Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IV/21/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości


Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1592 , z 2002r. nr 23 , poz.220/

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Tropy gmina Stary Targ oznaczonej działką Nr 45 o pow. 1,7800 ha /była baza drogówki/.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Uchwałą nr XXII/41/2002 z dnia 17.06.2002r. nieruchomość położona w obrębie Tropy gm. Stary Targ była baza drogówki została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego .
Zorganizowano trzy przetargi z czego dwa były negatywne, jeden pozytywny lecz osoba ustalona nabywcą nie przystąpiła do aktu notarialnego.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości w I przetargu wynosiła 126.862 zł , natomiast w III przetargu wynosiła 95.200 zł /obniżono o 25 % wartość nieruchomości/. Następnie ogłoszone zostało zaproszenie do składania pisemnych ofert w celu podjęcia negocjacji w sprawie zakupu na własność tej nieruchomości. Ogłoszenia opublikowano w czasopismach: "Rzeczpospolitej", "Dzienniku Bałtyckim" i "Gazecie Olsztyńskiej" jak również w Internecie na stronie Starostwa wyznaczając termin składania ofert na dzień 16.12.2002r. - żadna oferta w tym terminie nie wpłynęła.
Ponieważ nieruchomość jest dozorowana i ponoszone są koszty z tego tytułu - podjęcie uchwały o wydzierżawieniu jest ekonomicznie uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:998
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-16 12:46:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:46:12