Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego

Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego


UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ LUB KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO (WŚ-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

Załączniki:

  • 1 aktualna fotografia, o wymiarach 2,30 cm x 2,80 cm
  • oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb
  • dowód uiszczenia opłaty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty,  I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. 


OPŁATY
Za wydanie karty - 10,00 zł przelewem na rachunek bankowy: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Sztumie

nr konta: 67 8309 0000 0010 0029 2000 0020.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

Karty wędkarskie wydawane są tylko dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 18 tel. 55 267 74 36.


PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476)
  • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001r., Nr 138, poz. 1559  ze zm.)