Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej


ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY (WŚ-06)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Pismo przekazujące do Starosty Sztumskiego dokumentacje, w celu jej zatwierdzenia.
  • 4 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej i 4 egzemplarze dokumentacji w formie elektronicznej
  • W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty,  I piętro, pokój 19.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Sztumskiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum

nr konta:

74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 19, tel. 55 267 74 33.

Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.


PODSTAWA PRAWNA

  • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2017, poz. 2126),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016r, poz. 2033).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U. z 2015r., poz. 987).