Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IV/22/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej 222 na odcinku
Małdyty - Malbork


Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1592, z 2002r. nr 23, poz.220/, oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o transporcie kolejowym /Dz. U. z 1997 r. poz. 591 nr 97 z późn. zm./

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się negatywnie wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Oddział Regionalny w Gdańsku z dnia 29.08.2002r. w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 222 na odcinku Małdyty - Malbork.

§ 2


Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przekazania wnioskodawcy treści niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Gdańsku wystąpił o opinię w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 222 Malbork - Małdyty z zawieszonym ruchem, a w przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem przedmiotowej linii - podjęciem stosownej uchwały.
Rada Powiatu Sztumskiego biorąc pod uwagę aspekt społeczny niniejszej sprawy uważa, że likwidacja powyższej linii jest nieuzasadniona. Funkcjonowanie jej stanowi ważny element w prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej, przemysłowej, handlowej itd. zarówno w przewozach towarowych i pasażerskich.
Należy również wziąć pod uwagę powiązanie komunikacyjne ze stacją węzłową w Malborku, a dalej w kierunku Gdańska czy Warszawy i związane z tym wyjazdy młodzieży do szkół średnich i wyższych, czy też po specjalistyczną opiekę lekarską.
Nie należy również zapomnieć o aspekcie rozwoju turystyki tego regionu poprzez powiązanie linii w kierunku Małdyt, ku Pojezierzu Mazurskiemu z przepięknymi krajobrazami, pełnymi lasów i jezior czy też jedyną tego typu atrakcją w Europie - kanałem Elbląsko - Ostródzkim.
Ponadto utrzymanie przewozów na tej linii odciążyłoby trasy ruch kołowego na drogach wojewódzkich i powiatowych naszych gmin.
Linie PKP zawsze stanowiły podstawę transportu i bezpieczeństwa ich pasażerów jak również przewożonego mienia.
Biorąc pod uwagę wszystkie w/w aspekty należało orzec, że likwidacja linii kolejowej na trasie Malbork - Małdyty jest nieuzasadniona i Rada Powiatu Sztumskiego wnioskuje o jej pozostawienie i utrzymanie na niej ruchu. W związku z czym podjęcie uchwały odmownej jest zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1004
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-16 12:47:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:53:13