Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

UCHWAŁA nr XLIX/18/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2005 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym            ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy  z dnia          30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 ) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2005 rok, zamykające się kwotami:

Dochody budżetowe  plan 26.108.194,- zł   wykonanie 24.425.465,- zł
Wydatki budżetowe  plan  29.571.068,- zł   wykonanie 26.548.331,- zł

§ 2

Udziela się absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie:
Na podstawie art.12 pkt.6 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Ponadto na podstawie art.199 ust.3 organ stanowiący rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:915
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 10:06:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 10:04:41