Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2013

Zarządzenie nr 47/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia celów do realizacji w roku 2014 przez Starostwo Powiatowe w Sztumie   

szczegóły...

Zarządzenie Nr 46/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia misji Starostwa Powiatowego w Sztumie a także wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 45/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku Zadanie nr 19 - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych: - nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice, nr 3107G Gościszewo - Węgry, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny, nr 3106G DK nr 55 - stacja kolejowa Gościszewo, nr 2901G (DK nr 22 - Miłoradz) - Piekło."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 44/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku Zadanie nr 19 - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych: - nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice, nr 3107G Gościszewo - Węgry, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny, nr 3106G DK nr 55 - stacja kolejowa Gościszewo, nr 2901G (DK nr 22 - Miłoradz) - Piekło."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Zakup i dostawę serwera, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Zakup i dostawa pomocy naukowo-dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" oraz "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2014r."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont dodatkowy chodników w pasie drogi powiatowej - ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+510, dł. odc. 0,510km"
szczegóły...

 

Zarządzenie 37/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie 
szczegóły...


Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Powiecie Sztumskim
szczegóły...

 

Zarządzenie 35/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Sztumie 
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: planu kont dla projektu "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-22.-159/12-00.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Zakup i dostawa pomocy naukowo-dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" oraz "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014r."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie w 2013r."
szczegóły...

 

Zarządzenie 30/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 października 2013 roku w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Sztumskiego i planów obrony cywilnej miast / gmin powiatu sztumskiego
szczegóły...

Zarządzenie 29/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej
szczegóły...

Zarządzenie 28/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej.
szczegóły...

Zarządzenie 27/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


Zarządzenie 26/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowiska urzędnicze - koordynator/koordynatorka projektu oraz asystent/asystentka koordynatora projektu pn.: "Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 ogłoszonego dla Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
szczegóły...

Zarządzenie 25/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: planu kont dla projektu "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sztumie w ramach umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-22.-003/13-00
szczegóły...

Zarządzenie 24/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego oraz zasad jej koordynacji
szczegóły...

Zarządzenie 23/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia misji Starostwa Powiatowego w Sztumie a także wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie 22/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku zmieniające Zarządzenia nr 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

 

Zarządzenie 21/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z 04 października 2010 roku w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...


Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Inwentaryzację i modernizację osnowy poziomej szczegółowej na terenie powiatu sztumskiego".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2013 roku"
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Sztumskiego z dnia 23.05.2013r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do odbioru Budowy boiska wielofunkcyjnego w SOSW w Kołozębiu
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 maja 2013 roku            w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...


Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Sztumskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.04.2013r. w sprawie: zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
szczegóły...


Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Sztumskiego z dnia 14.11.2012r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2012/2016
szczegóły...

Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie odwołania członka Powiatowej rady Zatrudnienia w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn .:Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
szczegóły...

 

Zarzędzenie 10/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Sztumie
szczegóły...

 

Zarządzenie Porządkowe Nr 9/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.03.2013 roku w sprawie: usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, zdrowiu i życiu użytkowników drogi powiatowej nr 3105 G w miejscowości Sztum.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Sztumskiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie organizacji służby stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na czas zagrożenia i wojny.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.03.2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.03.2013r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2013r.
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014-2020.
szczegóły...
 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w roku 2013 na terenie powiatu sztumskiego.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2013r.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na: "Wytworzenie i dostawę dokumentów komnikacyjnych i oznaczeń komunikacyjnych".
szczegóły...