Starostwo Powiatowe w Sztumie
ORGANY POWIATU

Organami powiatu są:
1. rada powiatu,
2. zarząd powiatu.

Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

RADA POWIATU

Przedmiot działania i kompetencje Rady Powiatu