Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XI/47/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 134 ust 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy do kwoty 752.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: " Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach gm. Sztum.
  2. Zobowiązania powstałe z tytułu zaciągniętego kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych.
  3. Termin spłaty kredytu bankowego ustala się na okres 2 lat.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach gm. Sztum." Powyższe zadanie inwestycyjne związane jest z przeniesieniem Zespołu Szkół Zawodowych do Barlewiczek, z związku z tym nastąpiła konieczność adaptacji warsztatów szkolnych na sale lekcyjne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:966
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 09:24:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-20 09:07:56