Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IV /18/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie zakresu działania komisji stałych Rady Powiatu.


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm: z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się następujący zakres działania dla Komisji Rewizyjnej
- kontrola działalności Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- opiniowanie wykonania budżetu powiatu,
- wnioskowanie do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi

§ 2


Ustala się następujący zakres działania Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- gospodarka nieruchomościami,
- geodezja, kartografia i kataster,
- administracja architektoniczno - budowlana,
- budżet powiatu,
- majątek powiatu,
- rolnictwo i leśnictwo,
- ochrona środowiska
- drogi

§ 3


Ustala się zakres działania Komisji Ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia:
- transport zbiorowy
- przeciwdziałanie bezrobociu,
- promocja i ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- patologie społeczne
- polityka prorodzinna,
- wspieranie osób niepełnosprawnych,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców,
- ochrona przeciwpowodziowa,
- ochrona praw konsumentów - obronność,
- sprawy ustroju i administracji samorządowej.

§ 4


Ustala się zakres działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu:
- edukacja,
- kultura i ochrona dóbr kultury,
- kultura fizyczna, sport i turystyka,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- integracja europejska,
- promocja Powiatu,
- fundusze pomocowe

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:953
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 15:07:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-13 15:06:54