Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu


UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA POZYSKANIE DREWNA W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NIEZGODNIE Z UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU LUB DECYZJA OKREŚLAJĄCA ZADANIA GOSPODARKI LEŚNEJ (dot. przypadków losowych) (WŚ-18)


W przypadku, gdy jest aktualny plan urządzenia lasu, wnioski należy składać we właściwym terytorialnie nadleśnictwie.


WYMAGANE DOKUMENTY

 •     Wniosek właściciela lasu zawierający:
  • dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
  • dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
  • rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie,
  • tytuł prawny władania nieruchomością,
  • mapa ewidencyjna z zaznaczonym położeniem działki leśnej,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej - za wydanie decyzji (patrz opłaty).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów lub odmowa zezwolenia.


OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za zezwolenie na wykonanie zadań odbiegających od zapisów uproszczonego planu urządzenia lasu oraz za decyzję inną niż zezwolenie, należy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum nr konta:

 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku, gdy jest aktualny plan urządzenia lasu, wnioski należy składać we właściwym terytorialnie nadleśnictwie.

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788,ze zm.).