Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VII/37/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 175.000 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz administracji i obsługi jednostek oświatowych.
  2. Zobowiązania powstałe z tytułu zaciągniętego kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych.
  3. Kredyt zostanie spłacony do dnia 31 marca 2004 roku.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na pokrycie wydatków dotyczących przeliczenia skutków podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz administracji i obsługi jednostek oświatowych.
W sytuacji realizacji dochodów własnych powiatu wyższych od planowanych Zarząd powiatu nie dokona zaciągnięcia powyższego kredytu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:956
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 14:05:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 07:34:49