Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek o zatwierdzenie projektu robot geologicznych

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych


ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH  (WŚ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

I. Projekt robót geologicznych należy wykonać zgodnie z:

  1. ustawą Prawo geologiczne i górnicze: (Dz. U. z 2017r. poz.2126),
  2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Załączniki:

  • wniosek o zatwierdzenie projektu,
  • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.
  • W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 19.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Sztumskiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt robót geologicznych.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum

nr konta:

74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 19, tel. 55 267 74 33

Projekt robót geologicznych musi być opracowany przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się poprzez sporządzenie dodatku.


PODSTAWA PRAWNA

  • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2126),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).