Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną

Wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną

Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji

Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji


DECYZJE ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ GRUNTÓW


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

Załączniki:

  • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji).
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
  • w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów
  • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej
  •  projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni - od uzyskania stosownych opinii wydanych przez właściwe organy wymienione w art. 22 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:

 - stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii rzeczoznawców,

 - osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,

 - kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,

 - uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.

W celu oceny stanu faktycznego na gruncie w czasie trwania postępowania przeprowadzonego zostają oględziny.

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 03.02. 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161), decyzja zostaje wydana po wcześniejszym uzyskaniu opinii:

1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku - w odniesieniu do działalności górniczej,

2.  wójta gminy (burmistrza),

3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.


OPŁATY

 Decyzja nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161) definiują rekultywację jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Przepisy odnoszące się do problemu rekultywacji gruntów zawiera rozdział 5 ustawy zatytułowany "Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów".

Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt (art. 20 ust. 1 ustawy).

Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej. Prace rekultywacyjne  prowadzi się  w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy w terminie 5 lat od zaprzestania tej działalności.

Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji.

Starosta Sztumski wydaje decyzje w sprawie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, kierunku i terminu wykonania rekultywacji, a także w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną po wcześniejszym uzyskaniu opinii:

1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu - w odniesieniu do działalności górniczej,

2.  wójta gminy (burmistrza),

3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.

* Starosta wydając decyzję o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną, może - jako dokument w sprawie - zażądać opinii rzeczoznawców, w celu dokonania oceny, czy przeprowadzone roboty przywróciły gruntom wartości przyrodnicze i rekultywację można uznać za zakończoną.

Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów powinny zawiadamiać Starostę Sztumskiego w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161).