Starostwo Powiatowe w Sztumie

Aktualności

2022

 

 

2022-01-18 Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
Formularz

 


2022-01-17 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


2021

 

2021-10-29 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 174 i 175 a działkami  : 176/2, 177 i 178, położonych w obrębie Tropy gmina Stary Targ

 


2021-10-22 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na  rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Wykaz

 


2021-09-23 Wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego przeznaczonego w najem - w drodze  bezprzetargowej na okres do 3 lat

Wykaz

 


2021-08-30 INFORMACJA  o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


2021-08-20 Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy w przetargu   nieograniczonym na okres 5 lat


2021-08-11 Informacja  o dostarczeniu wniosku w/s wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


2021-07-30 Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


2021-07-09 Wykaz garażu stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonego w najem - w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat


 

2021-07-01 Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia


2021-06-15

Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych BIP zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 


2021-06-08

Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych BIP zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 


2021-06-02

Sztum, dnia 02.06.2021 r.

INFORMACJA
o dostarczeniu wniosku w/s wydania decyzji pozwolenia na budowę 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz  o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),  informuję, że

•    w dniu 18.05.2021 r. wpłynął wniosek:
Pana Dariusza Wrońskiego (dane w aktach sprawy) – pełnomocnika firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 
w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę: stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SZT0002A o wysokości całkowitej 43,3 m n.p.t. wraz z infrastrukturą zasilającą na terenie nieruchomości gruntowej nr 1/2 obr. ewid. 2-Sztum, jedn. ewid. Sztum- M. 

•    dnia 02.06.2021 r. po ustaleniu obszaru odziaływania inwestycji oraz stron postępowania, tut. organ administracji architektonicznobudowlanej, wszczął postępowanie administracyjne ws wydania decyzji pozwolenia na budowę w/w inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
 

 


2021-02-12

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołajki Pomorskie

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Gmina Mikołajki Pomorskie, obręb Krastudy ,  działka nr 112/1 o pow. 0,1300 ha, posiadające Księgę wieczystą GD2I/00000302/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie,

 

  Grunty rolne zabudowane budynkiem starej zlewni mleka.

 

 

Nie określona

Darowizna z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych tj. Utworzenie placu zabaw oraz budowę wiaty z grillem

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mikołajki Pomorskie, uchwalony dnia 06.03.2014 r. Uchwałą Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXXIV.267.2017, przewiduje kierunek zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolami R, ZL – tereny rolnicze, wskazane do zalesień.

 

 Koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa obdarowany

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 2020 r. , poz. 1990.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

Sztum, dn. 01.02.2021 r.

 


2021-02-12

Wykaz  lokalu użytkowego stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

przeznaczonego w najem w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat

 

 

Opis i położenie

Opis lokalu

Sposób zbycia

 

Przeznaczenie

lokalu

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Lokal użytkowy o pow. 5 m2 , położony  w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 – znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, na działce nr 506 o pow. 2542 posiadająca księgę wieczystą KW nr GD2I/00009849/8

Lokal składa się z jednego pomieszczenia o pow. 5 m2  

 

Najem  w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat

 

z przeznaczeniem na potrzeby usługi biurowe, czynne w godzinach pracy starostwa, bankomat wpłatomat

Czynsz najmu płatny miesięcznie   w wysokości 500,00 zł. oraz opłaty lokalne

 

 

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 28.01.2021 r.

 

 


INFORMACJA
o
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.),

informuję

że w dniu 28.01.2021r. wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę  wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486 obr. ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G, w związku z żądaniem strony z dnia 17.06.2020 r. oraz postanowieniem Wojewody Pomorskiego zn.: WI-7840.3.135.2020.BG z dnia 18.11.2020 r. (zwrot akt sprawy: 18.01.2021 r.).

 

 


2021-01-26

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie

 


Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR 165/2021 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 14.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

Uchwała oraz załączniki

 


Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
nr XX/149/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie, formularz, załączniki

 

2020

 

 


2020-12-30 OGŁOSZENIE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 80/2020  z dnia 27.11.2020 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2021.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 roku:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszar D – likwidacja barier transportowych,
obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie
do dnia 5 lutego 2021 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w trybie ciągłym.

Ewelina Łęgowska
Dyrektor
PCPR w Sztumie

 


2020-11-09 Ogłoszenie o wydaniu decyzji Starosty Sztumskiego zatwierdzającej projekt  budowlany  i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej

Ogłoszenie

 


 

2020-11-09 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   GK.I.6852.10.2020.JD

Zawiadomienie

 

 

 


2020-10-21

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy  na rok 2021 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2021, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Powiatem Sztumskim. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu sztumskiego.
Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 21 października 2020  r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na 9 listopada 2020 r.
Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie na formularzu określonym Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
3) bezpośrednio poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31.
Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl w aktualnościach oraz zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”.

>> Pliki do pobrania:

Uchwała: Roczny Program Współpracy na rok 2021  Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

FORMULARZ KONSULTACJI

 


 

2020-08-31 Obwieszczenie  z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 


2020-08-27

Ogłoszenie o wydaniu decyzji Starosty Sztumskiego zatwierdzającej projekt budowlany  i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej

Zawiadomienie

 


 

2020-08-11 Zawiadomienie

Ogłoszenie o wydaniu decyzji Starosty Sztumskiego zatwierdzającej projekt budowlany  i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej
Zawiadomienie

 

 


 

2020-07-13

Decyzja GK.I.6852.2.2020.PG.6

 


2020-06-26

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2020-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie uprzejmie informuje, iż w dniu 24.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostało opublikowane ogłoszenie Wicestarosty Powiatu Sztumskiego w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024.
W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego do zgłaszania spośród swoich przedstawicieli po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1.    Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a)    integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b)    realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2.    Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
3.    Ocena realizacji programów,
4.    Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, czyli w dniu 08 lipca 2020 roku.
Zgłoszenia (decyduje data wpływu) proszę składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie przy Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, bądź można przesłać drogą pocztową na wskazany adres.
Załączniki:
1.    Link do ogłoszenia http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2020/2839
2.    Formularz zgłoszenia

 

 


Decyzja z dnia 24 czerwca 2020 r.


Decyzja  z dnia 19 czerwca 2020 r.

 


 

2020-06-08

INFORMACJA  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 


2020-06-05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.I.6852.2.2020.PG.4

 


2020-05-28

Zawiadomienie z dnia 27 maja 2020 r. GK.I.6852.24.2019.PG.6

Zawiadomienie z dnia 27 maja 2020 r. GK.I.6852.23.2019.PG.6

 


 

2020-05-22 Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w przetargu ustnym nieograniczonym

Wykaz

 


2020-05-20 Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie

 

 2020-05-14 Wykaz  lokalu użytkowego stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego  przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Wykaz


2020-05-07

ZAWIADOMIENIE z dnia 2020-05-07


2020-05-07

ZAWIADOMIENIE z dnia 2020-05-05

 


2020-03-10

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie


2020-02-24

INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2020-02-14

INFORMACJA
o zebraniu niezbędnych dokumentów w sprawie dotyczącej postępowania
w/s pozwolenia na budowę realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

>> Plik do pobrania

Inforamcja

 

 


2020-02-03

Informacja o zakończeniu postepowania o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2020-01-24

INFORMACJA o ustosunkowaniu się Inwestora do uwag do postępowania w/s pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 


2020-01-09

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 22.01.2020 r. do godz. 15:30.
IV. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Sztumskiego w oparciu
o posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy
w charakterze członka komisji konkursowej.
V. Zgodnie z art. 15 ust. 2d. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
VIII Członkowie komisji konkursowej.
1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.
2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.
4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.


>> Pliki do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

UCHWAŁA NR 83/2020 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 08.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 


2019-12-31

INFORMACJA o ustosunkowaniu się Inwestora do uwag do postępowania w/s pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 


2019-12-20

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy w przetargu nieograniczonym na okres  15 lat

 


2019-12-18

INFORMACJA o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia wniosku w/s wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 INFORMACJA o przekazaniu uwag do postępowania w/s pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


2019-12-06
Informacja z dnia 06.12.2019 r. o dostarczeniu wniosku w/s wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Informacja z dnia 05.12.2019 r. o dostarczeniu wniosku w/s wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Informacja z dnia 05.12.2019 r. o dostarczeniu wniosku w/s wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
 


2019-10-11

Wykaz  garażu stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

Przeznaczonego w najem – w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 

 Gmina: Sztum

Obręb: II miasta Sztum

działka nr 403/16  przy ul. Reja 12 (na terenie szpitala)

 

 

 

 

2 boksy garażowe

 

 

 

Najem w drodze bezprzetargowej

 

 Garażowanie samochodu osobowego

 

 

 

Czynsz najmu płatny miesięcznie oraz opłata mediów

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


2019-09-19

Decyzja stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę


2019-09-03

Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę

 


2019-08-29

 

Wykaz  garażu stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

Przeznaczonego w najem – w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 

 Gmina: Sztum

Obręb: II miasta Sztum

działka nr 403/16  przy ul. Reja 12 (na terenie szpitala)

 

 

 

 

Garaż o pow.14m2

 

 

 

Najem w drodze bezprzetargowej

 

 Garażowanie samochodu osobowego

 

 

 

Czynsz najmu płatny miesięcznie oraz opłata mediów

 

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Wykaz  lokalu użytkowego stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

Przeznaczonego w najem - w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego najemcy

 

 

Opis i położenie

Opis lokalu

Sposób zbycia

 

Przeznaczenie

lokalu

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Lokal użytkowy o pow. 40,41 m2 , położony  w Sztumie przy ul. Reja 12 (teren szpitala)

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz części wspólnych (korytarz i łazienka)

 

Najem  w drodze bezprzetargowej

 

Z przeznaczeniem na zaplecze przychodni

Czynsz najmu płatny miesięcznie oraz opłaty mediów

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


2019-06-18

ZAWIADOMIENIE

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie odbędzie się sesja Nr IX Rady Powiatu Sztumskiego.
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr VIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 17.05.2019 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
6. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2018 roku – referuje Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jan Wieczorek.
7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2018 rok – referuje Dyrektor Szpitala Polskiego w Sztumie Marzanna Kaczanowska.  
8. Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
9. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w powiecie sztumskim w 2018 roku - – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
c) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sztumskiego od dnia 1 września 2019 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
e) w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
f) w sprawie dofinansowania programu polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +  z grupy ryzyka” - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
h) w sprawie zmianie uchwały Nr IV/31/2019  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
i) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2018r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
11. Debata nad raportem o stanie powiatu sztumskiego:
a) głosy radnych
b) głosy mieszkańców.
12. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.
a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla zarządu powiatu sztumskiego- referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.  
13. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2018 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
14. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
15. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2018 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Zbigniew Pędziwilk.
16. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.             
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

>> Plik do pobrania:

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu sztumskiego do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wraz z wzorem listy podpisów

 


2019-06-14

„OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO w sprawie wydania decyzji dot. udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym"

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


2019-05-30

Wykaz  garażu stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego

Przeznaczonego w najem – w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 

 Gmina: Sztum

Obręb: II miasta Sztum

działka nr 496/1  przy ul. Mickiewicza 39B

 

 

 

 

Garaż o pow.10m2

 

 

 

Najem w drodze bezprzetargowej

 

 Garażowanie samochodu osobowego

 

 

 

Czynsz najmu płatny miesięcznie oraz opłata mediów

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 24.05.2019 r.

 


2019-03-18

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzstania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 


2019-02-15

OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


2019-02-08

Szkolenie–kurs podstawowy żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Wojsko Obrony Terytorialnej.
Informujemy, że w związku z planowanym szkoleniem programowym żołnierzy 71 Batalionu Lekkiej  Piechoty w dniach 9-24.02.2019r. na terenie przyległym do Powiatu i gminy Sztum oraz Nadleśnictwa Kwidzyn odbędzie się szkolenie kursu podstawowego żołnierzy
7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Szkolenie realizowane jest w ramach zajęć z przedmiotu „Taktyka”.

>> Załącznik:
Mapa terenu

 


2019-02-05

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonej do przekazania w użyczenie

>> Plik do pobrania

Wykaz

 


 

2019-01-17

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dnia 08.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą nr 8/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.12.2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Protokół
z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 15.01.2019r.

Na realizację zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie. Wysokość środków finansowych na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 20 000 zł. Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie na zadanie zawarte  w ofercie pod nazwą „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” w wysokości 20 000 zł. Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie. Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla oferentowi.

Uchwała nr 16/2019 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

 


Aktualności

2018

 

2018-12-21

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Sztumskiego uprzejmie informuje, że w dniu 20.12.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą
nr 2/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23.11.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r. oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Protokół z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 20.12.2018r.
Na realizację w/w zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Społeczną „Bona Fide”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania   w 2019r. wynosi 1.130 000 zł.
Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej
i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Fundacji Społecznej „Bona Fide” w wysokości 1.130 000 zł na zadanie zawarte   w ofercie.
    
Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer


2018-12-13

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVI/253/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października
2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

>> Plik do pobrania:

UCHWAŁA NR 12/2018 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 13.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

WZÓR / OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 


2018-11-23

UCHWAŁA Nr 1/2018 ZARZĄDU  POWIATU  SZTUMSKIEGO z dnia 23.11.2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

>> Pliki do pobrania:
Uchwała

Załącznik Nr 1- wzór umowy

Załacznik Nr 2- wzór oferty

 


2018-11-19

OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 118a ust. 2, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 14.11.2018 r. została wydana:
1.    Decyzja znak: GK.I.6852.4.5.2018 dot. działki nr 23, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
2.    Decyzja znak: GK.I.6852.9.1.2018 dot. działki nr 4, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
3.    Decyzja znak: GK.I.6852.10.1.2018 dot. działki nr 2, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
4.    Decyzja znak: GK.I.6852.11.1.2018 dot. działki nr 27, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum,
5.    Decyzja znak: GK.I.6852.12.1.2018 dot. działki nr 26/1, 26/2, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum
zobowiązujące właścicieli gruntów do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie w celu wykonania remontu linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się, iż wszyscy zainteresowani tj. właściciele bądź spadkobiercy prawa własności przedmiotowych działek mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39b w Sztumie, pokój nr 16, lub uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 55 267 74 86 w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.”

 


2018-11-19

Transmisja z I inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego będzie dostępna od godz. 15:00 pod adresem:

http://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=pomorskie&rada=rada_powiatu_sztumskiego

 


2018-11-08

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

>> Plik do pobrania

Ogloszenie

 


 

Starosta Sztumski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 124/1 o powierzchni 0,3000 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


Wykaz  garażu stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego przeznaczonego w najem – w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

>> Plik do pobrania:

Wykaz

 


2018-09-12
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

 


OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Sztumskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 

 


Informacja

 

 


2018-07-24

 

OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
O wydaniu decyzji zezwalających na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 118a ust.2 ,  art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121)  - zawiadamia, że w dniu 24.07.2018 r. zostały wydane następujące decyzje zobowiązujące właścicieli do udostępnienia następujących nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym:
1.    Decyzja nr GK.I.6852.2.7.2018 z dnia 24.07.2018 r.  dla nieruchomości, położonej w miejscowości Gościszewo, gmina Sztum, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 173/7 o pow. 0,111 ha.

na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie celem wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej nn-0,4kV

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 K.p.a organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 49 K.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informujemy, że wszyscy zainteresowani tj. spadkobiercy prawa własności przedmiotowych działek, mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Wydziału Geodezji, Katastru, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starrostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39b, 82 – 400 Sztum lub uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 55 267 74 86 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

 


2018-07-13

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 


2018-07-12

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje, że w dniu 05.07.2018 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Spotkania integracyjne, Wyjazd do Krynicy Morskiej.
Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 19 lipca 2018 roku osobiście w Starostwie Powiatowym w Sztumie pok. 26 lub drogą elektroniczną na adres: edukacja@powiatsztumski.pl (skan z podpisem).

>> Pliki do pobrania

Formularz

Oferta

 

 


2018-07-03

GK.I.6852. 2.2018
ZAWIADOMIENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

GK.I.6852. 3.2018
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 


2018-05-23

Rozstrzygnięcie ponownego Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie ponownego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania  wpłynęły 3 oferty złożone przez:
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork, na zadanie pod nazwą: „ Indianie z Uśnic – obóz harcerski”;
-  Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Kwidzyn, na zadanie pod nazwą: „Obóz harcerski”;
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork na zadanie pod nazwą: „Obóz harcerski i kolonia zuchowa”.
Na podstawie protokołu przedłożonego przez Komisję Konkursową z dnia 18.05.2018 r. z opiniowania ofert w ramach ponownego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego Uchwałą nr 257/2018 z dnia 21.05.2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania wybiera do realizacji zadania publicznego dwie spośród w/w ofert w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji. Oferta ZHP Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork na zadanie pod nazwą: „ Indianie z Uśnic – obóz harcerski” nie spełniała wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu w związku
z czym nie mogła zostać dopuszczona do oceny merytorycznej i została odrzucona.
Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

Uchwała NR 2572018 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 21.05.2018 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

 
 

Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność  Powiatu Sztumskiego

zwrot niewykorzystanej części darowizny na rzecz Gminy Stary Targ

 

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w planie

zagospodarowania, przeznaczenie nieruchomości

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 

 Gmina: Stary Tag

Obręb: Szropy

działka nr 265/6  o pow. 0,08287 ha

KW GD2I/00021286/3

 

 

 

nie zabudowana

 

 

 

  18 456,00 zł. /słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złtych

 

 

 

własność

 

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – granica historycznego układu ruralistycznego ujętego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stary targ nr XXVII/199/2017 ( Dz. Woj. Pom. Poz. 1664 z 11 maja 2017 r.

 

 

 

Powiat Sztumski i Gmina Stary Targ pokrywają koszty po połowie

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 02.05.2018 r.


Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Sztum

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

działki nr 298, 299, 304 o pow. 0,2810ha sklasyfikowanej jako grunty rolne zabudowane i grunty orne, położone w Mikołajkach Pomorskich, ul. Gdakowska 26

Księgi wieczyste  GD2I/000 1125/4, GD2I/00009509/3

  Działka nr 299 zabudowany tymczasowym blaszakiem,

Działka nr 298 zabudowana  budynkiem gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej,

Działka nr 304 zabudowana tymczasowymi budynkami gospodarczymi o charakterze tymczasowych, konstrukcji drewnianej

 

88 414,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych) 

 

 na własność

  

Gmina nie posiada planu dla przedmiotowych działek .

Działki nr 298 , 299 na podstawie zapisów zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mikołajki Pomorskie, mieści się częściowo w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej i częściowo w terenach rolnych , działka nr 304 mieści się terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej

 

Nabywca pokrywa koszty sporządzenie aktu notarialnego i opłat sądowych.

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 04.05.2018 r.


Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Sztum

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Gmina Dzierzgoń, obręb Żuławka Sztumska ,  działka nr 124/1 o pow. 0,30 ha sklasyfikowanej jako grunty orne

Księga wieczysta GD2I/000

  Grunt niezabudowane

 

Czynsz dzierżawny płatny według Zarządzenia Starosty Sztumskiego   

 

 Dzierżawa na czas nieokreślony

Strefa funkcyjno – przestrzenna: stokowa –obejmująca obszar gminy pomiędzy strefą żuławską, a strefą wierzchowinową w północno – wschodniej części gminy, - Kierunki rozwoju i zabudowy: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

  

 

  Czynsz dzierżawny płatny raz w roku, Dzierżawca opłaca podatki lokalne.

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 10.05.2018 r.

 


Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Gmina Sztum, obręb Sztumskie Pole ,  działka nr 100 o pow. 0,2769 ha sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe B- 0,0025 ha,

Księga wieczysta GD2I/00015218/1

  Grunt niezabudowany  

 

 

Czynsz dzierżawny płatny według Zarządzenia Starosty Sztumskiego   

 

 dzierżawa

   Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/182/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. działka leży w terenach:

04.MN.06 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( w terenie wydzielenia wewnętrznego 06/1.2.ZP przeznaczonym dla zieleni urządzonej), KD.L.04 – ulica klasy L – lokalna oraz KD.D.10 – ulica klasy D - dojazdowa

 

 

  Czynsz dzierżawny płatny raz w roku, Dzierżawca opłaca podatki lokalne.

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

Sztum, dn. 10.05.2018 r.

 

 

 


2018-05-10

Sprawozdanie  z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Załącznik do sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


>> Plik do pobrania

Obwieszczenie

 


2018-04-19

I N F O R M A C J A  ZA 2017 ROK

I.    PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację obejmującą:

1.    wykonanie budżetu  powiatu sztumskiego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
2.    kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2;
3.    kwotę zobowiązań
a)    z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
b)    wymagalnych:
- wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub   ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów, będącą dłużnikiem,
4.      kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji  udzielonych innych jednostkom samorządu terytorialnego,
5.      wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
6.      wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości    prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę  na raty,
7.      wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, i podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

>> Plik do pobrania

Informacja za 2017 rok

 


OBWIESZCZENIE
Starosty Sztumskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
O wydaniu decyzji zezwalających na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 118a ust.2 ,  art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121)  - zawiadamia, że w dniu 06.04.2018 r. zostały wydane następujące decyzje zobowiązujące właścicieli do udostępnienia następujących nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym:
1.    Decyzja nr GK.I.6852.3.2018 z dnia 06.04.2018 r.  dla nieruchomości, położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/30 o pow. 0,1071 ha.
2.    Decyzja nr GK.I.6852.4.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/54 o pow. 0,0231 ha.
3.    Decyzja nr GK.I.6852.5.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości, położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/31 o pow. 0,1089 ha  
4.    Decyzja nr GK.I.6852.6.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości, położonej w miejscowości Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 113/93 o pow. 0,0879 ha.
5.    Decyzja nr GK.I.6852.7.2018 z dnia 06.04.2018 r. dla nieruchomości, położonej     w miejscowości Uśnice, gmina Sztum, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 47 o pow. 1,87 ha.
Na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie celem wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej nn-0,4kV
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 49 K.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informujemy, że wszyscy zainteresowani tj. spadkobiercy prawa własności przedmiotowych działek, mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Wydziału Geodezji, Katastru, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starrostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39b, 82 – 400 Sztum lub uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 55 267 74 86 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.”


2018-04-12

UCHWAŁA Nr 251/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ponownego ogoszenia otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na zadana z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

 


2018-03-21

Zawiadomienie o możliwości wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 20.03.2018 r.

 


2018-03-21

UCHWAŁA NR 245/2018ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGOz dnia 19 marca  2018 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

>> Plik do pobrania:

Uchwała


2018-03-21

UCHWAŁA NR 247/2018ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGOz dnia 19 marca 2018 ROKU

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 


2018-03-21

UCHWAŁA NR 246/2018 Za rządu  Powiatu Sztumskiegoz dnia 19marca 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

 

 


Zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego z dnia 09.03.2018

Zawiadomienie o zmianie zakresu planowanego przedsięwzięcia z dnia 09.03.2018

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-03-07

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-02-13

ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ

Perklice dz 113-54

Perklice dz. 113-30

Perklice dz. 113-31

Perklice dz. 113-93

Uśnice dz. 47

Perklice201802.jpg
 


2018-01-31

Uchwała nr 236/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Uchwała nr 237/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UCHWAŁA NR 233/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 234/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 


2018-01-15

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-01-03

Zawiadomienie o wpłynięciu uwag do postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


 

 

2017

2017-12-20

obwieszczenie przebuowa os. Witosa II etap.pdf

 


2017-11-06


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz użytkowania wieczystego

Gmina Dzierzgoń

Gmina Mikołajki Pomorskie

 

 


2017-09-01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę AB.6740.164.4.2017.IWB

>> Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

 

Decyzja nr 173/2017 - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

 

 


2017-08-16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


2017-08-04

Wykaz  lokali użytkowych Stanowiących własność  Powiatu Sztumskiego

przeznaczonych w najem - w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego użytkownika

 

 

Opis i położenie

Opis lokalu

Sposób zbycia

 

Przeznaczenie

lokalu

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Obręb II miasta Sztum, działka nr  403/16,  przy

ul. Reja 12 w Sztumie

Lokal użytkowy Nr 3 o pow. 57,60 m2 wraz z częściami wspólnymi 1/4 części korytarza i łazienki o pow. 13,68m, położony na I piętrze budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie

 

Najem   

 

 biurowe

Czynsz najmu płatny miesięcznie obejmujący opłaty  za media

Obręb II miasta Sztum, działka nr  403/16,  przy

ul. Reja 12 w Sztumie

Lokal użytkowy Nr 2 o pow. 24,78 m2 wraz z częściami wspólnymi 1/4 części korytarza i łazienki o pow. 13,68m, położony na I piętrze budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie

Najem

biurowe

Czynsz najmu płatny miesięcznie obejmujący opłaty  za media

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

 

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w  planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Obręb II miasta  Sztum   części działki nr 496/1 o pow. 50 m2  , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  GD2I/00000398/8

  Grunt zabudowany budynkiem usługowym stanowiący własność dzierżawcy

 

 

 

 

Nie dotyczy 

 

Dzierżawa na czas nieokreślony

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  „Centrum Miasta Sztum” uchwalonego Uchwałą nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r.  teren przeznaczony jest pod usługi i handel

Dzierżawa płatna miesięcznie , według wysokości ustalonej zgodnie  z Uchwałą  Nr 138/2016 Zarządu  Powiatu Sztumskiego z dnia

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 2016 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 31.07.2017 r.

 

 

 

 


2017-05-24

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

>> Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

Załącznik do sprawozdania

 


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów
z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.
3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich;
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  
Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”;
Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”;
Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.
Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

>> Plik do pobrania:

Uchwała oraz protokoły

 


2017-02-20

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 13 lutego 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następującą ofertę w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”.

 

>> Pliki do pobrania:

Protokół

Wybór oferty

 


2017-02-06

Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) poniżej podaje się do publicznej wiadomości uchwałę nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

>> Plik do pobrania

Załączniki

 

 


 

2017-02-06

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

 


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właścicieli gruntów przyległych

 

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Mikołajki Pomorskie, obręb Krasna Łąka , działka nr 241 o pow. 0,0025 ha sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe B- 0,0025 ha,

Księga wieczysta GD2I/00015218/1

Grunt niezabudowany

 

 

233,00 zł

 

Na rzecz właściciela działki nr 245/1

Gmina Mikołajki pomorskie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie przedmiotowa działka mieści się w terenach istniejącej zabudowy usługowej i zainwestowania

 

Cena za nieruchomość płatna na dzień przed sporządzeniem aktu notarialnego oraz

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i najmu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i najemcy

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Stary Dzierzgoń, obręb Mortąg,1/2 części działki nr 113 o pow. 0,20 ha sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe klasy PsIV o pow. 0,0500 ha, użytki rolne zabudowane klasy B-RIVa – 0,1500 ha,

Księga wieczysta GD2I/00000398/8

Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

Dzierżawa i Najem na czas nieokreślony

Gmina Stary Dzierzgoń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń określa funkcję „ tereny istniejącego zainwestowania zabudowa zagrodowa”

 

 

Dzierżawa płatna raz w roku do dnia 31 marca każdego roku, najem płatny do 10 każdego miesiąca według wysokości ustalonej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Sztumskiego

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 2016 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


Wykaz garaży stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do wynajęcia na okres do trzech lat

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomości w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

  1. Garaż o pow. 18 m2 położony na działce nr 403/16 w obrębie II miasta Sztum, przy ul. Reja 12

 

Garaż murowany oznaczony nr 15

 

 

 

 

 

-

Najem na czas do trzech lat

 

 

Garażowanie samochodu osobowego

Czynsz najmu,

 

 

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 17.01.2017 r.