Starostwo Powiatowe w Sztumie

Ogłoszenia

 

 

2024-07-05 Obwieszczenie AB.6740.86.2024.IWB  (Lp. 86/2) ZRID - Rozbudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Dzierzgoniu o budowę ścieżki pieszo-rowerowej

 


2024-07-01 NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2024-2028

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie uprzejmie informuje, iż w dniu 27.06.2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostało opublikowane ogłoszenie Wicestarosty Powiatu Sztumskiego w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2028.
 

 


 

2024-06-28 Wykaz pomieszczeń użytkowych stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonego w najem - na okres do 3 lat.

 


 

2024-06-18 Starosta Sztumski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w związku ze zgromadzonym materiałem dowodowym  w sprawie wydania decyzji w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 81/3, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr GD2I/000 7825/0, położoną w obrębie Latkowo, gmina Stary Dzierzgoń

 


 

2024-06-12 Decyzja nr 92/2021/Z na rzecz AGRO-SOLAR INVEST Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zmianę rozwiązań projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego elektrowni fotowoltaicznej

 


 

2024-06-03 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych nr 87 w obrębie Dąbrówka Pruska gmina Mikołajki Pomorskie z działkami przyległymi nr 88, 140
 

 


2024-05-29 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

 


2024-05-29 Wykaz lokalu użytkowego  stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonego w najem - w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 


 

2024-05-23 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu sztumskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

 


2024-05-16 Zamienna decyzja: Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) - została wydana zamienna decyzja nr 27/2024/Z na rzecz P.H.U.

 


 

2024-05-06 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych nr 30 w obrębie Wartule gmina Stary Dzierzgoń 

 


2024-05-02 Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu. Zawiadamiam o planowanym wygaszeniu z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Załącznik do obwieszczenia


2024-04-23  OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego: zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały 783/LXIII/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

 


2024-04-19 Starosta Sztumski, informuję, że w dniu 19.04.2024 r. została wydana decyzja nr 41/2024 na rzecz P4 Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

 


2024-04-18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 39/2024/ZRID  na Przebudowę drogi gminnej Sztum – Sztumskie Pole przy przejeździe kolejowym nr 207 Toruń Wsch. – Malbork w km 121,946

 


2024-04-03 Decyzja nr 31/2023/Z na rzecz PAD RES Barlewice Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zmianę paneli fotowoltaicznych

 


 

2024-03-29  Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert  na realizację zadań publicznych w 2024 roku ogłoszonych przez Powiat Sztumski

 


2024-03-28  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Żuławka Sztumska  gmina Dzierzgoń oznaczonych działką  nr 572 a działką nr 573 

Zawiadomienie nr 1

Zawiadomienie nr 2


 

2024-03-27 Decyzja nr 30/2024 na rzecz P4 Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 

 


2024-03-22 Decyzja nr 120/2022/Z na rzecz Gminy Dzierzgoń zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku stacji napraw sprzętu do ponownego użytku wraz z urządzeniami budowlanymi oraz montaż paneli


2024-03-18  Obwieszczenie AB.6740.132.2023.IWB (Lp. 132/8)– Przebudowa drogi gminnej Sztum – Sztumskie Pole w rejonie przejazdu kolejowego nr 207 Toruń Wsch. – Malbork w km 121,946


2024-03-12 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 – ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Sztumski zawiadamia, że w dniu 12.03.2024 r. wydał na rzecz Ampol-Merol, ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno decyzję Nr 23/2024 z dnia 12.03.2024 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny o zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń zn: So.6220.2.2022 z dnia 01.08.2022r.

 


2024-02-27 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - działka nr 81/3, Latkowo, gm. Stary Dzierzgoń 

 


2024-02-23 Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic - działka nr 41 obr. Żuławka Sztumska z działką 36

 


2024-02-20 Zawiadomienie o czynnościach  podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Koniecwałd

 


2024-02-19 

OGŁOSZENIE  O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.

 

OGŁOSZENIE  O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. 

 

OGŁOSZENIE  O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej w 2024 roku.

 


2024-02-19 Informacja - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 – wieża typu Monobot H-51, o wysokości całkowitej 52,3 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą

 


2024-02-05

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO  NA ROK 2024 Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2024  Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2024 Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

WZÓR UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


2024-02-01  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Sztumska Wieś  gmina Sztum oznaczonych działką  nr 185/1 a działkami nr 184/1

 


2024-01-18 Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), informuję, że w dniu 18.01.2024 r. została wydana zamienna decyzja nr 13/2023/Z na rzecz PAD RES Barlewice Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zmianę paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi i stacją pogodową, instalacji elektroenergetycznych, układu komunikacyjnego dróg wewnętrznych, ogrodzenia terenu na działce nr 178/18 obręb ewid. Barlewice, jednostka ewid. Sztum. Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz projektem budowlanym w siedzibie tut. urzędu (pokój nr 33, ul. Mickiewicza 31 w Sztumie).
Decyzja o pozowleniu na budowę  /14


2024-01-12 OBWIESZCZENIE  Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego

 


2024-01-11 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2024 r.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Do realizacji zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie

2.Uchwała nr 460/2024 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 


2023-12-28 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 119/2023  z dnia 13.11.2023 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2024.

Ogłoszenie


2023-12-20 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego Powiatu Sztumskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego                     

 


2023-12-04 OGŁOSZENIE O KONKURSIE O PRZYZNANIE  STYPENDIUM KULTURALNEGO POWIATU SZTUMSKIEGO


2023-11-30  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do użyczenia w Gminie Sztum na czas nieoznaczony.

 


2023-11-29 Ogłoszenie o wszczęciu postepowania likwidacyjnego klubu sportowego Błękitni Stare Miasto

 


2023-11-21

UCHWAŁA Nr 441/2023 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 17.11.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2023-11-21

UCHWAŁA Nr 442/2023 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 17.11.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Sztumskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 


2023-11-20
UCHWAŁA Nr 436/2023 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 listopada 2023 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego z zakresu działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  roku 2024 
Załącznik – wzór oferty
Załącznik- ramowy wzór umowy 
 


2023-11-20 UCHWAŁA NR 437/2023 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 listopada 2023 r.  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. 
Załącznik – wzór zgłoszenia


2023-11-20 INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w/s budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, zakończonego decyzją nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydaną na rzecz EM ITEL S.A.
Załączniki


2023-11-17  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Stary Targ  gmina Stary Targ oznaczonych działką  nr 165 a działkami nr 164, 166/1

 


2023-11-16 Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), informuję, że w dniu 16.11.2023 r. została wydana decyzja nr 113/2023 na rzecz Uran Energia Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę placu montażowego  i fragmentu drogi dojazdowej na działce nr 59/4 obręb ewid. Tropy, jednostka ewid. Stary Targ.

Decyzja

 


2023-11-06 Obwieszczenie - Starosta Sztumski na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 163) oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w oparciu o art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),


2023-11-03 Zawiadomienie o czynnościach  podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Perklice  gmina Mikołajki Pomorskie  oznaczonych działkami nr 23 i 24  a działkami nr 19, 22, 149, 42, 66, 48, 112.

 


2023-11-02  Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), informuje, że w dniu 24.10.2023 r. zostały wydane decyzje nr: 103/2023/ZRID i 106/2023/ZRID na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na realizacje inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w ramach:  Budowy węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi, obejmującymi sowim zakresem ulice: Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza i plac przed dworcem PKP, woj. pomorskie, powiat sztumski, obręb II i IV m. Sztum - art. 35 ust. 9 ustawy Prawo budowlane.

Treść w/w decyzji będzie dostępna przez okres 14 dni licząc od dnia zamieszczenia.


2023-10-26  Obwieszczenieo wydaniu decyzji Nr 103/2023/ZRID  „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Kościuszki”
  
2023-10-26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Nr 106/2023/ZRID  „Rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”

 


2023-10-26 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Szropy  gmina Stary Targ oznaczonych działką  nr 119 z działkami nr 118, 95, 120.


2023-10-24  Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), informuje, że w dniu 24.10.2023 r. zostały wydane decyzje nr: 104/2023 i 105/2023 na rzecz PVE 211 Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych na działkach nr: 343, 344 obręb ewid. Sztumska Wieś, jednostka ewid. Sztum.


2023-10-18  Obwieszczenie AB.6740.132.2023.IWB (Lp. 132/2)– Przebudowa drogi gminnej Sztum – Sztumskie Pole w rejonie przejazdu kolejowego nr 207 Toruń Wsch. – Malbork w km 121,946


2023-10-16 

Lista absolwentów, którzy otrzymali Stypendia Starosty za wyniki w nauce w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego 

Lista uczniów, którzy otrzymali Stypendia Starosty za wyniki w nauce w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego

 


2023-10-12 Wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonego w najem - w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


2023-10-09 Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SZT1601A wieża typu BOT E2/54 wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą”


2023-10-05 Zarząd Powiatu Sztumskiego podjął uchwalę nr 422/2023 w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała zarządu

Ogłoszenie

Formularz konsultacji

 


2023-10-02 Zawiadomienia o wszczęciu postepowania likwidacyjnego Stowarzyszenia - Sportowa Dwójka


2023-09-20 OBWIESZCZENIE - „Rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”, 


2023-09-20 OBWIESZCZENIE - „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Kościuszki”, 


2023-09-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego - Kreatywne


2023-09-14 INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


2023-09-11  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.


2023-09-04  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego 


2023-08-31  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Minięta  gmina Dzierzgoń oznaczonych działkami  nr 5/16 z działką nr 7/1.
 


2023-08-28  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Piekło gmina Sztum oznaczonych działkami  nr 83, 195/1 z działkami sąsiednimi.


2023-07-20 Postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 2 MW) (…)”


2023-07-18 Decyzja nr 64/2023 na rzecz FORTUNE Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt b udowlany i udzielająca pozwolenia na budowę


2023-07-05 OBWIESZCZENIE Lp. 61/6 i Lp. 62/6df

 


2023-07-04  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Krasna Łąka gmina Mikołajki Pomorskie  oznaczonych działkami  312 i 314 z działkami sąsiednimi.

 


2023-06-28  Informacja o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 


2023-06-27 Zawiadomienie o czynnościach  podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Piekło gmina Sztum oznaczonych działkami  83 i 195/1 z działkami sąsiednimi.

 


2023-06-23 Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.05.2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

Informacja

 


2023-06-21

OBWIESZCZENIE  AB.6740.62.2023.IWB   Lp. 62/3

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 163) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) podaje do wiadomości, że z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 V 2023 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Zasadę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”, w ramach budowy węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi ulice: Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza i plac przed dworcem PKP
 


2023-06-21

OBWIESZCZENIE  AB.6740.61.2023.IWB   Lp. 61/3

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 163) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) podaje do wiadomości, że z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 V 2023 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Zasadę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Kościuszki”, w ramach budowy węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi ulice: Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza i plac przed dworcem PKP.

 

 


2023-06-02 Nabór projektów do Strategii ZIT MOF Malbork-Sztum

SAMORZĄDY MOF MALBORK-SZTUM OGŁASZAJĄ NABÓR PROJEKTÓW do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork Sztum w ramach niżej wymienionych obszarów tematycznych:

link do ogłoszenia oraz załączników: http://www.bip.malbork.pl/m,620,nabor-projektow-do-strategii-zit.html


2023-05-26  Decyzja nr 47/2023 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sztumie 


2023-05-26 Ogłoszenie o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 


2023-05-16 Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy  Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku


2023-04-20 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonych przez Powiat Sztumski

 


2023-04-19 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej" 

 


 

2023-04-07 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Nowy Targ gmina Stary Targ oznaczonych działkami działki nr 95/2 i 93


2023-04-07 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 


2023-03-31 OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

 


2023-03-29

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania adminstracyjnego w sprwie wpisania do rejestru zabytków. 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania adminstracyjnego w sprwie wpisania do rejestru zabytków

 


2023-03-15 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonych przez Powiat Sztumski

UCHWAŁA Nr 374/2023 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 14.03.2023 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2023.

UCHWAŁA Nr 375/2023 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 14.03.2023 roku  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 


2023-03-13  INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

 


2023-03-13 Decyzja nr 10/2023 Starosty Sztumskiego

 


 

2023-03-03 Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność  Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 


2023-02-16 Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego 2023.

Komisja konkursowa zaopiniowała wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego przedstawiając swoje rekomendacje Zarządowi Powiatu Sztumskiego. Obradujący zwracali uwagę między innymi na przemyślaną, spójną, logiczną koncepcję, uporządkowany opis przedsięwzięcia, jego trwałość, jak również na sposób określenia jego celów oraz rolę przedsięwzięcia w zakresie promocji powiatu sztumskiego. Przyznano 4 dofinansowania.

Informacja o Stypendium Kulturalnym Powiatu Sztumskiego 2023.

 


2023-02-09 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Piekło gmina Sztum oznaczonych działkami działki nr 135, 169, 123


2023-02-01 Ogłoszenie o naborze kandydatów  na członków komisji konkursowych  do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. wraz z Formularzem zgłoszeniowym

 

 


2023-01-31 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2023 Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Uchwała nr 353/2023 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2023 Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO  NA ROK 2023 Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTNA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO NA ROK 2023 Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO  NA ROK 2023 Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Załącznik nr 1 do ogłoszenia -  OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 


2023-01-30 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych 

 


Sztum, dnia 23.01.2023 r.


Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.01.2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 70MW (…)” na działce nr 178/18 obręb ewid. Barlewice, jednostka ewid. Sztum, której Inwestorem jest firma PAD RES BARLEWICE Sp. z o. o.


 


2023-01-16 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - „Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 SZT 2101 A (…) "
Informacja

 

 


2023-01-12

INFORMACJA

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 


Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) 
Informuję,

że z uwagi na utrzymujący się skomplikowany charakter sprawy dotyczący wznowionego postępowania w/s budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, zakończonego decyzją nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydaną na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy rozstrzygniecie nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 § 3 – Kpa.
W związku z powyższym zakończenie procedury w przedmiotowej sprawie nastąpi w ciągu 60 dni po zebraniu wszelkich niezbędnych stanowisk w sprawie, o czym tut. organ będzie informował strony na bieżąco.

 

 


2023-01-05 Ogłoszenie o konkursie o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego
Zarząd Powiatu Sztumskiego, realizując uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego nr XXX/231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.)  w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego w roku 2023.
Ogłoszenie oraz załączniki

 


2022-12-29 OGŁOSZENIE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 133/2022  z dnia 14.11.2022 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023.

Ogłoszenie...

 


2022-12-19 Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym

Obwieszczenie

 


2022-12-02

Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), informuję, że w dniu 30.11.2022 r. wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie” na działkach nr: 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 obręb ewid. Sztumskie Pole, jednostka ewid. Sztum. 
 

 

 


2022-10-20

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 X 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze. zm.), Starosta Sztumski informuje o wydaniu decyzji zamiennej nr 182/2021/Z z dnia 03.10.2022 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej do 1 MW na dz. nr 317/15, obr. Gościszewo, gm. Sztum.
Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją możliwe jest w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 33 (II piętro), w dni powszednie, w godzinach 7:30-14:00 


2022-10-12  Decyzja nr 120/2022 na rzecz Gminy Dzierzgoń zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wiaty stalowej 


2022-10-12 Zawiadomienie o wszczęściu postępowania - ograniczenie sposobu korzystania z działki  314/22


2022-10-10

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Sztumska Wieś oznaczonych działkami  nr 441, 440, 439, 438, 437, 436, 127

 


2022-10-10

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Sztumska Wieś oznaczonych działkami działki nr 195/1, 197/5, 197/8, 197/3, 197/9, 200, 159/4, 158/2

 


2022-10-10

Zawiadomienie  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Barlewice oznaczonych działkami działki nr 63/1, 65, 67

 


2022-10-05 

Lista absolwentów, którzy otrzymali Stypendia Starosty za wyniki w nauce w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego
(w podziale na typ szkoły, w kolejności alfabetycznej)

Lista uczniów, którzy otrzymali Stypendia Starosty za wyniki w nauce w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego (w podziale na typ szkoły, w kolejności alfabetycznej)

 


2022-09-21 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Przezmark oznaczonych działkami działki nr 159/1, 159/2, 54, 153/10

Zawiadomienie

 


 

2022-09-15 Informacja o wynikach otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 r

  Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie roku 2022 r.
Do realizacji zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez:

1.    Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Uchwała nr 317/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu


 

2022-09-12  Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 r.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęła jedna oferta udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej w celu zaopiniowania  ofert w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 i sportu w II połowie 2022 r.
Ofertę złożył  pan Piotr Spiżewski Prezes Stowarzyszenia Fire Challenge Sztum
Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
 


2022-09-12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej.

Wykaz


2022-08-31 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 r.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

 


 

2022-08-19 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w II połowie 2022 roku na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Ogłoszenie

Wzór oferta realizacji zadania publicznego

 


2022-08-03  “OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Ogłoszenie

 


2022-06-23

Sztum, dnia 23.06.2022 r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 3251 z późn. zm.), 

informuję

że w dniu 23.06.2022 r. tut. organ administracji architektoniczno-budowlanej z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy w związku z budową wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486 obręb ewid. Uśnice, jednostka ewid. Sztum, rozstrzygnięcie sprawy nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 ust. 3 – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Zakończenie procedury nastąpi w ciągu 60 dni po zebraniu wszelkich niezbędnych stanowisk w niniejszej sprawie.

 


2022-05-19

Zawiadomienie o czynnościach  podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 


2022-03-02 Ogłoszenie konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR 264/2022 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

Ogłoszenie o konkursie stypendium kulturalne


Załącznik nr 1  do Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego - Wniosek o Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego


Sztum, dnia 01.03.2022 r.

INFORMACJA
o
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
Informuję,

że w dniu 21.02.2022 r. pełnomocnik Inwestora odniósł się do uwag strony postępowania z dnia 03.02.2022 r., w/s wznowionego postępowania dot. budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, zakończonej ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydanej na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy.

 


Sztum, dnia 17.02.2022 r.
INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Informuję, że w dniu 03.02.2022 r. strona postępowania, w odpowiedzi na zawiadomienie Starosty Sztumskiego z dnia 17.01.2022 r. AB.674.4.760.5.2020.IIIEK, wniosła o dopuszczenie do wznowionego postępowania w/s budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. nr 486, obr. Uśnice, dowodów z opinii biegłych z zakresu: medycyny, wyceny nieruchomości i ochrony środowiska oraz o możliwość przeprawienia rozprawy administracyjnej w przedmiotowej sprawie, zakończonej decyzją nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. wydanej na rzecz EMITEL S.A. z Warszawy.

 


UCHWAŁA NR 257/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 r.

WZÓR oferta-realizacji-zadania-publicznego-załącznik-nr-1

WZÓR sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-załącznik-nr-5

UCHWAŁA NR 258/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

UCHWAŁA NR 259/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

WZÓR oferta-realizacji-zadania-publicznego-załącznik-nr-1

WZÓR sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-załącznik-nr-5

 

 


Sztum, dnia 28.01.2021r.

INFORMACJA o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Na podstawie art. 30a pkt 1 i 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.01.2021r. wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 32/2020 z dnia 10.03.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę  wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486 obr. ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G, w związku z żądaniem strony z dnia 17.06.2020 r. oraz postanowieniem Wojewody Pomorskiego zn.: WI-7840.3.135.2020.BG z dnia 18.11.2020 r. (zwrot akt sprawy: 18.01.2021 r.).

 


Sztum, dnia 25.01.2022 r.
Starosta Sztumski, działając na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), informuję, że w dniu 25.01.2022 r. została wydana decyzja nr 8/2022 na rzecz VIASAT POLSKA LLC Sp. z o. o. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę radioliniowej anteny satelitarnej PLPM47A na stalowym słupie posadowionym na żelbetowej płycie fundamentowej, kabla zasilającego, kabla światłowodowego, urządzeń sterujących na ramie wsporczej oraz ogrodzenia na działce nr 719/6 obręb ewid. 1 – Dzierzgoń.

 


2022-01-12 Starosta Sztumski informuje, iż z wniosku z dnia 20.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: “Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLPM47” na działce nr 719/6 obręb ewid. 1 – Dzierzgoń, w postaci radioliniowej anteny satelitarnej, w ramach dostępu do szerokopasmowego internetu.

 


2022-01-11 INFORMACJA  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania
w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

 


2021-11-24 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego   w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-11-10 INFORMACJA Starosty Sztumskiego o  wydaniu decyzja nr 163/2021 udzielająca pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o budowę instalacji ultrafiltracji wraz z elementami towarzyszącymi na terenie działki nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, gm. Sztum.

 


2021-09-27 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego  w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-08-04 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie

 


2021-07-20  INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania  w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

Informacja

 


2021-06-29

Decyzja nr 72/2021 o pozwoleniu na budowę płyty fundamentowej o wym. 7,00 x 9,40 m wraz z montażem wyparki na działce nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G.

 

 


2021-06-11
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym