Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/60/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 44a ust 2, w związku z art. 44a ust l pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz 408, z późn. zm.) oraz § 2 ust 1 i 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu. (Dz. U. Nr 115 poz. 749 z późn. zm.).

Uchwala się co następuje:

§ 1


 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora d/s medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

  1. Sześciu przedstawicieli w tym jeden lekarz podmiotu, który, utworzył zakład. Przewodniczącym komisji jest Starosta Sztumski.
  2. Jeden przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
  3. Jeden przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
  4. Jeden przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Sztumie.
  5. Jeden przedstawiciel Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Sztumie.
  6. Jeden przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników w Sztumie.
  7. Jeden przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

 3. Imienny skład osobowy komisji konkursowej ustali Zarząd Powiatu Sztumskiego po zgłoszeniu wszystkich kandydatów przez podmioty wymienione w ust. 2.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskie

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem. Natomiast Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, wskazał uprawnione podmioty do zgłaszania do składu komisji konkursowej swoich przedstawicieli i określił ich liczbę. W zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa przysługuje prawo zgłaszania po jednym przedstawicielu organizacji związkowej działającej w zakładzie. Ustawodawca określił również, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika zakładu ogłasza podmiot który utworzył zakład. Obecny zastępca dyrektora SP ZOZ w Sztumie jest lekarzem pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora ds. medycznych od lutego 2001 roku bez przeprowadzonego konkursu. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:950
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:53:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:16:49