Starostwo Powiatowe w Sztumie

Informacje o zawartości zgłoszenia

Informacje o zawartości zgłoszenia


PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Z UWAGI NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA (WŚ-10)


WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie – spełniające wymagania określone w art. 152 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)

Załączniki:

  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum nr konta:

74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

  • Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r., Nr 130, poz. 880)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 881)