Starostwo Powiatowe w Sztumie

Rodzaje odpadow których transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie transportu odpadow

Rodzaje odpadów których transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów


WPIS DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW (WŚ-13)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zgłoszenie o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu powinno zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
  • adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
  • numer REGON,
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu, z podaniem ich kodu,
  • określenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów,
  • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.


DODATKOWE INFORMACJE

Podmioty uprawnione do zgłoszenia do rejestru:

Podmioty prowadzące transport odpadów przedstawionych w załączonym pliku - do placówek handlowych i punktów serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz transport odpadów z wspomnianych placówek handlowych i punktów serwisowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

Rodzaje odpadów, których transport można zgłosić do rejestru, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004r. Nr 16. poz.154 ze zm.)  - oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Warunki transportu:

Odpady, klasyfikowane według odrębnych przepisów jako odpady niebezpieczne transportuje się w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich załadunku, transportu i rozładunku.

Transport odpadów do placówek handlowych i punktów serwisowych prowadzących ich zbiórkę oraz transport odpadów z placówek handlowych i punktów serwisowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów:

1) będących odpadami niebezpiecznymi, odbywa się zgodnie z przepisami o transporcie odpadów niebezpiecznych;
2) dla transportu których nie określono wymagań w odrębnych przepisach, odbywa się w sposób zapewniający racjonalne w

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004r. Nr 16. poz. 154 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 1734).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).