Starostwo Powiatowe w Sztumie

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie

 

 1. Pracą Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 3. Wicestarosta wykonuje zadania powierzone mu przez Starostę.
 4. W czasie nieobecności Starosty jego obowiązki pełni Wicestarosta.
 5. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa i w tym zakresie nadzoruje działalność Wydziałów i komórek organizacyjnych.
 6. Starosta może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie spraw w swoim imieniu oraz spraw powiatu w zakresie zaakceptowanym przez Zarząd.
 7. Skarbnik odpowiada za sprawy związane z gospodarką finansową powiatu oraz kieruje Wydziałem Finansowo – Budżetowym.
 8. Pracą Wydziałów kierują Naczelnicy, którzy odpowiedzialni są za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie Wydziału.
 9. Naczelnicy Wydziałów ustalają szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych pracowników i kontrolują ich realizację. W przypadku, gdy kierujący Wydziałem nie może pełnić obowiązków z powodu urlopu lub innych usprawiedliwionych przyczyn zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
  O fakcie zastępstwa konieczne jest poinformowanie Starosty lub Sekretarza.
 10. W trakcie nieobecności Sekretarza spowodowanej chorobą lub innymi ważnymi
  przyczynami osobą zastępującą jest Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich.
 11. W przypadku nieobecności Skarbnika jego zastępcą jest Zastępca Skarbnika.
 12. Spory kompetencyjne między Naczelnikami Wydziałów rozstrzyga Starosta.