Starostwo Powiatowe w Sztumie

Ogłoszenia

 

2023-09-20 OBWIESZCZENIE - „Rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”, 


2023-09-20 OBWIESZCZENIE - „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Kościuszki”, 


2023-09-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego - Kreatywne


2023-09-14 INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


2023-09-11  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.


2023-09-04  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego 


2023-08-31  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Minięta  gmina Dzierzgoń oznaczonych działkami  nr 5/16 z działką nr 7/1.
 


2023-08-28  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Piekło gmina Sztum oznaczonych działkami  nr 83, 195/1 z działkami sąsiednimi.


2023-07-20 Postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 2 MW) (…)”


2023-07-18 Decyzja nr 64/2023 na rzecz FORTUNE Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt b udowlany i udzielająca pozwolenia na budowę


2023-07-05 OBWIESZCZENIE Lp. 61/6 i Lp. 62/6df

 


2023-07-04  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Krasna Łąka gmina Mikołajki Pomorskie  oznaczonych działkami  312 i 314 z działkami sąsiednimi.

 


2023-06-28  Informacja o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 


2023-06-27 Zawiadomienie o czynnościach  podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Piekło gmina Sztum oznaczonych działkami  83 i 195/1 z działkami sąsiednimi.

 


2023-06-23 Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.05.2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

Informacja

 


2023-06-21

OBWIESZCZENIE  AB.6740.62.2023.IWB   Lp. 62/3

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 163) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) podaje do wiadomości, że z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 V 2023 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Zasadę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”, w ramach budowy węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi ulice: Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza i plac przed dworcem PKP
 


2023-06-21

OBWIESZCZENIE  AB.6740.61.2023.IWB   Lp. 61/3

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 163) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) podaje do wiadomości, że z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 V 2023 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Zasadę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Kościuszki”, w ramach budowy węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi ulice: Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza i plac przed dworcem PKP.

 

 


2023-06-02 Nabór projektów do Strategii ZIT MOF Malbork-Sztum

SAMORZĄDY MOF MALBORK-SZTUM OGŁASZAJĄ NABÓR PROJEKTÓW do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork Sztum w ramach niżej wymienionych obszarów tematycznych:

link do ogłoszenia oraz załączników: http://www.bip.malbork.pl/m,620,nabor-projektow-do-strategii-zit.html


2023-05-26  Decyzja nr 47/2023 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sztumie 


2023-05-26 Ogłoszenie o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 


2023-05-16 Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy  Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku


2023-04-20 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonych przez Powiat Sztumski

 


2023-04-19 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej" 

 


 

2023-04-07 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Nowy Targ gmina Stary Targ oznaczonych działkami działki nr 95/2 i 93


2023-04-07 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 


2023-03-31 OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

 


2023-03-29

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania adminstracyjnego w sprwie wpisania do rejestru zabytków. 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania adminstracyjnego w sprwie wpisania do rejestru zabytków

 


2023-03-15 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonych przez Powiat Sztumski

UCHWAŁA Nr 374/2023 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 14.03.2023 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2023.

UCHWAŁA Nr 375/2023 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 14.03.2023 roku  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 


2023-03-13  INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

 


2023-03-13 Decyzja nr 10/2023 Starosty Sztumskiego

 


 

2023-03-03 Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność  Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 


2023-02-16 Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego 2023.

Komisja konkursowa zaopiniowała wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego przedstawiając swoje rekomendacje Zarządowi Powiatu Sztumskiego. Obradujący zwracali uwagę między innymi na przemyślaną, spójną, logiczną koncepcję, uporządkowany opis przedsięwzięcia, jego trwałość, jak również na sposób określenia jego celów oraz rolę przedsięwzięcia w zakresie promocji powiatu sztumskiego. Przyznano 4 dofinansowania.

Informacja o Stypendium Kulturalnym Powiatu Sztumskiego 2023.

 


2023-02-09 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Piekło gmina Sztum oznaczonych działkami działki nr 135, 169, 123


2023-02-01 Ogłoszenie o naborze kandydatów  na członków komisji konkursowych  do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. wraz z Formularzem zgłoszeniowym

 

 


2023-01-31 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2023 Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Uchwała nr 353/2023 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2023 Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO  NA ROK 2023 Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTNA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2023 Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO  NA ROK 2023 Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Załącznik nr 1 do ogłoszenia -  OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 


2023-01-30 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych 

 


Sztum, dnia 23.01.2023 r.


Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.01.2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 70MW (…)” na działce nr 178/18 obręb ewid. Barlewice, jednostka ewid. Sztum, której Inwestorem jest firma PAD RES BARLEWICE Sp. z o. o.


 


2023-01-16 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - „Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 SZT 2101 A (…) "
Informacja

 

 


2023-01-12

INFORMACJA

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 


Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) 
Informuję,

że z uwagi na utrzymujący się skomplikowany charakter sprawy dotyczący wznowionego postępowania w/s budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, zakończonego decyzją nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydaną na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy rozstrzygniecie nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 § 3 – Kpa.
W związku z powyższym zakończenie procedury w przedmiotowej sprawie nastąpi w ciągu 60 dni po zebraniu wszelkich niezbędnych stanowisk w sprawie, o czym tut. organ będzie informował strony na bieżąco.

 

 


2023-01-05 Ogłoszenie o konkursie o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego
Zarząd Powiatu Sztumskiego, realizując uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego nr XXX/231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.)  w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego w roku 2023.
Ogłoszenie oraz załączniki

 


2022-12-29 OGŁOSZENIE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 133/2022  z dnia 14.11.2022 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023.

Ogłoszenie...

 


2022-12-19 Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym

Obwieszczenie

 


2022-12-02

Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), informuję, że w dniu 30.11.2022 r. wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie” na działkach nr: 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 obręb ewid. Sztumskie Pole, jednostka ewid. Sztum. 
 

 

 


2022-10-20

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 X 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze. zm.), Starosta Sztumski informuje o wydaniu decyzji zamiennej nr 182/2021/Z z dnia 03.10.2022 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej do 1 MW na dz. nr 317/15, obr. Gościszewo, gm. Sztum.
Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją możliwe jest w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 33 (II piętro), w dni powszednie, w godzinach 7:30-14:00 


2022-10-12  Decyzja nr 120/2022 na rzecz Gminy Dzierzgoń zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wiaty stalowej 


2022-10-12 Zawiadomienie o wszczęściu postępowania - ograniczenie sposobu korzystania z działki  314/22


2022-10-10

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Sztumska Wieś oznaczonych działkami  nr 441, 440, 439, 438, 437, 436, 127

 


2022-10-10

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Sztumska Wieś oznaczonych działkami działki nr 195/1, 197/5, 197/8, 197/3, 197/9, 200, 159/4, 158/2

 


2022-10-10

Zawiadomienie  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Barlewice oznaczonych działkami działki nr 63/1, 65, 67

 


2022-10-05 

Lista absolwentów, którzy otrzymali Stypendia Starosty za wyniki w nauce w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego
(w podziale na typ szkoły, w kolejności alfabetycznej)

Lista uczniów, którzy otrzymali Stypendia Starosty za wyniki w nauce w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego (w podziale na typ szkoły, w kolejności alfabetycznej)

 


2022-09-21 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Przezmark oznaczonych działkami działki nr 159/1, 159/2, 54, 153/10

Zawiadomienie

 


 

2022-09-15 Informacja o wynikach otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 r

  Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie roku 2022 r.
Do realizacji zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez:

1.    Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Uchwała nr 317/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu


 

2022-09-12  Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 r.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęła jedna oferta udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej w celu zaopiniowania  ofert w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 i sportu w II połowie 2022 r.
Ofertę złożył  pan Piotr Spiżewski Prezes Stowarzyszenia Fire Challenge Sztum
Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
 


2022-09-12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej.

Wykaz


2022-08-31 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 r.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

 


 

2022-08-19 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w II połowie 2022 roku na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Ogłoszenie

Wzór oferta realizacji zadania publicznego

 


2022-08-03  “OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Ogłoszenie

 


2022-06-23

Sztum, dnia 23.06.2022 r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 3251 z późn. zm.), 

informuję

że w dniu 23.06.2022 r. tut. organ administracji architektoniczno-budowlanej z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy w związku z budową wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486 obręb ewid. Uśnice, jednostka ewid. Sztum, rozstrzygnięcie sprawy nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 ust. 3 – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Zakończenie procedury nastąpi w ciągu 60 dni po zebraniu wszelkich niezbędnych stanowisk w niniejszej sprawie.

 


2022-05-19

Zawiadomienie o czynnościach  podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 


2022-03-02 Ogłoszenie konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR 264/2022 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

Ogłoszenie o konkursie stypendium kulturalne


Załącznik nr 1  do Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego - Wniosek o Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego


Sztum, dnia 01.03.2022 r.

INFORMACJA
o
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
Informuję,

że w dniu 21.02.2022 r. pełnomocnik Inwestora odniósł się do uwag strony postępowania z dnia 03.02.2022 r., w/s wznowionego postępowania dot. budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, zakończonej ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydanej na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy.

 


Sztum, dnia 17.02.2022 r.
INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Informuję, że w dniu 03.02.2022 r. strona postępowania, w odpowiedzi na zawiadomienie Starosty Sztumskiego z dnia 17.01.2022 r. AB.674.4.760.5.2020.IIIEK, wniosła o dopuszczenie do wznowionego postępowania w/s budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, dowodów z opinii biegłych z zakresu: medycyny, wyceny nieruchomości i ochrony środowiska oraz o możliwość przeprawienia rozprawy administracyjnej w przedmiotowej sprawie, zakończonej decyzją nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydanej na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy.

 


UCHWAŁA NR 257/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 r.

WZÓR oferta-realizacji-zadania-publicznego-załącznik-nr-1

WZÓR sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-załącznik-nr-5

UCHWAŁA NR 258/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

UCHWAŁA NR 259/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

WZÓR oferta-realizacji-zadania-publicznego-załącznik-nr-1

WZÓR sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-załącznik-nr-5

 

 


Sztum, dnia 28.01.2021r.

INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.01.2021r. wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę  wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486 obr. ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G, w związku z żądaniem strony z dnia 17.06.2020 r. oraz postanowieniem Wojewody Pomorskiego zn.: WI-7840.3.135.2020.BG z dnia 18.11.2020 r. (zwrot akt sprawy: 18.01.2021 r.).

 


Sztum, dnia 25.01.2022 r.
Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), informuję, że w dniu 25.01.2022 r. została wydana decyzja nr 8/2022 na rzecz VIASAT POLSKA LLC Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę radioliniowej anteny satelitarnej PLPM47A na stalowym słupie posadowionym na żelbetowej płycie fundamentowej, kabla zasilającego, kabla światłowodowego, urządzeń sterujących na ramie wsporczej oraz ogrodzenia na działce nr 719/6 obręb ewid. 1 – Dzierzgoń.

 


2022-01-12 Starosta Sztumski informuje, iż z wniosku z dnia 20.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: “Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLPM47” na działce nr 719/6 obręb ewid. 1 – Dzierzgoń, w postaci radioliniowej anteny satelitarnej, w ramach dostępu do szerokopasmowego internetu.

 


2022-01-11 INFORMACJA  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania
w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

 


2021-11-24 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego   w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-11-10 INFORMACJA Starosty Sztumskiego o  wydaniu decyzja nr 163/2021 udzielająca pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o budowę instalacji ultrafiltracji wraz z elementami towarzyszącymi na terenie działki nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, gm. Sztum.

 


2021-09-27 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego  w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-08-04 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie

 


2021-07-20  INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania  w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

Informacja

 


2021-06-29

Decyzja nr 72/2021 o pozwoleniu na budowę płyty fundamentowej o wym. 7,00 x 9,40 m wraz z montażem wyparki na działce nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G.

 

 


2021-06-11
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym