Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZGŁASZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OBEJMUJĄCEGO WIERCENIA W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI (WŚ-08)


 WYMAGANE DOKUMENTY

  • Zgłoszenie projektu robót na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r., poz. 2126).
  • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
  • w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty,  I piętro, pokój 19.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, natomiast podlega zgłoszeniu staroście.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych Starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

1) sposób wykonania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,

2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji - sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2017r., poz. 2126) należy przekazać organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - 3 egzemplarze dokumentacji geologicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 19 - I piętro, tel. 55 267 74 33.


PODSTAWA PRAWNA

  • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2126).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 ze zm.).