Starostwo Powiatowe w Sztumie

SKARGI i WNIOSKI

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Starosty Sztumskiego NR 36/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
-    zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników;
-    naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia, organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). 

W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi w przepisowym terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi. W razie niemożności załatwienia wniosku w ustawowym terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Organizacja przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Starostwa przy  ul. Mickiewicza 31 w Sztumie (I piętro, pok. Nr 23) w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do 13.00. 
W przypadkach, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym od godz. 10.00 do 13.00;

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie zadań wykonywanych przez wydziały odbywa się w tych wydziałach każdego dnia w godzinach pracy.

 

Załączniki do pobrania

Analiza skarg i wniosków

Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków