Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/58/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu i osób prawnych Powiatu


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, z 2002r. nr 23, poz.220 /oraz art 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r. późn. zm./

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Sztumskiego oraz własność osób prawnych Powiatu ustalić w wysokości określonej uchwałą właściwej Rady Gminy, na terenie której znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny.

§ 2


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego i
osobom prawnym Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r./ Powiat zobowiązany jest wprowadzić stawki czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu i osób prawnych Powiatu.
Dla wprowadzenia jednolitego czynszu za lokale na terenie Powiatu Sztumskiego, proponuje się przyjąć stawki czynszu w wysokości określonej uchwałą właściwej Rady Gminy wchodzącej w skład powiatu tj.: Miasta i Gminy Sztum, Miasta i Gminy Dzierzgoń, Gminy Stary Dzierzgoń, Gminy Stary Targ, Gminy Mikołajki Pomorskie.
Wraz z każdorazową zmianą uchwały w danej gminie dotyczącej ustalenia czynszu regulowanego, ulegają również zmianie na terenie tej gminy - stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu i własność osób prawnych Powiatu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1019
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 14:20:23
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-23 14:19:44