Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr V/29/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 lutego 2003 roku

w sprawie delegowania przez Radę Powiatu radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Na podstawie art. 38a ust. 1 i 5 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


  1. Deleguje się dwóch radnych Rady Powiatu Sztumskiego do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którą powołuje Starosta.
  2. Delegowanymi radnymi są niżej wymienione osoby:

    1. Pan WOJCIECH HANDKE
    2. Pan RYSZARD ZDZIEBŁOWSKI


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi inspekcjami i strażami, a także jego zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w powiecie tworzy się obligatoryjnie Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Zadania Komisji określa szczegółowo art. 38 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
Komisje powołuje Starosta.
W skład Komisji wchodzi:

  1. Starosta jako przewodniczący Komisji
  2. Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu
  3. Trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu.
  4. Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

W pracach Komisji uczestniczy również prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego jak również mogą to być powołane inne osoby, które określa ustawa o samorządzie powiatowym.
Z uwagi na poczynione już działania zmierzające do powołania przez Starostę przedmiotowej Komisji podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:898
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 13:28:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-17 14:27:45