Starostwo Powiatowe w Sztumie
Uchwała Nr XII/54/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

uchwala się co następuje

§ 1


Uchwala się Statut Powiatu Sztumskiego stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sztumie.

§ 3


Traci moc wiążącą: uchwała Nr I/1/2002 z dnia 2 stycznia 2002r podjęta przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu działającą za Radę Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Powiatu Sztumskiego, uchwała Nr II/4/2002r.
z dnia 18 listopada w sprawie zmiany Tymczasowego Statutu Powiatu sztumskiego i uchwała Nr III/17/2002r. z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie zmiany Tymczasowego Statutu Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalenie statutu, w którym określa się zasady funkcjonowania organów uchwałodawczych i wykonawczych powiatu.
Do czasu uchwalenia nowego statutu obowiązuje Tymczasowy Statut Powiatu Sztumskiego podjęty Uchwałą Nr I/1/2002 z dnia 2 stycznia 2002r. przez Osobę Pełniącą Funkcje Organów Powiatu działająca za Radę Powiatu Sztumskiego, określający ustrój Powiatu.
Do spraw, które mogą być uregulowane w Statucie należy również ustanowienie herbu i flagi Powiatu.
Przedłożony Radzie Powiatu projekt herbu i flagi wynika z tradycji historycznych z okresu funkcjonowania powiatu sztumskiego w latach 1929-1945.
Wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Statut Powiatu Sztumskiego