Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVII/1/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 2006

w sprawie zaopiniowania Obszarów Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią wyznaczonych w ramach „Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej” obszaru rzek: Elbląg i Dzierzgoń


Na podstawie art. 79 ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U.  Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala,                    co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie Obszary Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią wyznaczone w ramach „Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej” obszaru rzek: Elbląg i Dzierzgoń.


§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE


 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwrócił się                     z wnioskiem o zaopiniowanie Obszarów Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią wyznaczonych w ramach „Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej        dla obszarów rzek: Elbląg i Dzierzgoń. Na podstawie przepisów  Prawa wodnego Rada Powiatu władna jest zaopiniować w/w zagadnienie w terminie 30 dni  od daty otrzymania „Projektu Studium”.
 
 Zapoznano  się z materiałem zawartym w „Projekcie Studium” przez właściwe Wydziały Starostwa Powiatowego w Sztumie i  stwierdzono, iż został on przygotowany w sposób odpowiadający rzeczywistości, prawidłowy, rzetelny  jak i uwzględniający specyfikę terenów Powiatu Sztumskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:865
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-19 12:38:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-19 12:29:18