Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin


UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN (WŚ-07)


WYMAGANE DOKUMENTY

I. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126), w którym należy określić:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
 • określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
 • właścicieli (użytkowników wieczystych)nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
 • prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 • czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 • środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 • wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody, wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
 • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze

II. Załączniki do wniosku:

 • dowody potwierdzające istnienie określonych we wniosku okoliczności (w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków),
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
 • dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
 • dowody prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
 • min. 7 egzemplarzy mapy obszaru i terenu górniczego (załączniki graficzne powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju);
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oceny oddziaływania na środowisko);
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty,  I piętro, pokój 19.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Sztumskiego decyzji administracyjnej udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny.


OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości:

 • 616,0 zł za udzielenie koncesji
 •   17,0 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum

nr konta:

74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

 • wydobywanie kopaliny  ze złóż, wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności;
 • koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy;
 • do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii.

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 19 - I piętro, , tel. 55 267 74 33


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. i udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)