Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt

Wniosek o wkreślenie z rejestru zwierząt

Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. wraz z załącznikami


REJESTR ZWIERZĄT GATUNKÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKACH A i B ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. W SPRAWIE OCHRONY GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY W DRODZE REGULACJI HANDLU NIMI (WŚ-19)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
  • kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  • kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
  • kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
  • wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być, zaopatrzone w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależnośći gatunkowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie.


OPŁATY

Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł  należy uiścić należy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum nr konta:

 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy 


DODATKOWE INFORMACJE

Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.

W  związku z tym, iż językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne jest język polski, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia przetłumaczonych dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, które mają zostać wpisane do rejestru. Tłumaczenie z języka obcego na język polski winno być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.).