

 
 

Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność  Powiatu Sztumskiego

zwrot niewykorzystanej części darowizny na rzecz Gminy Stary Targ

 

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w planie

zagospodarowania, przeznaczenie nieruchomości

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 

 Gmina: Stary Tag

Obręb: Szropy

działka nr 265/6  o pow. 0,08287 ha

KW GD2I/00021286/3

 

 

 

nie zabudowana

 

 

 

  18 456,00 zł. /słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złtych

 

 

 

własność

 

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – granica historycznego układu ruralistycznego ujętego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stary targ nr XXVII/199/2017 ( Dz. Woj. Pom. Poz. 1664 z 11 maja 2017 r.

 

 

 

Powiat Sztumski i Gmina Stary Targ pokrywają koszty po połowie

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 02.05.2018 r.


Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Sztum

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

działki nr 298, 299, 304 o pow. 0,2810ha sklasyfikowanej jako grunty rolne zabudowane i grunty orne, położone w Mikołajkach Pomorskich, ul. Gdakowska 26

Księgi wieczyste  GD2I/000 1125/4, GD2I/00009509/3

  Działka nr 299 zabudowany tymczasowym blaszakiem,

Działka nr 298 zabudowana  budynkiem gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej,

Działka nr 304 zabudowana tymczasowymi budynkami gospodarczymi o charakterze tymczasowych, konstrukcji drewnianej

 

88 414,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych) 

 

 na własność

  

Gmina nie posiada planu dla przedmiotowych działek .

Działki nr 298 , 299 na podstawie zapisów zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mikołajki Pomorskie, mieści się częściowo w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej i częściowo w terenach rolnych , działka nr 304 mieści się terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej

 

Nabywca pokrywa koszty sporządzenie aktu notarialnego i opłat sądowych.

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 04.05.2018 r.


Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Sztum

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Gmina Dzierzgoń, obręb Żuławka Sztumska ,  działka nr 124/1 o pow. 0,30 ha sklasyfikowanej jako grunty orne

Księga wieczysta GD2I/000

  Grunt niezabudowane

 

Czynsz dzierżawny płatny według Zarządzenia Starosty Sztumskiego   

 

 Dzierżawa na czas nieokreślony

Strefa funkcyjno – przestrzenna: stokowa –obejmująca obszar gminy pomiędzy strefą żuławską, a strefą wierzchowinową w północno – wschodniej części gminy, - Kierunki rozwoju i zabudowy: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

  

 

  Czynsz dzierżawny płatny raz w roku, Dzierżawca opłaca podatki lokalne.

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 10.05.2018 r.

 


Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Gmina Sztum, obręb Sztumskie Pole ,  działka nr 100 o pow. 0,2769 ha sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe B- 0,0025 ha,

Księga wieczysta GD2I/00015218/1

  Grunt niezabudowany  

 

 

Czynsz dzierżawny płatny według Zarządzenia Starosty Sztumskiego   

 

 dzierżawa

   Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/182/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. działka leży w terenach:

04.MN.06 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( w terenie wydzielenia wewnętrznego 06/1.2.ZP przeznaczonym dla zieleni urządzonej), KD.L.04 – ulica klasy L – lokalna oraz KD.D.10 – ulica klasy D - dojazdowa

 

 

  Czynsz dzierżawny płatny raz w roku, Dzierżawca opłaca podatki lokalne.

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 10.05.2018 r.

 

 

 


2018-05-10

Sprawozdanie  z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Załącznik do sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


>> Plik do pobrania

Obwieszczenie

 


2018-04-19

I N F O R M A C J A  ZA 2017 ROK

I.    PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację obejmującą:

1.    wykonanie budżetu  powiatu sztumskiego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
2.    kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2;
3.    kwotę zobowiązań
a)    z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
b)    wymagalnych:
- wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub   ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów, będącą dłużnikiem,
4.      kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji  udzielonych innych jednostkom samorządu terytorialnego,
5.      wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
6.      wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości    prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę  na raty,
7.      wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, i podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

>> Plik do pobrania

Informacja za 2017 rok

 


OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
O wydaniu decyzji zezwalających na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 118a ust.2 ,  art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121)  - zawiadamia, że w dniu 06.04.2018 r. zostały wydane następujące decyzje zobowiązujące właścicieli do udostępnienia następujących nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym:
1.    Decyzja nr GK.I.6852.3.2018 z dnia 06.04.2018 r.  dla nieruchomości, położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/30 o pow. 0,1071 ha.
2.    Decyzja nr GK.I.6852.4.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/54 o pow. 0,0231 ha.
3.    Decyzja nr GK.I.6852.5.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości, położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/31 o pow. 0,1089 ha  
4.    Decyzja nr GK.I.6852.6.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości, położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/93 o pow. 0,0879 ha.
5.    Decyzja nr GK.I.6852.7.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości, położonej     w miejscowości Uśnice, gmina Sztum, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 47 o pow. 1,87 ha.
Na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie celem wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej nn-0,4kV
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 49 K.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informujemy, że wszyscy zainteresowani tj. spadkobiercy prawa własności przedmiotowych działek, mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Wydziału Geodezji, Katastru, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starrostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39b, 82 – 400 Sztum lub uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 55 267 74 86 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.”


2018-04-12

UCHWAŁA Nr 251/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ponownego ogoszenia otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na zadana z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

 


2018-03-21

Zawiadomienie o możliwości wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 20.03.2018 r.

 


2018-03-21

UCHWAŁA NR 245/2018ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGOz dnia 19 marca  2018 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

>> Plik do pobrania:

Uchwała


2018-03-21

UCHWAŁA NR 247/2018ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGOz dnia 19 marca 2018 ROKU

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 


2018-03-21

UCHWAŁA NR 246/2018 Za rządu  Powiatu Sztumskiegoz dnia 19marca 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

 

 


Zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego z dnia 09.03.2018

Zawiadomienie o zmianie zakresu planowanego przedsięwzięcia z dnia 09.03.2018

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-03-07

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-02-13

ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ

Perklice dz 113-54

Perklice dz. 113-30

Perklice dz. 113-31

Perklice dz. 113-93

Uśnice dz. 47

Perklice201802.jpg
 


2018-01-31

Uchwała nr 236/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Uchwała nr 237/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UCHWAŁA NR 233/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 234/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 


2018-01-15

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-01-03

Zawiadomienie o wpłynięciu uwag do postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


 

 

2017

2017-12-20

obwieszczenie przebuowa os. Witosa II etap.pdf

 


2017-11-06


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz użytkowania wieczystego

Gmina Dzierzgoń

Gmina Mikołajki Pomorskie

 

 


2017-09-01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę AB.6740.164.4.2017.IWB

>> Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

 

Decyzja nr 173/2017 - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

 

 


2017-08-16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


2017-08-04

Wykaz  lokali użytkowych Stanowiących własność  Powiatu Sztumskiego

przeznaczonych w najem - w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego użytkownika

 

 

Opis i położenie

Opis lokalu

Sposób zbycia

 

Przeznaczenie

lokalu

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Obręb II miasta Sztum, działka nr  403/16,  przy

ul. Reja 12 w Sztumie

Lokal użytkowy Nr 3 o pow. 57,60 m2 wraz z częściami wspólnymi 1/4 części korytarza i łazienki o pow. 13,68m, położony na I piętrze budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie

 

Najem   

 

 biurowe

Czynsz najmu płatny miesięcznie obejmujący opłaty  za media

Obręb II miasta Sztum, działka nr  403/16,  przy

ul. Reja 12 w Sztumie

Lokal użytkowy Nr 2 o pow. 24,78 m2 wraz z częściami wspólnymi 1/4 części korytarza i łazienki o pow. 13,68m, położony na I piętrze budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie

Najem

biurowe

Czynsz najmu płatny miesięcznie obejmujący opłaty  za media

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

 

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w  planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Obręb II miasta  Sztum   części działki nr 496/1 o pow. 50 m2  , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  GD2I/00000398/8

  Grunt zabudowany budynkiem usługowym stanowiący własność dzierżawcy

 

 

 

 

Nie dotyczy 

 

Dzierżawa na czas nieokreślony

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  „Centrum Miasta Sztum” uchwalonego Uchwałą nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r.  teren przeznaczony jest pod usługi i handel

Dzierżawa płatna miesięcznie , według wysokości ustalonej zgodnie  z Uchwałą  Nr 138/2016 Zarządu  Powiatu Sztumskiego z dnia

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 2016 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 31.07.2017 r.

 

 

 

 


2017-05-24

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

>> Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

Załącznik do sprawozdania

 


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów
z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.
3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich;
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  
Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”;
Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”;
Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.
Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

>> Plik do pobrania:

Uchwała oraz protokoły

 


2017-02-20

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 13 lutego 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następującą ofertę w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”.

 

>> Pliki do pobrania:

Protokół

Wybór oferty

 


2017-02-06

Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) poniżej podaje się do publicznej wiadomości uchwałę nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

>> Plik do pobrania

Załączniki

 

 


 

2017-02-06

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

 


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właścicieli gruntów przyległych

 

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Mikołajki Pomorskie, obręb Krasna Łąka , działka nr 241 o pow. 0,0025 ha sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe B- 0,0025 ha,

Księga wieczysta GD2I/00015218/1

Grunt niezabudowany

 

 

233,00 zł

 

Na rzecz właściciela działki nr 245/1

Gmina Mikołajki pomorskie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie przedmiotowa działka mieści się w terenach istniejącej zabudowy usługowej i zainwestowania

 

Cena za nieruchomość płatna na dzień przed sporządzeniem aktu notarialnego oraz

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i najmu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i najemcy

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Stary Dzierzgoń, obręb Mortąg,1/2 części działki nr 113 o pow. 0,20 ha sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe klasy PsIV o pow. 0,0500 ha, użytki rolne zabudowane klasy B-RIVa – 0,1500 ha,

Księga wieczysta GD2I/00000398/8

Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

Dzierżawa i Najem na czas nieokreślony

Gmina Stary Dzierzgoń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń określa funkcję „ tereny istniejącego zainwestowania zabudowa zagrodowa”

 

 

Dzierżawa płatna raz w roku do dnia 31 marca każdego roku, najem płatny do 10 każdego miesiąca według wysokości ustalonej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Sztumskiego

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 2016 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


Wykaz garaży stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do wynajęcia na okres do trzech lat

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomości w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

  1. Garaż o pow. 18 m2 położony na działce nr 403/16 w obrębie II miasta Sztum, przy ul. Reja 12

 

Garaż murowany oznaczony nr 15

 

 

 

 

 

-

Najem na czas do trzech lat

 

 

Garażowanie samochodu osobowego

Czynsz najmu,

 

 

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 17.01.2017 r.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:811
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2019-09-03 14:20:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-01-20 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-09-03 14:19:02