Starostwo Powiatowe w Sztumie

 


KOMUNIKATY I INFORMACJE


2024

2024.01.24

Przedsiębiorco, 
Jeśli prowadzasz działalność z zakresu gospodarki odpadami na podstawie decyzji stanowiącej zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
a termin Twojej decyzji upływa w okresie do dnia 31.12.2025 r., 
to zezwolenie lub pozwolenie nie wygasa, jeżeli złożysz wniosek o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
nie później niż 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało ono wydane.
Podstawa prawna:
art. 43 i 45 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.poz.2127),
art. 226a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023, zm. 1587 ze zm.)

 

 2020


15.07.2020r.

UWAGA MIESZKAŃCY

W dniu 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. 1137 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy.

Ustawa ta likwiduje dotychczasowy rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb prowadzonego przez Starostę oraz wprowadza zupełnie nowe parametry jednostek pływających podlegających rejestracji. 

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z wszystkimi informacjami i aktami prawnymi.

Więcej informacji ---> https://bip.powiatsztumski.pl/1631.html

 


2019


30.10.2019r.

UWAGA MIESZKAŃCY

W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), Starosta Sztumski publikował będzie, na stronie BIP, następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne:

 1. zgłoszenie instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2;
 2. informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, tj.:

            a) rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

            b) zakończenie eksploatacji instalacji,

            c) zmiana w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c;

 1. sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b;
 2. uwagi, o których mowa w ust. 3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w ust. 6.

Zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Powyższe uwagi, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana będzie niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą. Podmioty prowadzące instalacje mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Bezpośredni link do bazy danych -  https://bip.powiatsztumski.pl/1631.html


28.10.2019r.

Komunikat dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO)

Ministerstwo Środowiska jest pewne, że 1 stycznia 2020 roku skończy się era papierowych dokumentów związanych z gospodarką odpadami. Tego dnia mają być udostępnione nowe moduły elektronicznej Bazy Danych o Odpadach (BDO): ewidencji i sprawozdawczości. Za ich sprawą w bazie znajdą się elektroniczne karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także roczne sprawozdania.

Kto do stycznia nie zdąży się zarejestrować w bazie, nie będzie mógł wystawiać dokumentów, przyjmować odpadów.

Od 24 stycznia 2018r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl –działa rejestr tych podmiotów.

Wnioski przez internet będzie można jednak składać dopiero od 1 stycznia. Teraz przedsiębiorcy muszą zrobić to drogą tradycyjną. Wydrukować wniosek ze strony BDO, wypełnić go i pocztą przesłać do pomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Wpis do rejestru na wniosek dotyczy:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
f) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach,

 przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

Uzyskanie wpisu  do BDO dokonywanego przez marszałka wiąże się z przyznaniem indywidualnego numeru rejestrowego, który przedsiębiorca będzie umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Numer ten będzie niezbędny  do dystrybucji produktów i do bieżącej ewidencji procesów przekazywania
 i zagospodarowania odpadów.

Za brak wpisu do rejestru BDO grożą administracyjne kary pieniężne  w przedziale od  1000 zł do 1000 000 zł.


2018


!!UWAGA!!

Podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami są zobowiązane do złożenia wniosku o zmianę tych decyzji w terminie do dnia 5 września 2019 roku z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o odpadach. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wygaśnięciem pozwolenia z dniem 5 września 2019 roku.

W dniu 5 września 2018r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o odpadach ustanowione ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1592). Wprowadzone zmiany dotyczą zasad magazynowania odpadów, nałożenia na posiadacza odpadów obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń (nie dotyczy odpadów obojętnych), ale także nowych obowiązków dotyczących uzyskiwania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Obowiązek dostosowania posiadanych zezwoleń do obecnych wymagań

Artykułem 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. zobowiązano każdy podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji w celu dostosowania jej do wymagań obowiązujących od 5 września 2018r.

Posiadacz odpadów, powinien złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;

Podmiot występujący o zmianę decyzji w trybie art. 14 ustawy z dnia  20 lipca 2018r. powinien do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1  ustawy o odpadach,  jeśli jest wymagany (dotyczy odpadów palnych);
 2. uzgodnienie operatu przeciwpożarowego w formie postanowienie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej - zgodnie art. 42 ust. 4c   ustawy  odpadach.;
 3.  zaświadczenia o niekaralności:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach;

 1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277) – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 2  ustawy o odpadach;
 2. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt. 3 a i b za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt. 3 ustawy o odpadach;
 3. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt. 4 ustawy o odpadach;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 - zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt. 5 ustawy o odpadach;
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane - zgodnie z art. 42 ust. 3c ustawy o odpadach;
 3. w przypadku:
  1. zbierania odpadów niebezpiecznych,
  2. przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
  3. zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
  4. przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania  odpadów komunalnych

- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - zgodnie z art. 42 ust. 4a ustawy o odpadach;

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkowania. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2018r. posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Obowiązki dotyczące wizyjnego systemu kontroli wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. 5 marca 2019r.


 

NOWY OBOWIĄZEK W GOSPODARCE ODPADAMI!

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 

https://bip.pomorskie.eu/a,58843,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami-art-49.html

(BAZA DANYCH O ODPADACH - BDO)

 


KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 17.08.2018 r. do 26.09.2018 r. przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie 3 powiatów województwa pomorskiego (malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego)


Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.

W związku z tym prosimy ludność o:
- nie wchodzenie do lasu przez 3 tygodnie,
- nie podnoszenie i dotykanie przynęt,
- trzymanie psów na uwięzi przez okres 3 tygodni,
- w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii,
- w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się do lekarza medycyny,
- w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką (rany, oczy, jama ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą i mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza medycyny

 


KOMUNIKAT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczecie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na uzycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną - diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

Informacje o konsultacjach społecznych

Karta charakterystyki DIMILIN 480 SC

 


KOMUNIKAT

Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska opublikował w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018 (M.P. z 2018 r. poz. 118).

Od dnia utworzenia rejestru starosta nie wydaje zezwoleń na transport odpadów. Transportujący odpady zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestru. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady. Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności
w zakresie transportu odpadów.

Uwaga! W związku z art. 233 i 234 ustawy o odpadach - zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 24 lipca 2018 r., lub do dnia uzyskania wpisu do ww. rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpi w terminie wcześniejszym. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.


2017


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku

informuje o istnieniu zagrożenia ponownego wystąpienia grypy ptaków w kraju

 

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Informacja dla Hodowców Drobiu

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

Ulotka

 


Pismo Dyrektora RZGW w Gdańsku

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

 


Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 


Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku informuje

Znalezione obrazy dla zapytania zarząd melioracji i urządzeń wodnych województwa pomorskiego w gdańsku                     Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego

Informacja na temat udzielania dotacji dla spółek wodnych


Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Gdańsku

w sprawie pozyskiwania ze stanu dzikiego ślimaka winniczka

Szczegóły ...


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Malborku

informuje o dokonanej ocenie obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu sztumskiego 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu sztumskiego

 


Starosta Sztumski

ZAWIADAMIA

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzania lasów połozonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Targ, gmina Stary Targ

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzania lasów połozonych na terenie powiatu sztumskiego


Starosta Sztumski informuje, że od dnia 01.01.2017 r. prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zakres tematyczny spraw prowadzonych od dnia 1 stycznia 2017 r. przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest następujący:

 1. Sprawowanie funkcji organu właściwego w sprawach ochrony gruntów rolniczych i leśnych.
 2. Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów.
 3. Ustalanie opłaty w przypadku wyłączenia gruntów rolnych niezgodnych z ustawą.
 4. Ustalanie obowiązku wpłat na rzecz Województwa Pomorskiego przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej gruntu.
 5. Przygotowywanie decyzji związanych z wyłączeniem z produkcji użytków rolnych.
 6. Przygotowywanie decyzji w sprawie wymiaru należności i opłat rocznych łącznie z ich waloryzacją.
 7. Przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek: zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych.
 8. Kontrola realizacji nałożonych obowiązków jw.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 10. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych oraz ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2016


Główny Lekarz Weterynarii informuje

  

Informacje dla hodowców drobiu - pismo Głównego Lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce znajdliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

Apel do hodowców drobiu Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 


Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego


"Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 - 2018"

 


Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego w związki z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół.

Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 wrzesnia 2016 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje

  

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku w sprawie nielegalnego zakopywania przez chodowców padłej trzody chlewnej

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku w sprawie zaplanowanej jesiennej akcji szczepień przeciw wściekliźnie zwierząt dzikich

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wskazówki dotyczące postepowania na terenach, na których wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną do zwalczania wścieklizny

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłozone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów

 


Główny Inspektorat Weterynarii informuje

 

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń


Tut. urząd przekazuje do informacji publicznej

Pismo Ministra Środowiska z dnia 20.06.2016 r. w sprawie prac obserwacyjno - pomiarowych w ramach monitoringu lasów.

Pobierz dokument PDF


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Nadleśnictwo Kwidzyn zaprasza do wzięcia udziału w konsultacji społecznej w zakresie konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie FASTAC LAS 15 SC służącego do ochrony drzewostanu przed szkodliwymi owadami.

Uwagi odnośnie użycia przez Nadleśnictwo Kwidzyn środka ochrony roślin FASTAC LAS 15 SC należy zgłaszać w terminie do 27.06.2016 r. pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC”
na adres:

Nadleśnictwo Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodów 67
82 – 500 Kwidzyn

lub pocztę elektroniczną na adres: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl
Informacje dotyczące środka oraz przebiegu konsultacji znajdują się w załączniku nr 1

18.05.2016 r.


KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach :
od 17.05.2016 r. do 20.05.2016 r.
przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie
4 powiatów województwa pomorskiego
(kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego)
Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.

W związku z tym prosimy ludność o:
- nie wchodzenie do lasu przez 3 tygodnie,
- nie podnoszenie i dotykanie przynęt,
- trzymanie psów na uwięzi przez okres 3 tygodni,
- w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii,
- w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się do lekarza medycyny,
- w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką (rany, oczy, jama ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą i mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza medycyny

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
PAWEŁ NIEMCZUK

Wskazówki dotyczące postępowania na terenach, na których wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną do zwalczania wścieklizny

Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów >>

18.05.2016 r.


KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2016”

Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk serdecznie zapraszają do uczestnictwa w 23 edycji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”.

Konkurs organizowany jest w dwóch  kategoriach: „Wieś” oraz „Zagroda”.
Główną ideą Konkursu  jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi, poprzez aktywny udział społeczności wiejskiej w zrównoważonym rozwoju otoczenia oraz poprawy jego estetyki.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich wsi oraz zagród.
Termin składania kart zgłoszeniowych do gmin: do 29.04.2016 r.

Regulamin Konkursu
Karty zgłoszeniowe
Kryteria oceny

30.03.2016 r.


INFORMACJA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu informuje, iż w myśl obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015r. poz.1094 ze zm.) istnieje zakaz prawny rozmieszczania na drzewach różnego rodzaju plakatów, ogłoszeń itp.
Art. 63a. [Bezprawne ogłoszenia]
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 144. [Niszczenie, uszkadzanie roślinności, trawników lub zieleńca]
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych"

23.03.2016 r.


KOMUNIKAT

W lutym 2016 roku zakończono realizację projektu pn: „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach - redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez wykonaną modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku.

Termin realizacji: wrzesień 2015 r.- luty 2016 r.
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 523 181,35 PLN

Koszt kwalifikowalny do pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 497 966,00 PLN
Kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 350 000,00 PLN
Istniejący w budynku system oświetlenia był energochłonny i w złym stanie technicznym. Roczne zużycie energii na oświetlenie wewnętrzne wynosiło 19,7 MWh/rok. Taka ilość wykorzystywanej energii generowała emisję do powietrza około 15 ton CO2 w ciągu roku.
W prawie całym budynku oświetlenie nie spełniało wymogów aktualnych przepisów oraz norm. Duża część opraw pochodziła z lat 70 i 80, były to oprawy ze źródłami żarowymi lub świetlówkowymi.

W oparciu o pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku i środki własne Powiatu zakończono w lutym 2016 roku modernizację oświetlenia wewnątrz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach dostosowując budynek do obecnie obowiązujących norm i przepisów szczegółowych związanych z oświetleniem.
Oświetleniowy Audyt Energetyczny (OAE) wykonany w marcu 2015 roku przez P.U.P. EL-PROJEKT Kwidzyn założył redukcję zużycia energii do poziomu 15,9 MWh/rok a co za tym idzie redukcję emisji CO2 do poziomu 12 ton/rok (redukcja emisji CO2 o około 20%).

W wyniku remontu położono nową instalację elektryczną, zamontowano nowoczesne oprawy oświetleniowe, wymieniono oprawy żarowe na oprawy świetlówkowe i ledowe, zamontowano czujniki ruchu i stałego natężenia oświetlenia. Zainstalowano w pełni nowoczesne oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Obecnie budynek szkoły w pełni zasługuje na miano LUKS-usowej SZKOŁY !!!!!!

02.03.2016 r.


2015


K O M U N I K A T

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach:

15.09.2015 r. do 24.09.2015 r. 

przeprowadzone zostanie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie 
na terenie 4 powiatów województwa pomorskiego
(kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego) 

Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.
W związku z tym prosimy ludność o:
 


Sztum, dnia 09.07.2015 r.

                Starosta Sztumski zgodnie z prośbą Ministra Środowiska informuje o rozpoczęciu prac terenowych związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w celu umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji Wykonywania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019 zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5 – letniego cyklu będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

                Celem w/w opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.


Resort środowiska przypomina posiadaczom decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie ustawy z 2001 r. o odpadach, że styczniowa nowelizacja przesunęła termin ważności tych decyzji o rok.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach, obowiązują one przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r.
Zmianę tę wprowadziła ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami:

- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
- decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, najpóźniej jednak do 22 stycznia 2016 r. Do tego czasu posiadacze decyzji wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami.

Resort środowiska przypomina posiadaczom decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o obowiązku niezwłocznego składania wniosków o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy i nie uzyskają do 23 stycznia 2016 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.
(www.mos.gov.pl)


W dniach 16-17 październik 2014r. pracownicy tut. urzędu uczestniczyli w cyklu szkoleniowym pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. Podczas szkolenia została przedstawiona najnowsza wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu stanu zdrowotnego drzew, technik pielęgnacji drzew oraz sposobu jej planowania. W znacznym stopniu zwrócono uwagę na postępowanie z drzewami przydrożnymi tworzącymi aleje oraz podkreślono ważność kwestii związanej ze sposobem postępowania z drzewami „trudnymi” (konfliktowymi).


2014-10-27

W związku z wejściem w życie w dniu 8 stycznia 2013r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przypomina, iż zgodnie z art. 232 ust. 2 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

W związku z powyższym informuje się, iż z dniem 24 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy posiadający decyzje na zbieranie odpadów, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (już nieobowiązującej) powinni posiadać nową decyzję w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Oznacza to konieczność wystąpienia do starosty z nowym wnioskiem o wydanie zezwolenia w trybie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).


KOMUNIKAT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 27.09.2014 r. do 30.09.2014 r. przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie Województwa Pomorskiego

>> Plik do pobrania:

Szczegółowy Komunikat


2014-05-30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku informuje rolników, producentów płodów rolnych, dostawców bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego o obowiązku złożenia wniosku o wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowym kontrolom żywności organów PIS.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Wzór wniosku, komunikat w w/w sprawie oraz zalecenia dla producentów owoców miękkich dostępne na stronie internetowej PSSE w Malborku – http://pssemalbork.pis.gov.pl


2014-05-08

Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie pozyskiwania ze stanu dzikiego ślimaka winniczka.

Szczegóły...


Zezwolenie na pozyskanie ze stanu dzikiego osobników ślimaka winniczka.

data zamieszczenia: 07.05.2012

>> Plik do pobrania:

Zezwolenie


UWAGA ROLNICY!  PRZYPOMINAMY!


SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS


Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.     
 Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.
     Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
    
        Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym,
w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.
    
    Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”
    Infolinia ARR  22 661 72 72.


OGŁOSZENIE z dn. 02.11.2011 r.

Nadleśnictwa Susz - "Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych"

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie pozyskiwania ze stanu dzikiego ślimaka winniczka, w ilości do 10 ton.

Szczegóły...


Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie pozyskiwania ze stanu dzikiego ślimaka winniczka, w ilości do 10 ton.

Szczegóły...


Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie pozyskiwania ze stanu dzikiego ślimaka winniczka, w ilości do 10 ton.

Szczegóły...


Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie pozyskiwania ze stanu dzikiego ślimaka winniczka, w ilości do 50 ton.

Szczegóły...Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie pozyskiwania ze stanu dzikiego ślimaka winniczka, w ilości do 13 ton.

Szczegóły...


Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku w sprawie szczepienia lisów dzikich.

Szczegóły...


 

Ocena jakości wody przeznaczonej do kąpieli wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Malborku.

Szczegóły...


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przybywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne.

Szczegóły...


 

Informacja Ministra Środowiska odnośnie programu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Szczegóły...


 

Wskazówki dotyczące postępowania na terenie województwa Pomorskiego w którym wyłożono przynęty zawierające szczepionke doustną do zwalczania wścieklizny.

Szczegóły...


 

Program dla przedsiewziec w zakresie odnawialnych zródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Szczegóły...


Zezwolenie na pozyskiwanie ze stanu dzikiego osobników ślimaka winniczka (Helix pomatia) z dnia 08.04.2010

Szczegóły...


Zezwolenie na pozyskiwanie ze stanu dzikiego osobników ślimaka winniczka (Helix pomatia) z dnia 12.04.2010

Szczegóły...


Na stronie do której odnosi się poniższy link zaprezentowane są trasy rowerowe województwa Pomorskiego.

www.rowerowa-siec.pl

Szczegóły...


Stowarzyszenie Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:
Specjalistów energetycznych w Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią

szczegóły:...


Stowarzyszenie Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Pracownika administracji w Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią.

szczegóły:...


OGŁOSZENIE

W budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ulicy Mickiewicza 31 znajduje się punkt zbiórki zużytych baterii.

Sprzątanie Świata - 18 września 2009 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji na stronie

http://www.naszaziemia.pl


Informacja dotycząca Jeziora Białego
czwartek, 10. wrzesień 2009 11:57


W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu sztumskiego stanem wód jeziora Białego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie wyjaśnia iż, Jezioro Białe położone w Szumskim Polu stanowi bezodpływowy zbiorniki śródleśny, który ze względu na swoje cechy morfometryczne jak i położenie jest zbiornikiem bardzo mało odpornym na proces eutrofizacji. Jezioro to charakteryzuje się bardzo dużą zawartością  biogenów. W tego typu zbiornikach bardzo powszechnym zjawiskiem są masowe zakwity sinic.
Jezioro Białe od 2004 roku jest monitorowane przez Państwowa Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Malborku oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Co roku w miesiącach sierpień-październik z jeziora pobierane są próby wody, których analiza dowodzi intensywny zakwit organizmów z grupy CYANOPHYCEAE (sinice). Masowy rozwój sinic stymulowany jest przez kilka czynników: wysoką temperaturę wody (20-30 st C), bezwietrzna pogodę, podwyższone stężenie miogenów. Sinice obumierając wydzielają do środowiska wodnego różne substancje aktywne biologicznie (np. olejki eteryczne), nadając wodzie nieprzyjemny zapach i smak. Wzrost liczebności organizmów powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tlen. Tlen rozpuszczony w wodzie jest bardzo szybko wykorzystywany na rozkład martwych szczątków organicznych. W konsekwencji woda zmienia swoją barwę i zapach, staje się mętna, a rozkładające się komórki glonów tworzą brunatne płaty pływające po powierzchni wody.
W załączeniu:

Sprawozdanie z badań nr 958/52/09

Raport z badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku


O G Ł O S Z E N I E

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie informuje, iż Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłosił:

XVI edycję konkursu „Piękna wieś 2009”.

Ponadto informujemy, iż deklaracje zgłoszenia udziału w konkursie „Piękna wieś 2009” w kategoriach zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza oraz wieś, należy złożyć w siedzibie, właściwego ze względu na adres zamieszkania Urzędu Gminy do dnia 1 kwietnia 2009r. zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu „Piękna Wieś 2009”.

Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela:

- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w kategorii zagroda rolnicza i nierolnicza:
• Koordynator Konkursu Pani Barbara Ditrich pod nr tel. (058) 326-39-14
• Informacje o konkursie zamieszczone zostaną na stronie internetowej pod adresem www.podr.pl

- Marszałek Województwa Pomorskiego w kategorii wieś:
• Informacje o konkursie zamieszczone zostaną na stronie internetowej pod adresem www.wrotapomorza.pl

Regulamin konkursu „Piękna wieś 2009” dostępny jest w pokoju nr 18 (I piętro).


KOMUNIKAT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych w dniach od 09.10.2008r. do 14.10.2008r. będą prowadzone szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie zwierząt wolno żyjących (dzikich).
Szczepionka przeciw wściekliźnie zostanie wyłożona drogą samolotową, jako kolejne szczepienie prowadzone na terenie województwa pomorskiego. Szczepienia na terenie tut. województwa są prowadzone w ramach programu zwalczania wścieklizny, ustalonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Inspektorat Weterynarii w celu skutecznego działania profilaktycznego.
Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie dla zwierząt dzikich, ze szczególnym uwzględnieniem lisów.
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii powiadamiając o powyższych szczepieniach prosi o zachowanie dyscypliny w czasie szczepień, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 09.10.2008r. do 04.11.2008r. w szczególności ograniczenia zbiorowych polowań na zwierzynę, płoszenia zwierzyny, zbierania szczepionki przez ludzi, wpuszczania psów do lasów itp.
Szczegółowe postępowanie w tym zakresie zostanie podane w odpowiednich ulotkach, plakatach, informacjach (w tym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie).
Bez ograniczeń należy wykonać odstrzały sanitarne zwierząt oraz tzw. odstrzały kontrolne lisów, przeznaczonych do badań weterynaryjnych.
Programowa akcja szczepień zwierząt wolno żyjących prowadzona jest na koszt Państwa. Szczepienia prowadzą Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z 2004r z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.06.2004r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 04.142.1509 z dnia 22 czerwca 2004r.).

 


Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej wód w kąpielisku śródlądowym w dniu 01.09.2008 r. informuje, że nie stwierdza zakwitu sinic w miejscu tradycyjnie wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym na jeziorze Białym, gm.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku przypomina, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.


O R Z E C Z E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

informuje,

że po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej wód w kąpielisku śródlądowym w dniu 26.08.2008r. oraz po wykonanym badaniu hydrobiologicznym przez laboratorium PSSE Kwidzyn, zakwitem sinic objęte jest miejsce tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane na jeziorze Białym, Gm. Sztum.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku orzeka o nieprzydatności do kąpieli na tym akwenie, z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.


K o m u n i k a t

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku informuje, że:
1. Dozwolona jest kąpiel w kąpieliskach zorganizowanych oraz miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych:
a) na jeziorach:
- Zajezierze w Sztumie, gm. Sztum, ul. Reja 11;
- Motława, Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń;
- Kuksy, Morany, gm. Dzierzgoń;
- Białe, Sztumskie Pole, gm. Sztum,
b) na rzece:
- Nogat w Malborku, gm. Malbork, ul. Wileńska.
2. Nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitu sinic, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.


Decyzja

Na podstawie art. 105§ 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98poz. 1071 ze zm.)na wniosek Zakładu Budżetowego Administracji Domów Mieszkalnych 82-440 Dzierzgon, ul. Słowackiego 30
orzekam,
umorzyć postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie gospodarki w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w Miniętach, gmina Dzierzgon.
Uzasadnienie
W dniu 6 września 2007r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Zakładu Budżetowego Administracji Domów Mieszkalnych 82-440 Dzierzgon, ul. Słowackiego 30 w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie gospodarki w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w Miniętach. Pismem nr OS-11-7648/1/07 z dnia 28.09.2007 r. Starosta Sztumski wszczął postępowanie w w/w sprawie. Kopię wniosku zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przedstawiono ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
W dniu 21 11. 2007 r. strona wystąpiła z prośbą do tutejszego organu o umorzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (adres: ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum).


Komunikat

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14.03. 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. Nr 122 z 2006 r. poz. 851 z późn. zm.), § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz- U. Nr 57 poz. 358 ), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. nr 183 poz. 1530 ) - informuje że:
szczegóły:...I N F O R M A C J A
Starosta Powiatu Sztumskiego podaje do publicznej wiadomości informację o:
1. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku dot. decyzji - pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadów drobiowych w Uśnicach,
2. możliwości składania uwag i wniosków w/w sprawie

szczegóły...