Starostwo Powiatowe w Sztumie


OBWIESZCZENIA


2021


 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

z dnia 14.04.2021 r.


2020


 

OS.6220.1.3.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2019r.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Dymarskiego – wiceprezesa zarządu i Pana Tomasza Pietrzaka – prokurenta, firmy Maximus Trading sp. z o.o., ul. Żeromskiego 32, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Sztumskiego nr 1/2016 z dnia 23 lutego 2017r. znak OS.6220.1.2016.MK.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia istnieje możliwość

 1. zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
 2. składania uwag i wniosków

Dokumenty w sprawie dostępne są do wglądu w godz. 7.30. do godz. 15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 7.30 do 17.00 (środa) i od 7.30.14.00 (piątek) w pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, tel. 55 267-74-36.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Sztumski.


2019


 

OS.6233.3.4.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E​

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2019r.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Dymarskiego – wiceprezesa zarządu i Pana Tomasza Pietrzaka – prokurenta, firmy Elita sp. z o.o., ul. Żeromskiego 32, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Sztumskiego nr 18/2014 z dnia 30 stycznia 2015r. znak OS.6233.23.2014.MK.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  i składania uwag i wniosków.

Dokumenty w sprawie dostępne są do wglądu codziennie od godz. 7.30. do godz. 15.30 w pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, tel. 55 267-74-36.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Sztumski.


2017


OS.6341.23.2.2017.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2017 r. na wniosek Burmistrza Dzierzgonia, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów w skarpie rowu melioracyjnego i rzeki Dzierzgoń oraz na wprowadzenie do odbiornika wód opadowych z kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Elbląskiej – Odrodzenia – Zawadzkiego w Dzierzgoniu.

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 


OS.6341.20.2.2017.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 listopada 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2 listopada 2017 r. na wniosek Pana Damiana Ścisłowicza, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków, występującego w imieniu firmy Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 – 950 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych mis olejowych transformatorów mocy i potrzeb własnych na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Sztum przy ul. Kochanowskiego w Sztumie do ziemi za pomocą studni chłonnej.

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 


OS.6341.19.2.2017.MW

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 3 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 października 2017 r. na wniosek Pani Lidii Ruszała, występującej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wycięcie trzciny pospolitej w ilości 70 m2 w celu instalacji pomostu pływającego na jeziorze Zajezierskim w Sztumie (dz. nr 239/8, obr. 3 – m. Sztum, gmina Sztum).

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 


OS.6341.18.2.2017.MW

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 października 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2017 r. na wniosek Pana Patryka Schultza z Biura Projektów Drogowych, ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz, występującego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum (nr OR.II.0052.5.2017 z dnia 17.01.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do cieku Rów Biały oraz budowę w prawej skarpie cieku Rów Biały wylotu kanalizacji deszczowej.

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

OS.6341.16.1.2017.AD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 22 września 2017 r. na wniosek Pani Lidii Ruszały, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych i wód powierzchniowych do jeziora Zajezierskiego, oraz na budowę urządzenia wodnego w postaci wylotu na działce nr 14 obręb 3 miasto Sztum.

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

OS.6341.15.1.2017.AD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 września 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 18 września 2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Sp. z o.o., Stare Miasto, 82-450 Stary Dzierzgoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego na działce nr 268/5 obręb Stare Miasto, gmina Stary Dzierzgoń.

 

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.             

______________________________________________________________________________________________

OS.6341.14.1.2016.AD

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 19 lipca 2017 r. na wniosek Pana Zbigniewa Przybysza Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej KRAM, ul. Słoneczna 3c, 82-440 Dzierzgoń, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 5 studni chłonnych i odprowadzenie wód opadowych pochodzących z terenu działek o nr 749/5, 749/11, 749/14, 749/15, obręb I miasto Dzierzgoń do ziemi..

 

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

________________________________________________________________________________________

OS.6341.13.1.2017.AD

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 10 lipca 2017 r. na wniosek Pana Wojciecha Borko wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przebudowy urządzenia wodnego (rowu) położonego na działce nr 114/3 obręb 3 miasto Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 

________________________________________________________________________________________

OS.6341.12.1.2017.AD

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 lipca 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 czerwca 2017 r. na wniosek Pana Adama Papaja występującego z upoważnienia Miasta i Gminy Sztum,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę dwóch wylotów Wy1, Wy2, w skarpie rowu R-D na działce nr 51 obręb 3 miasto Sztum oraz na odprowadzenie wód opadowych projektowanymi wylotami do ziemi.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

_____________________________________________________________________________________________________________

OS.6341.11.1.2017.AD

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 czerwca 2017 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 czerwca 2017 r. na wniosek Pana Waldemara Chejmanowskiego Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 55 od km ok. 30+003 do km ok. 30+055 oraz od km ok.  30+188 do km ok. 30+265 w miejscowości Gościszewo, gm. Sztum oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach planowanej inwestycji pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegającej na budowie chodnika w m. Gościszewo w km ok. 29+950 do km 30+250 oraz w miejscowości Kalmuzy w km ok. 78+350 do km ok. 79+200 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 w województwie pomorskim na odcinku Malbork-Kalmuzy w ramach PBDK- program likwidacji miejsc niebezpiecznych.”

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 


Sztum, dnia 20 czerwca 2017r.

OS.6222.3.3.2014/2017.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

          Starosta Sztumski, stosownie do art. 218  pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

informuje,

że wszczęto postępowanie administracyjne oraz umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych wniosek złożony przez ADM Czernin S.A., ul. Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak OS.6222.3.2014.AD z dnia 30.11.2015 r.

 

            W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski (na zasadach zawartych i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18. Dokumentacja udostępniona do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 267 74 33 lub 267 74 35.

 

 


OS.6341.9.1.2017.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 kwietnia 2017 r. na wniosek Pani Ewy Szymańskiej-Lip, Żuławka Sztumska 78, 82-440 Dzierzgoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji przebudowanych urządzeń wodnych położonych na działkach nr 2 i 1/16 obręb Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 

 

 

 

 

 


OS.6341.8.3.2017.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 kwietnia 2017 r. wszczęto z urzędu za zgodą stron postępowanie administracyjne dotyczące zmiany ostatecznej decyzji Starosty Sztumskiego - pozwolenia wodnoprawnego nr 28/2015 z dnia 16 września 2015 r. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dzierzgoń do rzeki Dzierzgoń istniejącym wylotem wydanego Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.. Zmiana dotyczy zapisu pkt 2 lit. e orzeczenia decyzji w/w decyzji w zakresie ilości próbek pobieranych do badania. Organ wydający pozwolenie błędnie zobowiązał stronę w pkt 2 lit. e orzeczenia decyzji do poboru próbek do badania  4 razy w roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa § 5 pkt. 2 ppkt.  2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego liczba pobieranych próbek dla oczyszczalni ścieków o RLM od 2 000 do 9999 wynosi 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnym roku, w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek.

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 

 

 


OS.6341.7.1.2017.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 marca 2017 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 10 marca 2017 r. na wniosek Pana Kazimierza Bielińskiego, prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych -  studnie nr II, nr IV i nr V zlokalizowanego na działkach nr 566/3, 570/4 i  571/20 obręb 1, Miasto Dzierzgoń

cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak OS.6341.22.3.2013.MW, wydanego przez Starostę Sztumskiego Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o., ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń w dniu 26 kwietnia 2013 roku na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych nr II, nr III i nr IV zlokalizowanych na działkach nr 570/4 i  571/20 obręb 1, Miasto Dzierzgoń w związku ze zmianą warunków wykonywania uprawnień.

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel.  55 267-74-35.


OS.6341.6.1.2017.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 marca 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 marca 2017 r. na wniosek Pana Wojciecha Korol, Dyrektora Gospodarstwa Rolnego „CZED” Sp. z o.o. w Czerwonym Dworze, 82-410 Stary Targ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji przebudowanych urządzeń wodnych położonych na działkach nr 391, 388, 356, 352, 350, 353, 349/2, 386, 390, 385 obręb Łoza, gmina Stary Targ.

 

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


 

OS.6341.5.1.2017.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24.02.2017 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Rucińskiego, pełnomocnika T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego rowu melioracji wodnej szczegółowej położonego na działce nr 123/3 obręb Dąbrówka Malborska.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 


OS.6220.1.7.2016.MK

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2017 roku

 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 lutego 2017 roku została wydana przez Starostę Sztumskiego decyzja administracyjna nr 1/2016 znak OS.6220.1.2016.MK pozwalająca firmie  Maximus Trading  Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 32,  Sztumskie Pole, 82-400 Sztum na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce nr 214/9 obręb Koniecwałd, gmina Sztum.


OS.6341.3.2017.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.02.2017 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 13.01.2017 r. na wniosek Pana Piotra Potowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wycinkę trzcinowiska o powierzchni 40 m2 znajdującego się na jeziorze Dąbrówka, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35. 


OS.6220.1.4.2016.MK

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05.01.2017r.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 09.12.2016r. zostało wszczęte przez Starostę Sztumskiego postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marcina Dymarskiego – wiceprezesa zarządu, i Pana Tomasza Pietrzaka – prokurenta, firmy Maximus Trading  Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 32,  Sztumskie Pole, 82-400 Sztum w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce nr 214/9 obręb Koniecwałd, gmina Sztum.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia istnieje możliwość

 1. zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
 2. składania uwag i wniosków

Dokumenty w sprawie do wglądu dostępne są codziennie od godz. 7.30. do godz. 15.30 w pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, tel. 55 267-74-36.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Sztumski.


2016


OS.6341.30.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29.12.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 14.12.2016 r. na wniosek Pana Jacka Karpowicza występującego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak OS.III.6223-06/08 z dnia 24.10.2008 r. na odprowadzanie do cieku Kanał Balewski w km 5+90 (dz. nr 86, obręb Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie) ścieków z oczyszczalni ścieków w Cieszymowie (dz. nr 90/3, obręb Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie) w zakresie nazwy zakładu prowadzącego instalację.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.25.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.12.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 01.12.2016 r. na wniosek Pana Jacka Karpowicza występującego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia dotychczas obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego OS-III-6223-1/01/07 z dnia 08.06.2007 r. oraz wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Wilczewie znajdującego się na działce nr 50/2 obręb Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.23.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.11.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 14.11.2016 r. na wniosek Pana Jacka Karpowicza występującego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr 12/2012 z dnia 06.06.2012 r. na pobór wód podziemnych w zakresie zmniejszenia wielkości poboru z ujęcia głębinowego zlokalizowanego na działce nr 122/6 obręb Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35


OS.6341.22.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.11.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 14.11.2016 r. na wniosek Pana Jacka Karpowicza występującego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr 11/2012 z dnia 28.05.2012 r. na pobór wód podziemnych w zakresie zmniejszenia wielkości poboru z ujęcia głębinowego zlokalizowanego na działce nr 43/4 obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.21.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18.10.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 12.10.2016 r. na wniosek Pani Justyny Semeniuk, Zarządcy Spółki „Minięta”, Minięta Szlacheckie, 82 – 433 Mikołajki Pomorskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego zlokalizowanego w Miniętach, gmina Mikołajki Pomorskie oraz  na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.20.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10.10.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.09.2016 r. na wniosek Pani Elżbiety Rybackiej, Usługi Transportowe, Nowy Klincz 43/1, 83 – 400 Kościerzyna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z bazy transportowej położonej na działkach nr 6/20, 6/36, 6/29 i 6/31, obręb Zajezierze, gmina Sztum do jeziora Parleta.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35


OS.6341.19.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.09.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 23.09.2016 r. na wniosek Pani Katarzyny Piotrowskiej zam. Tulice 15, 82 – 410 Stary Targ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ziemnego stawu rybnego o powierzchni 2690 m2, wykonanie rurociągu drenarskiego o średnicy 50 i 20 cm z rur PVC odprowadzającego wodę z rowu nr 3 do rzeki Balewki oraz likwidację istniejącego rowu melioracyjnego /bez nazwy/ o długości 66 m.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2016 r.

zawiadamia się o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Pliki do pobrania:
Pełna treść Obwieszczenia

oraz

Formularz składania uwag i wniosków


OS.6341.17.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05.08.2016 r.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 05.08.2016 r. na wniosek Pana Grzegorza Stachowiaka Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie :

 • wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak OS-I-6223-1/09/05 wydanego przez Starostę Sztumskiego w dniu 19.12.2005 roku Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wraz ze zmianą dokonaną w dniu 31.03.2006 roku decyzją Starosty Sztumskiego znak OS-I-6223-1/09do/05 na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-D w km 0+653 drogi wojewódzkiej nr 517 Sztum - Tropy Sztumskie na odcinku Sztum - Czernin od km 0+400 do km 1+396;
 • wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z drogi wojewódzkiej nr 517  odcinek Sztum – Czernin od km 0+400 do km 1+369.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35 w godzinach od 7.30 do 15.30


OS.6341.15.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.07.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 25.07.2016 r. na wniosek Pana Adama Papaja działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 28, 82 – 400 Sztum zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod rzeką Nogat w km 61+400.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.                  


OBWIESZCZENIEDYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

z dnia 28 czerwca 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany warunków korzystania z wod regionu Dolnej Wisły

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz 469 z późn. zm.) w związku z art. § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji (Dz. U. z 2009 r., Nr 222, poz. 1754),

zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu Dolnej Wisły.

Przedmiotem  doktumentu jest opracowanie zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły ustanowionych Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz. U. woj. pomorskiego z 26.11.2014, poz. 4137, Dz. U. woj. kujawsko - pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 3510, Dz. U. woj. warmińsko - mazurskiego z dnia 25 listopada 2014 r. poz. 3882, Dz. U. woj. mazowieckiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 10661).

Warunki korzystania z wód regionu wodnego sporządza się w celu okreslenia szczegółowych wymagań w zakresie stanu wod wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń z korzystaniu z wód.

Powodem zmiany przyjętego dokumentu są zastrzeżenia wskazane przez Ministra Środowiska uzasadniające zmianę we własnych zakresie.

 


OS.6341.16.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.07.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 07.07.2016 r. z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak OS-I-6223-0/02/05 z dnia 01.07.2005 roku wydanego dla „Minięta” Sp. z o. o., Minięta Szlacheckie, 82 – 433 Mikołajki Pomorskie na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego zlokalizowanego w Miniętach, gmina Mikołajki Pomorskie oraz odprowadzanie wód popłucznych w związku z upłynięciem terminu jego obowiązywania.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.14.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05.07.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 05.07.2016 r. na wniosek Pani Joanny Okulskiej Wiceprezesa Zarządu firmy Masarnictwo Sinko Sp. z o.o., ul. Traugutta 39 82-440 Dzierzgoń wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu do urządzeń kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.13.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05.07.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 05.07.2016 r. z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak OŚ.III.6223-15-d/10 z dnia 18.10.2010 roku dla Masarnictwo Sinko Sp. z o.o., ul. Traugutta 39 82-440 Dzierzgoń na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu do urządzeń kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń w związku z upłynięciem terminu jego obowiązywania.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.11.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.05.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 23.05.2016 r. na wniosek Pana Sławomira Kłopotowskiego Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód w Uśnicach.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.9.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 06.05.2016 r. na wniosek Pana Zbigniewa Przybysza Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej KRAM, ul. Słoneczna 3c, 82-440 Dzierzgoń, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 9 studni chłonnych i odprowadzenie wód opadowych pochodzących z terenu działek o nr 748/7, 748/8, 748/14, 749/5, 749/9, 749/10, 749/11, 749/12, 749/13, 749/14, 749/15 obręb I miasto Dzierzgoń do ziemi.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.10.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2016 r.

            Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 06.05.2016 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicz 39, 82-400 Sztum wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego mostu nad kanałem Uśnickim w km 3+150 km cieku oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku kanał Uśnicki.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.6.2.2016.AD


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30.03.2016 r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 23.03.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Janusza Wysockiego sekretarza Gminy Mikołajki Pomorskie, dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 3 i nr 4 na terenie działki nr 43/4, obręb Mikołajki Pomorskie gmina Mikołajki Pomorskie oraz wykonanie drenażu rozsączającego służącego do wprowadzania wód popłucznych do ziemi na terenie działki nr 46 obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.


Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.5.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.03.2016 r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu17.03.2016 r. na wniosek Pana Mirosława Błoniarz ALPLAN Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin pełnomocnika Pomerania Invall Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi przez:
- wał przeciwpowodziowy prawy – działka nr 3 i 6 obręb Jasna
- rzekę Balewka – działka nr 3 obręb Jasna
- wał przeciwpowodziowy lewy – działka nr 3 obręb Jasna


Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.2.1.2016.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.01.2016 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 13.01.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Piotra Pogorzalskiego występującego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie., ul. Dzierzgońska 2, 82 – 433 Mikołajki Pomorskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 205/3 i 205/6, obręb Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie w ilości:

Qhmax = 5,7 m3/h,

Qdśr = 41,2 m3/d,

Qrmax = 15012 m3/rok

odprowadzenie wód popłucznych istniejącym wylotem do ziemi w ilości:

Qhmax = 13,0 m3/h,

Qdśr = 6,5 m3/d,

Qrmax = 2373 m3/rok

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.53.1.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.01.2016 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 28.12.2015 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Macieja Komorowskiego Członka Zarządu i Prokurenta Pana Andrzeja Wojtaszek spółki akcyjnej ADM CZERNIN, Górki 14, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzenia kanalizacyjnego stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, oczyszczonych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu produkcyjnego w Górkach, 82-400 Sztum.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OS.6341.52.1.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.01.2016 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 28.12.2015 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Macieja Komorowskiego Członka Zarządu i Prokurenta Pana Andrzeja Wojtaszek spółki akcyjnej ADM CZERNIN, Górki 14, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody studnia nr 1 na terenie ujęcia wody podziemnej dla ADM CZERNIN SA w Górkach.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


2015


O B W I E S Z C Z E N I E
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

z dnia 30 listopad 2015 r.

o sporządzeniu i podaniu do publicznej widaomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

Pliki do pobrania:
Pełna treść Obwieszczenia oraz Formularz składania uwag i wniosków


OS.6341.40.6.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 169 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 07.09.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Rafała Kleina, ul. Wacława Balcerskiego 31, 80-299 Gdańsk występującego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-1 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-2 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów ze zbiorników retencyjnych Wyl21, Wyl22

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej: wyl20, Wyl28, Wyl30, Wyl31, Wyl32, Wyl33, Wyl34, Wyl35, Wyl36, Wyl37, Wyl38, Wyl49, Wyl50, Wyl51, Wyl56, Wyl58, Wyl57, Wyl59, Wyl60

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów z piaskowników w rowach drogowych: wyl Piask1, Wyl Piask55 (55 szt.)

 • odprowadzanie wód opadowych.

w związku z inwestycją pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 515 na odcinku od granicy m. Malbork do granicy województwa”

W dniu 08.12.2015 r. Pan Rafał Klein, występujący z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wystąpił z pismem aktualizującym zakres prowadzonego postępowania. Wniosek w obecnym kształcie dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-1 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-2 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów ze zbiorników retencyjnych Wyl20, Wyl28

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej: Wyl19, Wyl27, Wyl39, Wyl60, Wyl61, Wyl62, Wyl63, Wyl75, Wyl76, Wyl79, Wyl80,Wyl81, Wyl 59a

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów z piaskowników w rowach drogowych 56 sztuk

 • wykonanie urządzeń wodnych – przepustów drogowych PD-1, PD-4, PD-11, PD-12, PD-13, PD-14, PD-15, PD-16, PD-17, PD-18, PD-20, PD-22, PD-23, PD-24, PD-25, PD-26, M2. M3, M5

 • wykonanie urządzeń wodnych – rowów infiltracyjnych RI1 + RI2, RI2 +RI4, RI5 +RI7, RI6 +RI8

 • wykonanie przejścia projektowanego wodociągu pod dnem rzeki Nowa Dzierzgonka i dnem rzeki Dzierzgoń

 • wykonanie zbiornika odparowującego ZO-1, ZO-2

odprowadzanie wód opadowych

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą zakresu wniosku pierwotnego pojawiły się nowe strony postępowania. Liczba stron postepowania przekracza 20.

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 169 ze zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) strony inne niż wymienione w art. 7a ustawy Prawo wodne będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.51.2.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.12.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 02.12.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Krystyny i Pana Norberta Kawskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego na działce nr 391/2, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 33.


OS.6341.50.2.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.12.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 27.11.2015 r na wniosek Pana Marka Czebiołko Prezesa Zarządu firmy Elita Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 32, 82-400 Sztum wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji Starosty Sztumskiego Nr 19/2011 znak OS.6341.24.2011.MK z dnia 04.10.2011 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do gruntu z terenu działek należących do firmy Elita Sp. z o.o.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.49.2.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24.11.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 24.11.2015 r. na wniosek Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Struga Postolińska w km 24+790.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.

 


OS.6341.48.2.2015.MW

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26.11.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 25.11.2015 r. na wniosek Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej – ul. Akacjowa, gmina Mikołajki Pomorskie do ziemi wylotem Sch 1 - działka nr 244/2 obręb Mikołajki Pomorskie, wylotem Sch 2 - działka nr 129/3 obręb Mikołajki Pomorskie poprzez studnie chłonne oraz wylotem W1 - działka nr 122, obręb Mikołajki Pomorskie do ziemi poprzez istniejący zbiornik retencyjno-infiltracyjny.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.47.2.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26.11.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 25.11.2015 r. na wniosek Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące zmiany ostatecznej decyzji Starosty sztumskiego nr 24/2015 z dnia 06.08.2015 r. - pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej – ul. Kościelnej, gmina Mikołajki Pomorskie do ziemi wylotem Sch 2, działka nr 244/2 obręb Mikołajki Pomorskie i Sch 3 działka nr 233, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.40.7.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 169 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 25.11.2015 r. wezwano Pana Rafała Kleina, ul. Wacława Balcerskiego 31, 80-299 Gdańsk występującego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do uzupełnienia wniosku z dnia 07.09.215 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 515 na odcinku od granicy m. Malbork do granicy województwa” o ujednoliconą wersję wniosku uwzględniającą wszystkie zmiany, o które wnoszono w trakcie prowadzonego postepowania wraz z operatem i dokumentacją graficzną.

W dniu 25.11.2015 roku zawiadomiono wnioskodawcę, iż zostaje wydłużony termin załatwienia sprawy wniesionej do tut. urzędu w dniu 07.09.215 r. do dnia 31.12.2015r.

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 169 ze zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) strony inne niż wymienione w art. 7a ustawy Prawo wodne będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.11.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 22.10.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Romualda Krzysztofa Jarockiego, ul. Limanowskiego 25, 82-440 Dzierzgoń w sprawie wygaszenia decyzji wydanej przez Urząd Wojewódzki w Elblągu w dniu 08.08.1992 r znak OŚ-VIII-6210/48/92 udzielającej Panu Romualdowi Jarockiemu pozwolenia wodnoprawnego na:

- piętrzenie wody rz. Dzierzgoń przy stopniu wodnym w Dzierzgoniu do max. poziomu +12,80 m n.p.m.

- pobór wody do napędzania turbiny elektrowni wodnej w ilości 1,5 m3/s.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.11.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 22.10.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Romualda Krzysztofa Jarockiego, ul. Limanowskiego 25, 82-440 Dzierzgoń w sprawie wygaszenia decyzji wydanej przez Urząd Wojewódzki w Elblągu w dniu 18.10.1993 r znak OŚ-iGP-VIII-6210/69/93 udzielającej Panu Romualdowi Jarockiemu pozwolenia wodnoprawnego na:

- piętrzenie wody rz. Dzierzgoń na stopniu wodnym w m. Stanówko do max. poziomu +30,00 m n.p.m.

- pobór wody do napędzania turbiny elektrowni wodnej w ilości 2,20 m3/s.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02.11.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 26.10.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Grzegorczyka, Zajezierze 54, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu na działce nr 239/8 obręb 3 m. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 169 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 07.09.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Rafała Kleina, ul. Wacława Balcerskiego 31, 80-299 Gdańsk występującego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-1 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-2 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów ze zbiorników retencyjnych Wyl21, Wyl22

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej: wyl20, Wyl28, Wyl30, Wyl31, Wyl32, Wyl33, Wyl34, Wyl35, Wyl36, Wyl37, Wyl38, Wyl49, Wyl50, Wyl51, Wyl56, Wyl58, Wyl57, Wyl59, Wyl60

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów z piaskowników w rowach drogowych: wyl Piask1, Wyl Piask55 (55 szt.)

 • odprowadzanie wód opadowych.

w związku z inwestycją pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 515 na odcinku od granicy m. Malbork do granicy województwa”

W dniu 16.10.2015 r. Pan Rafał Klein, występujący z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wystąpił z pismem o zmianę zakresu prowadzonego postępowania. Wniosek w obecnym kształcie dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-1 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-2 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów ze zbiorników retencyjnych Wyl20, Wyl28

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej: Wyl19, Wyl27, Wyl39, Wyl60, Wyl61, Wyl62, Wyl63, Wyl75, Wyl81, Wyl82, Wyl83

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów z piaskowników w rowach drogowych: Wyl_Piask1, -Wyl_Piask55 (55 szt.)

 • wykonanie urządzeń wodnych – przepustów drogowych M2 i M5

 • wykonanie urządzeń wodnych – przepustów drogowych PD-1, PD-4, PD-6, PD-7, PD-8, PD-9, PD-10, PD-11, PD-12, PD-13, PD-14, PD-16, PD-17, PD-18, PD-19, PD-20

 • wykonanie urządzeń wodnych – rowów infiltracyjnych RI 1 – RI 8

 • wykonanie przejścia projektowanego wodociągu Dn160mm pod dnem rzeki Nowa Dzierzgonka

 • wykonanie zbiornika odparowującego RO-1

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą zakresu wniosku pierwotnego pojawiły się nowe strony postępowania. Liczba stron postepowania przekracza 20.

Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 169 ze zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) strony inne niż wymienione w art. 7a ustawy Prawo wodne będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16.10.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 16.10.2015 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Romana Rybickiego właściciela firmy FIRMA-Roman Rybicki ul. Malborska 112, 82-500 Kwidzyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzenia kanalizacyjnego stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, oczyszczonych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni samochodowej bezdotykowej przy ulicy Jagiełły w Sztumie.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.10.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 06.10.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Prezesa Zarządu Sp. z o.o. Elita, ul. Żeromskiego 32, 80-400 Sztum Pana Marka Czebiołko w sprawie wygaszenia decyzji znak OS.III.6223-18-d/10 Starosty Sztumskiego z dnia 29.03.2011 r. udzielającej zakładowi „ELITA” Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 32, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum, pozwolenia wodnoprawnego na:

pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1A

odprowadzanie oczyszczonych ścieków (stanowiących zmieszane wody popłuczne po procesie uzdatniania wody ze ściekami socjalno – bytowymi) z terenu Zakładu do gruntu

w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na

odprowadzanie oczyszczonych ścieków (stanowiących zmieszane wody popłuczne po procesie uzdatniania wody ze ściekami socjalno – bytowymi) z terenu Zakładu do gruntu.


Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18.09.2015 r.

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

 

iż w dniu 07.09.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Rafała Kleina, ul. Wacława Balcerskiego 31, 80-299 Gdańsk występującego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-1 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego ZB-2 z przelewem Dn 300 mm

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów ze zbiorników retencyjnych Wyl21, Wyl22

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej: Wyl20, Wyl28, Wyl30, Wyl31, Wyl32, Wyl33, Wyl34, Wyl35, Wyl36, Wyl37, Wyl38, Wyl49, Wyl50,Wyl51, Wyl56, Wyl57, Wyl58, Wyl59, Wyl60

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów z piaskowników w rowach drogowych: Wyl Piask1 -Wyl Piask55 (55 szt.)

 • odprowadzanie wód opadowych

w związku z inwestycją pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 515 na odcinku od granicy m. Malbork do granicy województwa”

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.09.2015 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Stary Dzierzgoń 54, 82 – 450 Stary Dzierzgoń dotyczące wydania decyzji w sprawie

 • poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Monasterzysko Wielkie na terenie dz. nr 20/41, obręb Monasterzysko Wielkie, gmina Stary Dzierzgoń w ilości:

Qhmax = 3,5 m3/h,

Qdśr = 11,0 m3/d,

Qrmax = 3 500 m3/rok;

 • odprowadzenie wód popłucznych poprzez rów melioracyjny do ziemi istniejącym wylotem zlokalizowanym na dz. nr 20/52, obręb Monasterzysko Wielkie, gmina Stary Dzierzgoń

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26.08.2015 r.


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 26.08.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Kazimierza Bielińskiego prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o., ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dzierzgoń do rzeki Dzierzgoń istniejącym wylotem w ilości:
Qhmax = 142,11 m3/h,
Qdśr = 1350 m3/d,
Qdmax = 2000 m3/d,
Qrmax = 492,750 tys m3/rok

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.
 


 

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.08.2015 r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)
podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 31.07.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sztumie, Pana Wojciecha Cymerysa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do Jeziora Barlewickiego wód deszczowych oczyszczanych na projektowanej podczyszczalni ścieków deszczowych z terenu istniejącej zlewni miejskiej miasta Sztum, obejmującej tereny przyległe do przebudowywanej ul. Kochanowskiego oraz na budowę wylotu oczyszczonych ścieków deszczowych do Jeziora Barlewickiego na dz. nr 279/2, obr. 1, m. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.08.2015 r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 24.07.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Mieleszczuka postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rekreacyjnego o powierzchni 4500 m2, położonego na działce nr 320, obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.
 O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29.07.2015 r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)


podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 20.07.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jerzego Cieszko z firmy Usługi Ogólnobudowlane, Budownictwo Ogólne i Lądowe, ul. Brzozowa 6, 82 – 200 Malbork, występującego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie modernizacji przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie, polegającej na wykonaniu pochylni dla wodowania łodzi na dnie jeziora oraz zmianie lokalizacji istniejącego pomostu pływającego dla kajaków na jeziorze w Sztumie (dz. nr 239/8) oraz na wykonanie zmiany lokalizacji – przestawienie pomostu dla kajaków na układ prostopadły.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.07.2015 r.


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 19.06.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Stary Dzierzgoń 54, 82 – 450 Stary Dzierzgoń dotyczące wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego nr Oś.III.6223-14-d/10 wydanego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w dniu 01.07.2010 r. przez Starostę Sztumskiego w sprawie poboru wód podziemnych dla ujęcia w miejscowości Myślice, gmina Stary Dzierzgoń w związku z upłynięciem okresu, na który było wydane oraz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
•    pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Myślice na terenie dz. nr 106/7 i 214/1, obręb Myślice, gmina Stary Dzierzgoń w ilości:
Qhmax = 16,0 m3/h,
Qdśr = 120,0 m3/d,
Qrmax = 48 000 m3/rok;
•    odprowadzenie wód popłucznych poprzez rów melioracyjny do ziemi istniejącym wylotem zlokalizowanym na dz. nr 106/7, obręb Myślice, gmina Stary Dzierzgoń w ilości;
Qhmax = 8,0 m3/h,
Qdśr = 7,5 m3/d,
Qrmax = 2 920 m3/rok.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.07.2015 r.


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,


że w dniu 22.07.2015 r. na wniosek Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej – ul. Kościelnej, gmina Mikołajki Pomorskie do ziemi wylotem Sch 2, działka nr 244/2 obręb Mikołajki Pomorskie i Sch 3 działka nr 233, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6222.1.3.2015.AD

O B W I E S Z C Z E N I E


Starosta Sztumski, stosownie do art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k, art. 22 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaje się do publicznej informacji, że


w dniu 14 lipca 2015 roku wydano dla firmy Sonac Uśnice Sp. z o.o., Uśnice 27, 82-400 Sztum decyzję nr 1/2015 znak sprawy OS.6222.1.2015.AD dotyczącą uchylenia pozwolenia zintegrowanego z dnia 30.10.2006 r. znak OS-II-7648/1/06 wraz ze zmianami z dnia 02.03.2007 r. znak OS-II-7648/1-z/06 i z dnia 03.12.2014 r. znak OS.6222.2.2014.AD i wydano nowe pozwolenie zintegrowane dla instalacji zakwalifikowanej, jako instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę.
Informacje o wydanym pozwoleniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.ekoportal.pl pod nazwą „Publicznie dostępny wykaz danych”.
Zawiadamiając o powyższym podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18. Dokumentacja będzie udostępniana do wglądu codziennie w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji umieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sztumie. Obwieszczenie umieszczone zostaje również w siedzibie Wnioskodawcy oraz w siedzibie organu właściwego miejscowo ze względu na położenie instalacji tj. Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
 


OS.6341.30.2.2015.MW


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.07.2015 r.


Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 14.07.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Uśnicach, Uśnice 15, 82-400 Sztum dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 218 obręb Uśnice.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


OS.6341.15.2.2015.MW


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.05.2015 r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 16.04.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Antoniego Fila (adres w aktach sprawy) dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – sieci melioracyjnej na terenie miasta Sztum – działki nr 279/1, 237/7 i 237/9, obręb 1 m. Sztum, gmina Sztum.


Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.
 


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.04.2015 r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 r. Nr 145 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jacka Skrabacza, Prezesa Zarządu Elektrowni Wiatrowej ZONDA Sp. z o.o., ul. Marywilska 38/40, 03 – 228 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linii kablowej światłowodowej pod dnem rzeki Struga Postolińska na dz. 119, obręb 0008 Pierzchowice, gmina Mikołajki Pomorskie dla potrzeb elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Pierzchowice i Wilczewo.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


OS.6341.12.2.2015.MW

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.04.2015 r.


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 r. Nr 145 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 25.03.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Roberta Zdunka, os. Krasickiego 6B/13, 82 – 440 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Sztumskiego nr 26/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. na wykonanie stawu rekreacyjnego na dz. nr 90/108, obręb Bruk, gmina Dzierzgoń w zakresie:
•    zmiany powierzchni lustra wody z 1835,30 m2 na 1953,34 m2;
•    zmiany głębokości z 1,9 m na 2,0 m;
•    zmiany pojemności stawu z 4500,00 m3 na 3500,21 m3;
•    zmiany kształt stawu;
•    zmiany nachylenia skarpy z 10% do 30%;
•    zmiany rzędnej dna: 37,1 m n.p.m. na 36,69 m n.p.m. na
•    zmiany rzędnej lustra wody: z 39,00 m n.p.m. na 38,69 m n.p.m.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


OS.6341.11.2.2015.MW

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.04.2015 r.


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 30.03.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Stary Dzierzgoń 54, 82 – 450 Stary Dzierzgoń dotyczące wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego nr Oś.III.6223-15/09 wydanego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w dniu 15.12.2009 r. przez Starostę Sztumskiego w sprawie poboru wód podziemnych dla ujęcia w miejscowości Przezmark, gmina Stary Dzierzgoń oraz na odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego, w związku z upłynięciem okresu, na który było wydane oraz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
•    pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Przezmark na terenie dz. nr 8/12, 14/3 i 14/5 obręb Przezmark, gmina Stary Dzierzgoń w ilości:
Qhmax = 4,0 m3/h,
Qdśr = 28,0 m3/d,
Qrmax = 10 500 m3/rok;
•    odprowadzenie wód popłucznych poprzez rów melioracyjny do ziemi istniejącym wylotem zlokalizowanym na dz. nr 8/36, obręb Przezmark, gmina Stary Dzierzgoń w ilości;
Qhmax = 8,0 m3/h,
Qdśr = 7,6 m3/d,
Qrmax = 2 800 m3/rok.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.
 


OS.6341.10.2.2015.MW


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.04.2015 r.


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 19.03.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Stary Dzierzgoń 54, 82 – 450 Stary Dzierzgoń dotyczące wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego nr Oś.III.6223-14/09 wydanego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w dniu 15.12.2009 r. przez Starostę Sztumskiego w sprawie poboru wód podziemnych dla ujęcia w miejscowości Gisiel, gmina Stary Dzierzgoń oraz na odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego, w związku z upłynięciem okresu, na który było wydane oraz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
•    pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Gisiel na terenie dz. nr 8/2, obręb Gisiel, gmina Stary Dzierzgoń w ilości:
Qhmax = 3,0 m3/h,
Qdśr = 10,0 m3/d,
Qrmax = 3 500 m3/rok;
•    odprowadzenie wód popłucznych poprzez rów melioracyjny do ziemi istniejącym wylotem zlokalizowanym na dz. nr 8/60, obręb Gisiel, gmina Stary Dzierzgoń w ilości;
Qhmax = 6,5 m3/h,
Qdśr = 6,25 m3/d,
Qrmax = 2 900 m3/rok.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


Obwieszczenie Regiolanlego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

>> Obwieszczenie


OS.622.1.2.2015.AD

Obwieszczenie

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OS.6341.7.2.2015.MW


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.03.2015 r.


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. 2012 r. Nr 145 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 27.02.2015 r. na wniosek Pani Jadwigi Wiśniewskiej, występującej z upoważnienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4146 w Sztumie przy ul. Władysława Jagiełły oraz w sprawie wygaszenia decyzji nr 5/2011 r. z dnia 12.04.2011 r. udzielającej PKN ORLEN S.A. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych P. W. i K. w Sztumie Sp. z o.o. po podczyszczeniu.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.02.2015 r.


Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,


że w dniu 14.01.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stary Dzierzgoń, 82 – 450 Stary Dzierzgoń o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na remont mostu w km 66+450 rzeki Dzierzgoń w miejscowości Lipiec, gmina Stary Dzierzgoń w ciągu drogi gminnej nr 231003G.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pok. nr 18, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.02.2015 r.
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. 2012 r. Nr 145 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 27.01.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Kamrowskiego (adres w aktach sprawy) postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację rowów otwartych na działkach nr 42/1 i 43/3, obręb Pierzchowice, gmina Mikołajki Pomorskie z zamianą na rurociągi drenarskie w miejscowości Pierzchowice.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267 – 74 – 35.


OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.01.2015 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2015 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.01.2015 r.

>> Plik do pobrania
Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.01.2015 r.

>> Plik do pobrania
Obwieszczenie


2014


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16.12.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11.12.2014 r.

>> Plik do pobrania
Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.12.2014 r.

>> Plik do pobrania
Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.12.2014 r.

>> Plik do pobrania
Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.11.2014 r.

>> Plik do pobrania
Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05.11.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.11.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.10.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.10.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24.09.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.09.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.09.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.09.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18.08.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.08.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.08.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.08.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04.08.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.07.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.04.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29.04.2014 r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

z dnia 14 kwietnia 2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16.04.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.04.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.04.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.03.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04.03.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.03.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.02.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.02.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04.02.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.01.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.01.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.01.2014r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


2013


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31.12.2013r.

>> Plik do pobrania

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.12.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.12.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.12.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.12.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.11.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.11.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.11.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31.10.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30.10.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.10.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02.09.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.08.2013 r.
>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE z dnia 01.07.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.06.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.06.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05.06.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.05.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24.05.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15.04.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15.04.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10.04.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10.04.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.04.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie
 


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.04.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.04.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.03.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.02.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.02.2013 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


2012


OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.12.2012 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.10.2012 r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 07.09.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 06.09.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 09.08.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 06.08.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 11.07.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 05.07.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 20.06.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 19.06.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 08.06.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 31.05.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 21.05.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 18.05.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 09.05.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 07.05.2012r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 25.04.2012r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 18.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum Pana Władysława Lewko postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych z ujęcia w Sztumie oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla studni nr 7a.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.
 


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 25.04.2012r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 17.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek Projektanta Firmy Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe, ul. Brzozowa 6, 82-200 Malbork Pana Jerzego Cieszko występującego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 31, 82-200 Malbork postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych ze zlewni miejskiej rejon ulic Kochanowskiego, Nowowiejskiego, Lipowej i Chełmińskiej w Sztumie do Jeziora Barlewickiego.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.
 


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 14.01.2012r

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 23.01.2012. r. zostało wszczęte na wniosek Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Sztum, wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce nr 214/10, obręb Koniecwałd, wylotu I Ø500 i wylotu II Ø500 oraz przepustu drogowego na rowie przydrożnym zlokalizowanym na działce nr 214/10, obręb Koniecwałd.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 13.01.2012r.


Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 05.01.2012r. r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Stary Targ Pana Wiesława Kaźmierskiego, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia głębinowego w miejscowości Pozolia, gmina Stary Targ oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi poprzez melioracyjny system drenarski.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 02.01.2012r.


Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w 09.12.2011 r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Stary Targ Pana Wiesława Kaźmierskiego, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego pod zjazdem z drogi powiatowej Bukowo-Szropy na teren remizy OSP w Bukowie, gmina Stary Targ.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 01.12.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 24.11.2011 r. zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika ENI Polska sp. z o.o., Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Pani Elżbiety Sochackiej, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w ilości 192 m3/d ze zbiornika wody stojącej powierzchniowej w Starym Mieście, gmina Stary Dzierzgoń.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 09.12.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w 06.12.2011 r. zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika Stacji Paliw P.H.U. „NOWIEC” Wojciech Grela, Nowiec 31, 82-440 Dzierzgoń, Pana Jacka Konopki, ul. Ługwałdzka 22, 11-001 Dywity, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu P.H.U. Stacji Paliw „NOWIEC” Wojciech Grela, Nowiec 31, 82-440 Dzierzgoń do gruntu.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 07.12.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 02.12.2011 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Celmer zam. Michorowo 15C, 82-400 Sztum, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągiem pod kanałem w km 0+268w obrębie działki nr 45, obręb Pietrzwałd, gmina Sztum.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 01.12.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 24.11.2011 r. zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika ENI Polska sp. z o.o., Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Pani Elżbiety Sochackiej, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w ilości 192 m3/d ze zbiornika wody stojącej powierzchniowej w Starym Mieście, gmina Stary Dzierzgoń.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.
 


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 10.11.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 08.11.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie Pana Michała Niedbały postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych oraz eksploatację urządzeń związanych z poborem wody na terenie ujęcia Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 10.11.2011r.


Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 07.11.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Włodzimierza Zdunka, Os. Jana Pawła II 30, 82-440 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rekreacyjnego na terenie dz. nr 90/108, obręb Bruk, gmina Dzierzgoń.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 03.11.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 25.10.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Stary Targ Pana mgr inż. Wiesława Kaźmierskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia głębinowego w miejscowości Szropy oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Tiny.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 02.11.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 25.10.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Stary Targ Pana mgr inż. Wiesława Kaźmierskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w miejscowości Zielonki w Gminie Stary Targ do rzeki Tiny.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE

Starosty powiatu sztumskiego z dnia 02.11.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 25.10.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Stary Targ Pana mgr inż. Wiesława Kaźmierskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia głębinowego w miejscowości Czerwony Dwór oraz odprowadzanie wód popłucznych do ziemi poprzez naturalny zbiornik wodny
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły z dnia 28 października 2011r.

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 20.10.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 17.10.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Inżyniera Kontraktu Widok Energia Sp. z o.o., ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot, Pana Adama Różanowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód opadowych z odwodnienia terenów utwardzonych przylegających do hali zakładu granulacji biomasy rolniczej w Koniecwałdzie, gm. Sztum.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 07.10.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 05.10.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Joanny Ołdak i Pana Grzegorza Ołdak, zam. ul. Sienkiewicza 29, 82-400 Sztum, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w postaci melioracji wodnych szczegółowych na działce nr 22/1, obręb 4 miasta Sztum oraz wylotu wód do cieku Rów Biały w km 7+320.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 06.09.2011 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 06.09.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Mirosława Dopierały, zam. ul. Grunwaldzka 11/3, 82-433 Mikołajki Pomorskie postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod rowem melioracji wodnych szczegółowych RC i RC-8 położonych w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie wodociągiem.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu sztumskiego z dnia 23.08.2011 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 18.08.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Romana Rybickiego właściciela firmy FIRMA-Roman Rybicki ul. Malborska 112, 82-500 Kwidzyn, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzenia kanalizacyjnego stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, oczyszczonych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni samochodowej bezdotykowej przy ulicy Jagiełły w Sztumie, zlokalizowanej na działkach nr 106 i 105/6 obręb 3 Sztum.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.08.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 22.08.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Rafała Borsuka właściciela Stacji Partnerskiej BP Sztumskie Pole, ul. Sienkiewicza 60 „RAF” Rafał Borsuk, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw do ziemi.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.07.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 22.06.2011r. zostało wszczęte na wniosek Pana Adama Papaja z Biura Projektowo-Inwestycyjnego HYDRO-TERM, Aleja Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Sienkiewicza, działka nr 22/2 obręb 4 miasto Sztum do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością PWiK Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.07.2011 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.06.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych retencjonowanych w zbiorniku zlokalizowanym na działce nr 279/151 obr. II m. Sztum, do jeziora Barlewickiego i budowę wylotów WL-1 i WL-2.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 8.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.06.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01.06.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Dzierzgonia, postępowanie administracyjne w sprawie utworzenia kąpieliska nad Jeziorem Kuksy w gminie Dzierzgoń.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10.05.2011 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.05.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Leszka Liszewskiego, ul. Krępowieckiego 5/36 01-456 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu wodnego na działce nr 664 obręb Bągard, gmina Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.05.2011 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)podaje się do publicznej wiadomości,iż w dniu 04.05.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Czesława Jankowskiego, Ankamaty 20/1, 82-440 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu wodnego na działce nr 12 obręb Ankamaty, gmina Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15.03.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 15.03.2011r., zostało wszczęte, po decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr ZO/872-8/2010/MB z dnia 30 listopada 2010 roku uchylającej zaskarżoną decyzję Starosty Sztumskiego nr Oś.III.6226-10/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu wody płynącej stanowiącej działkę nr 117/1, obręb Koniecwałd, gm. Sztum, woj. pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31.03.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 18.03.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Dzierzgonia, postępowanie administracyjne w sprawie utworzenia kąpieliska nad Jeziorem Kuksy w gminie Dzierzgoń.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29.03.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 15.03.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Wiesławy Marii Gołdyń pracownika Orlen Prewencja Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4146 przy ulicy Władysława Jagiełły w Sztumie.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16.03.2011r.


Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 16.03.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Strugi Postolińskiej oraz przebudowę mostu w km 43+831 obręb Nowa Wieś, gmina Sztum.
Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu Sztumskiego z dnia 03.03.2011r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 23.02.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Dawid” Sp. z o.o. ul Żeromskiego 2, 82-400 Sztum, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rurociągu drenarskiego Fi 150mm PCV typu ciężkiego S we wsi Sztumskie Pole, gmina Sztum.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.09.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.09.2010 r. zostało wszczęte, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Nad Jeziorem 13 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu wód drenażowych na dz. 239/8 obręb Sztum 3m. gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.09.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.09.2010 r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Moniki Soboczyńskiej, Zajezierze 30, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu wodnego na działce nr 17 obręb Zajezierze, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu Sztumskiego z dnia 29.10.2010r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 29.10.2010r. zostało wszczęte, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Nad Jeziorem 13 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu wód drenażowych na dz. 239/1 obręb Sztum 3m. gmina Sztum.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE
Starosty powiatu Sztumskiego z dnia 29.09.2010r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2010r. (Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 29.09.2010r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Krystyny i Pana Norberta Kawskich, ul. Mickiewicza 12 82-500 Kwidzyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na budowę stawu wodnego i przebudowę urządzeń melioracji szczegółowych na działce nr 459 obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum.

Operat wodno prawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.09.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.09.2010 r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Moniki Soboczyńskiej, Zajezierze 30, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu wodnego na działce nr 17 obręb Zajezierze, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.07.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 27.07.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Dzierzgonia postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę i umiejscowienie pomostu pływającego na jeziorze Kuksy nr działki 322, obręb Morany, gm. Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.Ocena jakości wody przeznaczonej do kąpieli wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Malborku.

Szczegóły...
 


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30.06.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.06.2010 r. zostało wszczęte, na wniosek P.H.U. Stacja Paliw „Nowiec” Wojciech Grela 82-440 Dzierzgoń Nowiec 31 postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych z terenów zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni przy myjni samochodowej poprzez studnię chłonną do gruntu w obrębie działki nr 141/5 obręb Nowiec, gm Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.06.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.06.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Masarnictwo Sinko Sp. z o.o., ul. Traugutta 39, 82-400 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez zakład ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.06.20010r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.06.2010 r., zostało wszczęte, po decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr ZObm-505/6/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku uchylającej zaskarżoną decyzję Starosty Sztumskiego nr OS-III-/6223-1/05/07/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Sztumskiego nr OS-III-6223-1/05/07 z dnia 11.02.2008r. zmienionej decyzją nr OS-III-6223-1/05-1/07 z dnia 14.02.2008r udzielającej firmie ELSTAR OILS S.A., ul. Ogólna 1G, 82-300 Elbląg pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Produkcyjnego w Czerninie koło Sztumu do kanalizacji stanowiącej mienie komunalne gminy Sztum będącej w administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, po poprzednim podczyszczaniu na zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35. 


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.06.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 09.06.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Joanny i Pana Roberta Nicgorskich, Kępina 1, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu wodnego na działce nr 70/3 obręb Kępina, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.06.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.06.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Bochra, ul. Zawadzkiego 28, 82-440 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzonych w tym miejsc parkingowych przy budynku warsztatowym garażowym poprzez studnię chłonną do gruntu w obrębie działki nr 590/6 obręb I miasto Dzierzgoń, gm Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.06.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 07.06.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Myślice.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02.06.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 02.06.2010 r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Pana Kazimierza Kuleckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanego przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod rowem melioracji szczegółowej RA na dz. Nr 542 obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02.06.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 02.06.2010 r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Pana Kazimierza Kuleckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanej sieci wodociągowej oraz przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod rowem melioracji szczegółowej RA na dz. Nr 20/23 obręb Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.05.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach działka nr 218, obręb Uśnice , gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.05.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elbląg postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę dwóch pomostów pływających na jeziorze Białym w leśnictwie Sarnowo w oddz. 90d nr działki 90/7, obręb Sztumskie Pole, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04.05.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 04.05.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Masarnictwo Sinko Sp. z o.o., ul. Traugutta 39, 82-400 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez zakład ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.03.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.03.2010 r. zostało wszczęte po uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzji nr Oś.III.6223-05/09 z dnia 10.06.2009 roku, decyzją nr ZOZR-505/58/092010/PP9528 z dnia 19 marca 2010 roku, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Nowym Targu oraz odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego.
.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04.01.2010 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 04.01.2010 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Adama Szafrańskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie wylotu urządzeń odprowadzających wody do urządzenia wodnego jakim jest Kanał Juranda w km 23+500.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2009 r. zostało wszczęte zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1.pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Ramzy Małe działka nr 384/27, obręb Postolin, gm. Sztum w ilości Qdśr = 22,36 m3/d, Qhmax = 2,14 m3/h; 2.odprowadzenie wód popłucznych do gruntu w ilości 3,3 m3/tydzień w obrębie działki nr 384/27, obręb Postolin, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2009 r. zostało wszczęte zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1.pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Biała Góra - wieś działka nr 34/2, obręb Biała Góra, gm. Sztum w ilości Qdśr = 38,72 m3/d, Qhmax = 2,81 m3/h; 2.odprowadzenie wód popłucznych do gruntu w ilości 8,5 m3/tydzień w obrębie działki nr 34/2, obręb Biała Góra, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1.pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Biała Góra - osiedle działka nr 283/2, obręb Biała Góra, gm. Sztum w ilości Qdśr = 4,62 m3/d, Qhmax = 0,26 m3/h; 2.odprowadzenie wód popłucznych do gruntu w ilości 4,5 m3/tydzień w obrębie działki nr 283/2, obręb Biała Góra, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1.pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Goraj działka nr 161/1, obręb Koniecwałd, gm. Sztum w ilości Qdśr = 9,87 m3/d, Qhmax = 0,75 m3/h;
2.odprowadzenie wód popłucznych do gruntu w ilości 9,6 m3/tydzień w obrębie działki nr 161/1, obręb Koniecwałd, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1.pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Polaszkach działka nr 30/33, obręb Polaszki, gm. Sztum w ilości Qdśr = 34,63 m3/d, Qhmax = 2,80 m3/h; 2.odprowadzenie wód popłucznych do gruntu w ilości 10,4 m3/tydzień w obrębie działki nr 30/33 obręb Polaszki, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2009 r. zostało wszczęte , na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1.pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Barlewicach działka nr 69/2, obręb Barlewice, g. Sztum w ilości Qdśr = 15 m3/d, Qhmax = 0,7 m3/h; 2.odprowadzenie wód popłucznych do gruntu w ilości 16,5 m3/tydzień w obrębie działki nr 69/2 obręb Barlewice, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26. 11.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 26.11.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Mieczysława Węglarskiego, zam. Stare Miasto, 82-450 Stary Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o powierzchni 306 m2 na działce nr 302/2 obręb Stare Miasto, gmina Stary Dzierzgoń.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.11.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 06.11.2009 r. zostało wszczęte zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Przezmarku w ilości Qdśr = 27,52 m3/d, Qhmax = 10,35 m3/h.
.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.11.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 06.11.2009 r. zostało wszczęte zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Gisiel w ilości Qdśr = 27,52 m3/d, Qhmax = 10,35 m3/h.
.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26.10.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 26.10.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek AOS Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin, występującego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk-Oliwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do jeziora Sztumskiego (Zajezierskiego), projektowaną kanalizacją deszczową oraz odbudowę wylotu na działce nr 239/3, obręb 2 m. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15.10.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 15.10.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Marciniaka A.M. NIERUCHOMOŚCI, ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń, występującego w imieniu gminy Mikołajki pomorskie postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych, projektowaną kanalizacją deszczową poprzez system 4 studni chłonnych do gruntu w obrębie działki nr 408/1, obręb Mikołajki Pomorskie, której właścicielem jest inwestor, tj. gmina Mikołajki Pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.10.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 13.10.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Henryka Jaworskiego dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego DAWID Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 2, 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych istniejąca kanalizacją deszczową i istniejącym wylotem do cieku Rów Biały w km 2+400.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.09.2009 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 28.09.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu cieku Rów Biały w obrębie działek nr 571, 633/1, 633/2, miasto Sztum, obręb 02, powiat Sztumski, woj. pomorskie.
Dokumentacja do wglądu codziennie od 7.00 do 15.00, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21.07.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się  do publicznej wiadomości,
iż w dniu 21.07.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Ryszarda Ossowskiego, ul. Orzechowa 14 82-500 Kwidzyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjnego na jeziorze Kaniewskim (nr działki 190 obręb Koniecwałd, gmina Sztum) o długości 6 m na wysokości działki nr 177/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.07.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 03.07.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Biura Projektowo-Inwestycyjnego HYDRO-TERM, Aleja Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Sztumskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu zlewni modernizowanej drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum-Postolin do cieku Struga Postolińska, budowę otwartego rowu odprowadzającego wody opadowe do Strugi Postolińskiej na działce nr 117 obręb Postolin oraz odbudowę wylotu wód opadowych na działce 117 obręb Postolin, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.06.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 17.06.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Kazimierza Barańskiego, Czernin, ul. Akacjowa 1/1 82-400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rekreacyjnego o powierzchni 1 500 m2 na działce nr 381/1, 381/2 obręb Sztumska Wieś gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19.06.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 19.06.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek HYDRO-TERM Biuro Projektowo-Inwestycyjne, Aleja Wojska Polskiego 90A/b, 82-400 Malbork, złożony w imieniu Wójta Gminy Stary Targ, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w km 3+150 kanału Waplewskiego.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26.06.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 19.06.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek ELTOR Spółka Akcyjna, ul. 30-Stycznia 50, 83-110 Tczew, złożony w imieniu ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Elblągu, ul. Elektryczna 20, 82-300 Elbląg,, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci energetycznej 15 kV w miejscowości Piekło, Biała Góra, gm. Sztum polegającą na przejściu siecią energetyczną pod dnem rzeki Nogat w km 2+510 drogi wodnej.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.07.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 01.07.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Aliny Faustyny Chmielewskiej, Myślice 33, 82-450 Stary Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rurociągów drenarskich oraz przepustu na gruntach rolnych na terenie działek nr: 8/56, 8/57 (obręb Gisiel, gmina Stary Dzierzgoń).

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04.05.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 04.05.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji szczegółowej Bągard - Nowiec gmina Dzierzgoń, powiat Sztumski, woj. pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07.05.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 07.05.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Witolda Izdepskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie odcinka melioracji wodnej szczegółowej rowu RA na działce nr 77/1 obręb Mirowie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat Sztumski, woj. pomorskie.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.05.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 12.05.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na na odprowadzenie wód opadowych z terenu nowobudowanej zabudowy mieszkaniowej oraz projektowanej ulicy łączącej ulice Kopernika z ulica Kochanowskiego w Sztumie do ziemi w obrębie działek 275/145, 279/139, 279/140, 279/141 obręb 2 - Sztum, gm. Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 20.05.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci kładki pieszej przez rzekę Dzierzgoń wraz ze sceną-pomostem i lokalną odbudową brzegów wraz z ich umocnieniem w Dzierzgoniu (działki nr 313, 811, 516/2, 463 obręb nr 1, miasto Dzierzgoń). Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Podniesienie Atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu”

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 20.05.2009 r. zostało wszczęte, że w dniu 20.05.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Gen. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Nowym Targu w ilości Qdmax = 414,0 m3/d, Qhmax = 34,5 m3/d oraz odprowadzanie wód popłucznych w ilości 45m3/tydzień..
.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09.04.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 06.04.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Państwa Bożeny i Romana Chmielewskich, zam. w Sztumie postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rekreacyjnego o powierzchni 3 130 m2 na działkach nr 192/9 i 192/10 w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31.03.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

iż w dniu 24.03.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Michała Czasnojć Biuro Projektowo – Inżynierskie „REDAN” Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 69, 70 – 382 Szczecin, występującego w imieniu Zarządu Powiatu Sztumskiego, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum w ramach realizowanego projektu Pt.: „Poprawa infrastruktury Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji” postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci obiektów budowlanych hydrotechnicznych na rzece Nogat, które zlokalizowane będą przy stopniu wodnym koło Białej Góry na terenie województwa pomorskiego w powiecie sztumskim oraz zrzut deszczówki przy ujściu rzeki Renawa (Liwy) do Nogatu.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.01.2009 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 12.01.2009 r. zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Kochanowskiego (na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody do skrzyżowania z drogą gruntową na wysokości działki nr 234/60) oraz zrzut ścieków deszczowych, pochodzących z odwodnienia w/w odcinka ulicy Kochanowskiego wraz z terenami przyległymi, do rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ulicy Kochanowskiego w m. Sztum, dz. nr 236 wraz z budową wylotu.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.O G Ł O S Z E N I E


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie informuje, iż Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłosił:

XVI edycję konkursu „Piękna wieś 2009”.

Ponadto informujemy, iż deklaracje zgłoszenia udziału w konkursie „Piękna wieś 2009” w kategoriach zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza oraz wieś, należy złożyć w siedzibie, właściwego ze względu na adres zamieszkania Urzędu Gminy do dnia 1 kwietnia 2009r. zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu „Piękna Wieś 2009”.

Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela:

- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w kategorii zagroda rolnicza i nierolnicza:
• Koordynator Konkursu Pani Barbara Ditrich pod nr tel. (058) 326-39-14
• Informacje o konkursie zamieszczone zostaną na stronie internetowej pod adresem www.podr.pl

- Marszałek Województwa Pomorskiego w kategorii wieś:
• Informacje o konkursie zamieszczone zostaną na stronie internetowej pod adresem www.wrotapomorza.pl

Regulamin konkursu „Piękna wieś 2009” dostępny jest w pokoju nr 18 (I piętro).


O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13.11.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 06.11.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Państwa Wiesława i Wiesławy Puzder, Parpary 68 A, 82 – 400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu R – 2, likwidację przepustu P – 18 oraz przebudowę studzienki rewizyjnej S – 8 na działce Nr 527, obręb Uśnice, gmina Sztum.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.10.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 14.10.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o. o., ul. Słowackiego 24, 82 – 440 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie miejscowości Jasna w ilości:
Qdśr = 240,0 m3/d;
QR = 87 600 m3/R.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10.10.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 01.10.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Rolnego „AGROFARM” Sp. z o. o. w Jurkowicach Pierwszych, 82 – 410 Stary Targ postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia usytuowanego na działce nr 103/1, obręb Jurkowice w ilości Qśrdob = 106 m3/24h i Qmaxh = 10 m3/h oraz na zrzut popłuczyn do Kanału Juranda w km 14 + 652 w ilości 24 m3/miesiąc.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.10.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 19.09.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych z ulic: Mickiewicza, Galla Anonima, Placu Wolności, Związku Jaszczurczego w Sztumie (działki nr: 279/2, 569/1, 569/2, 572/2, 620/2, 620/1, 621/6, 622/1, 622/2, 624/5, 624/4, 614, 572/2, 619/3, 619/5, 575, 606, 601/2) w ilości 359,02 dm3/s do Jeziora Barlewickiego.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03.10.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 19.09.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych z ulic: Władysława IV, Kasztelańskiej, Osińskiego, Plebiscytowej, Pl. Wolności, Związku Jaszczurczego w Sztumie działki Nr 239/3, 576/2, 576/3, 575, 573/2, 587, 586, 588, 593/2, 598, 601/2, 606 w ilości 423,26 dm3/s do Jeziora Sztumskiego.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22.09.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 16.09.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 A, 80 – 778 Gdańsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wymianę przęsła mostu nad śluzą Biała Góra na rz. Stary Nogat w km 2+295 drogi wojewódzkiej nr 605 Piekło – Biała Góra – Szkaradowo w miejscowości Biała Góra.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.09.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 08.09.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek JASNA-POL Spółka z o. o., Jasna 21, 82 – 440 Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na terenie zakładu rolnego JASNA-POL w Jasnej w ilości:
Qdśr = 170,0 m3/d;
QR = 62050 m3/R.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.09.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 28.08.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82 – 410 Stary Targ postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych na terenie ujęcia wody w miejscowości Jodłówka, Gm. Stary Targ.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27.08.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 26.08.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82 – 433 Mikołajki Pomorskie postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Cieszymowie, Gm. Mikołajki Pomorskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.07.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 08.07.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek SAG Elbud Gdańsk Holding S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80 – 557 Gdańsk, złożony w imieniu Firmy Eolica Postolin Sp. z o. o., ul. Szosa Gdańska 12, 86 – 031 Osielsko, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kabla 20 kV pod dnem rzeki „Struga Postolińska” na potrzeby farmy wiatrowej Postolin.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.07.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 08.07.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Pracowni Projektowej inż. Andrzeja Wileńskiego, złożony w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych z terenu projektowanych ulic i parkingów łączących ulicę Kopernika z ulicą Kochanowskiego za pomocą rowu przydrożnego, znajdującego się w pasie drogowym ulicy Kochanowskiego (działka nr 326 i 327) do rowu melioracyjnego (działka nr 237/10), odprowadzającego wody do jeziora Barlewickiego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.06.2008 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 10.06.2008 r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach, 82 – 450 Stary Dzierzgoń postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego z oczyszczalni ścieków „BIOCLERE” zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Myślicach, gmina Stary Dzierzgoń.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 31, 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150) informuje się, że wszczęto postępowanie administracyjne oraz umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych wniosek złożony przez ELSTAR OILS S. A., 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 1 G z dnia 03.03.2008 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych o zdolności produkcyjnej 1 000 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Czerninie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski (na zasadach zawartych w w/w ustawie i rozporządzeniach do ustawy) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18. Dokumentacja udostępniona do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 267 74 33 lub 267 74 35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12.11.2007 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 12.11.2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, złożony przez Biuro Techniczne „EKO-WOD” mgr inż. Michał Rajkiewicz, ul. Legionów 27, 82 – 300 Elbląg, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę i eksploatację podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych do jeziora w obrębie Kąpieliska Miejskiego w Sztumie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08.11.2007 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 07.11.2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Elblągu, ul. Elektryczna 20, 82 – 300 Elbląg, złożony przez SAG Elbud Gdańsk Holding, ul. Marynarki Polskiej 87, 80 – 557 Gdańsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnej ze stanowisk transformatorów rozbudowanej stacji elektroenergetycznej 110/15kV Sztum zlokalizowanej w Sztumie przy ul. Kochanowskiego na części działki nr 234/9.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16.10.2007 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 16.10.2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, złożony przez Biuro Techniczne „EKO-WOD” mgr inż. Michał Rajkiewicz, ul. Legionów 27, 82 – 300 Elbląg, w sprawie wydania pozwolenia odnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z Osiedla na Wzgórzu w Sztumie poprzez kanalizację deszczową.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.

Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 31, 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 lr. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902)
informuje się,
że wszczęto postępowanie administracyjne oraz umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych wniosek złożony przez Zakład Budżetowy Administracji Domów Mieszkalnych, ul Słowackiego 30, 82-440 Dzierzgoń z dnia 05.09.2007 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie gospodarki w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w Miniętach, gmina Dzierzgoń.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski (na zasadach zawartych w w/w ustawie i rozporządzeniach do ustawy) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18. Dokumentacja udostępniona do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 267 74 33 lub 267 74 35.


O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10.09.2007 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 03.09.2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82 – 500 Kwidzyn, dotyczący wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na kanale Balewskim w km 1+714 do 1+722, w miejscowości Cieszymowo, gmina Mikołajki Pomorskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, każdy może otrzymać informacje w sprawie, składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, pokój nr 18.
Operat wodnoprawny do wglądu codziennie od 7.30 do 15.30, tel. 0 (55) 267-74-35.