Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VI/33/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2003 roku

o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.);
postanawia się co następuje:

§ 1


Zamierza się rozwiązać z dniem 01.09.2003 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach.

§ 2


Dokumentacja rozwiązanego w/w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pozostaje w archiwum Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Barlewiczkach.

§ 3


Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Barlewiczkach przejmuje szkoły wchodzące w skład dotychczasowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach.

§ 4


Za wykonanie uchwały odpowiada Zarząd Powiatu Sztumskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Proponując Radzie Powiatu podjęcie niniejszej uchwały należy zważyć, iż budynki Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica wymagają do dalszego funkcjonowania nakładów około l mln złotych, a powierzchnia ich jest wykorzystana w 88%, natomiast powierzchnia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Barlewiczkach wykorzystana jest w 55%. Malejąca liczba urodzeń w naszym powiecie i analiza danych prowadzi do spadku ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w ciągu 8 lat do 30%. Konieczność racjonalnego wykorzystania bazy szkolnej wskazuje na potrzebę rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach i umieszczenie w perspektywie czasu wszystkich szkół w jednym Zespole w Barlewiczkach. Po rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Barlewiczkach, w którym jest tylko 10 oddziałów wystąpią oszczędności w kadrze zarządzającej, umożliwi to racjonalne zatrudnienie nauczycieli bez wypłacania odpraw, a tym samym zwolnień z pracy. Istnieje również możliwość pełniejszego wykorzystania budynków szkolnych przy niewielkich nakładach finansowych (adoptowanie budynków warsztatów na cele dydaktyczne). Organizując nowy rok szkolny należy zwrócić uwagę na liczebność osób w oddziałach w obecnych 10 klasach jest średnio 25 uczniów. Biorąc wszystkie te aspekty pod uwagę i średni koszt na jednego ucznia, który stanowi kwotę 5631 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach oraz kwotę 2097 zł. w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica oraz przeliczając ilość uczniów na jeden etat nauczycielski Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica (średnio 23,08 uczniów), a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach 8,6. Zaznaczyć również trzeba iż trzech nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlewiczkach uzupełnia etaty w innych placówkach oraz dwóch nauczycieli jest na urlopach zdrowotnych i jeden na urlopie bezpłatnym. A zatem nie zmieniając stanu faktycznego tzn. nie dokonując zmian w zakresie reorganizacji przedmiotowych placówek doprowadziłoby to do zwalniania pracowników pedagogicznych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:893
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 13:37:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-17 15:07:13