Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VIII/43/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
Z dnia 26 kwietnia 2003 roku

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach i włączenia szkół do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Barlewiczkach


Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt. 8 ppkt. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Z dniem 30 września 2003 roku rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach, 82-400 Sztum.
 2. Akt rozwiązania Zespołu Szkół stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2


 1. Z dniem 01.10.2003 roku włącza się niżej wymienione szkoły do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Barlewiczkach:

  1. Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły podstawowej.
  2. Technikum na podbudowie szkoły podstawowej.
  3. Technikum Nr 3
  4. Liceum Profilowane Nr 3
  5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  6. Technikum Wieczorowe po Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności technik
   rolnik
  7. Szkoła Policealna
  8. Liceum Ogólnokształcace

 2. W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Barlewiczkach po włączeniu szkół, o których mowa w ust. l wchodzą następujące szkoły:

  1. Technikum na podbudowie szkoły podstawowej.
  2. Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły podstawowej.
  3. Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej.
  4. Technikum Wieczorowe po Zasadnicze Szkole Zawodowej.
  5. Technikum Wieczorowe po Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności technik rolnik.
  6. Szkoła Policealna.
  7. Technikum Nr 2
  8. Liceum Profilowane Nr 2
  9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr l
  10. Liceum Ogólnokształcące
  11. Technikum Nr 3
  12. Liceum Profilowane Nr 3
  13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


§ 3


 1. Majątek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach zostanie przejęty na podstawie sporządzonego bilansu i inwentaryzacji przez Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica z siedzibą w Barlewiczkach.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach stają się pracownikami przeniesionego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Barlewiczkach.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1045
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 08:52:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 09:15:32