Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XII/51/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 roku

w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom i nie działających w celu osiągnięcia zysku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

uchwala się co następuje:

§ l


Uchwala się zasady udzielania dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2


Wzór składanego wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Traci moc uchwała Nr XXXIII/56/2002 podjęta przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2002r w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2004 r.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


W celu realizacji zadań publicznych powiatu określone w art. 4 ust l pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 01 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Sztumskiego podejmuje uchwałę kompleksowo regulującą zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi .
Uchwała, o której mowa powyżej precyzyjnie określa również tryb postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania Powiatu Sztumskiego, sposób ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, zapewniając jawność postępowania o określenie dotacji i jej rozliczenia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:922
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:32:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-23 13:31:41