Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2016

Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 stycznia 2016r.
W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na „wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Architektury Budownictwa i Rozwoju Powiatu”.

Zarządzenie nr 1A/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2016r.
W sprawie: powołania Komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.:
„Remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach”.

Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 luty 2016r.
W sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2014/2018.

Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 luty 2016r.
W sprawie: odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2014/2018.

Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 luty 2016r.
W sprawie: odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2014/2018.

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 marca 2016r.
W sprawie: ustalonych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w roku 2016 na terenie powiatu sztumskiego.

Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016r.
W sprawie: instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.

Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. W sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016r.
W sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 marca 2016r.
W sprawie: powołania Komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.: „Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie”.

Zarządzenie nr 9A/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 marca 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp na: „Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego”.

Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”.

Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 kwietnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim”.

Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
W sprawie: zmieniające Zarządzenia nr 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 14/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
W sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.
W sprawie: zmiany Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 maja 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2016 roku”.

Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 czerwca 2016r.
W sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 18/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2016r.
W sprawie: powołania Komisji powiatowej dla Konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska 2016”.

Zarządzenie nr 19/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2016r.
W sprawie: planu kont dla projektu Nr 2014-2020(RPOWP 2014-2020) z dnia 19 maja 2016 roku „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim = aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.12 RPO WP na lata 2014-2020”.

Zarządzenie nr 19A/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2016r.
W sprawie: planu kont dla projektu „Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny jego uczniów”.

Zarządzenie nr 19B/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2016r.
W sprawie: powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”.

Zarządzenie nr 20/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2016r.
W sprawie:  powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont dachu budynku wielofunkcyjnego wraz z docieplaniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”.

Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lipca 2016r.
W sprawie:  powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie”.

Zarządzenie nr 22/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lipca 2016r.
W sprawie: wprowadzenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39B.

Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lipca 2016r.
W sprawie:  powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd  Powiatu Sztumskiego”.

Zarządzenie nr 24/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lipca 2016r.
W sprawie:  wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”.

Zarządzenie nr 25/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 września 2016r.
W sprawie:  utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim.

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 września 2016r.
W sprawie:  powołania komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.:
„Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2016r.
W sprawie:  powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie”.

Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 października 2016r.
W sprawie: zmiany instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.

Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 października 2016r.
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drzewa pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych.

Zarządzenie nr 30/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 października 2016r.
W sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Dzierzgoń”.

Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 października 2016r.
W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie”.

Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada  2016r.
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drzewa pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowtych.

Zarządzenie nr 34/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”.

Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2016r.
W sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego.

Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 listopada 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002,2003,2004,2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego”.

Zarządzenie nr 37/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”.

Zarządzenie nr 38/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2016r.
W sprawie: powołania Komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.:
„Remont dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Reja 12 w Sztumie”.

Zarządzenie nr 39/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2016r.
W sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim = cykl wsparcia dydaktycznego”.

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2016r.
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drzewa pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych.


Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
Traci moc Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie Procedury postępowania na wypadek terroryzmu.

Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia procedury dotyczącej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”.

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: planu kont dla projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski”.

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu”.

Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę”

Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzaniu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego.

Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzeniu Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Sztumie”.

Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia do stosowania w Starostwie Powiatowym w Sztumie Regulaminu udostępniania informacji sektora publicznego oraz ponownego jej wykorzystania.

Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji pracowników samorządowych na wolne stanowiska administracji i obsługi w Starostwie Powiatowym w Sztumie”.

Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2016r.
W sprawie: planu kont dla projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie: wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 38/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 60/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie: planu kont dla projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim”.

Zarządzenie nr 61/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 62/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2016r.
W sprawie: powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski”.