Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr IV/25/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d i 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 118, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2003 w wysokości 23.435.868 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2003 w wysokości 24.749.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 3. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 900.000 zł

 4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu, w wysokości 1.313.132 zł zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem krajowym oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 2


Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 na kwotę 6.725.620 zł, w tym dotacje 6.634.420 zł.

§ 3


Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł, do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4


 1. Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
  a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
  b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
 2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 2.461.290 zł oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 - 2005 zgodnie z załącznikiem nr 7,
 4. Ustala się limit remontów w 2003 roku w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.
 5. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 r. stanowi załącznik nr 9.

§ 5


 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
 2. O zmianie w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:
  a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r., której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 6


Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 500.000 zł

§ 7


Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań i spłaty zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:849
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-16 12:50:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 14:09:15